INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: zasadnutie

Komuniké z 13. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva

Komuniké z 13. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva

Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka okrem iného na 13. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 28. júna 2016: požiadali starostu Vladimíra Bajana o komplexnú informáciu ohľadom problematiky prekládky vysokého napätia nad Veľkým Draždiakom, ktorá má byť prerokovaná na septembrovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva.…
Príďte na zastupiteľstvo

Príďte na zastupiteľstvo

Petržalskí poslanci sa opäť stretnú 3. mája na dvanástom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Na programe je prijatie stanoviska k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia  a tiež stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.…
Pozvanie do komisií

Pozvanie do komisií

Petržalská samospráva pred každým zasadnutím miestneho zastupiteľstva dáva obyvateľom možnosť zúčastniť sa zasadnutia komisií, ktoré spolurozhodujú o udeľovaní účelových dotácií. Mestská časť obyvateľov prizýva v zmysle poslancami prijatého dokumentu Transparentná Petržalka, ktorý definuje mechanizmy kontroly a vytvára pravidlá pre priamu účasť občanov pri príprave rozhodujúcich rozhodnutí mestskej časti.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201