INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: zápis do ZŠ

Ako postupovať pri zápise do ZŠ

Ako postupovať pri zápise do ZŠ

– Zákonný zástupca dieťaťa vykoná zápis dieťaťa v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt (spádová škola). – Školské obvody sú určené VZN č. 5/2012 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. – Do prvého ročníka sa prijíma dieťa, ktoré do 31. 8. 2014 dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201