INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Prvé sokoly červenonohé sú už doma

Prvé sokoly červenonohé sú už doma

 

Ochrana dravcov na Slovensku potvrdila prílet jedného z najvzácnejších dravcov na Slovensku. Sokol červenonohý, na našom území kriticky ohrozený druh, prekonal vzdialenosť viac ako 8 000 km vzdušnou čiarou zo subsaharskej Afriky a objavil sa na svojom jedinom hniezdisku. Ornitológovia netrpezlivo čakajú na hniezdnu sezónu 2017 a veria, že aj tento rok bude pre tohto fešáka medzi dravcami úspešný aspoň tak, ako ten minulý.

Sokol červenonohý – samec

„Sokol červenonohý zimuje v subsaharskej Afrike a k nám tradične prilieta koncom apríla, až začiatkom mája. Zaujímavosťou je, že najskôr prilietajú samce a o niekoľko dní na to samičky. Načasovanie tohtoročného príletu je podobné ako po iné roky. Druh je na Slovensku kriticky ohrozený. Kým koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia sa u nás vyskytovalo 70 párov, po roku 2000 ich počet rapídne klesal a v roku 2012 už nebolo zaznamenané ani jedno úspešné hniezdenie. Práve vtedy sme naštartovali projekt zameraný na záchranu jeho populácie. Aktivity realizujeme v spolupráci s maďarskými kolegami, ktorí podobným spôsobom v priebehu necelých desiatich rokov dokázali zvýšiť populáciu sokola červenonohého zo 600 na viac ako 1000 párov. Tento druh je špecifický tým, že sa živí predovšetkým hmyzom a rovnako ako iné sokoly si nestavia vlastné hniezda,“ hovorí Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.

Mláďa sokola červenonohého

„Počas piatich rokov trvania projektu sme vytvorili viac ako 300 hniezdnych príležitostí v podobe búdok a špeciálnych podložiek, do poľnohospodárskej krajiny juhozápadného Slovenska bolo vysadených viac ako 900 stromov. Osobitným spôsobom sa začali chrániť krkavcovité vtáky – stavitelia hniezd aj pre sokola červenonohého – na piatich lokalitách boli tieto druhy vyňaté z odstrelu a sú tak chránené na ploche viac ako 100 km2. Krkavcovité vtáky, najmä havrany, sme podporovali aj dodávkou hniezdneho materiálu na vybrané kolónie v extravilánoch. Štatistickou analýzou sme dokázali, že havrany si potom stavajú väčšie a tým pádom aj bezpečnejšie hniezda, ktoré môžu využiť aj sokoly červenonohé. Takmer 2 tisíc hektárov je súčasťou aj tzv. agroenvironmentálnych schém, ktoré predstavujú prírode bližšie a ekologickejšie obhospodarované plochy a majú podporiť ponuku potravy pre sokoly. Do súčasných, potenciálnych či historických lokalít sokola, sme inštalovali 6 informačných tabúľ pre verejnosť. Druhu bude venované aj celé číslo nášho odborného časopisu Slovak Raptor Journal,“ vymenúva aktivity projektu Slobodník.

„Významnú úlohu z hľadiska načasovania hniezdenia zohrá počasie. Dostatok potravy v podobe drobných cicavcov, najmä hraboša, či kobyliek a koníkov, spôsobí zahniezdenie viacerých párov. Naopak v čase strádania mnoho párov zahniezdi neskôr, alebo vôbec. V minulom roku úspešne vyviedlo až 5 párov spolu 19 mláďat. Pevne veríme, že táto hniezdna sezóna bude pre červenonohého sokola ešte úspešnejšia,“ uzatvára Slobodník.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: Roman Slobodník, slobodnik@dravce.sk, 0907 026 107

Viac o projekte LIFE11 NAT/HU/000926 Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline sa dozviete na webovej stráne falcoproject.eu. Projekt bol podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky