INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: úrady

Orientujete sa v miestnych daniach a poplatkoch?

Orientujete sa v miestnych daniach a poplatkoch?

Miestne dane upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Podľa neho sa členia na miestne dane (z nehnuteľností, za psa, ubytovanie…), miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a daň z motorových vozidiel.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201