INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Starostovia a primátor našli spoločnú reč

Starostovia a primátor našli spoločnú reč

Zabezpečenie verejného poriadku na území Bratislavy má byť jednoznačne záležitosťou samospráv jej mestských častí a táto skutočnosť by mala byť zakotvená aj v štatúte mesta. Starostovia sa na tom zhodli na nedávnom rokovaní Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy. Predseda regionálneho združenia, starosta Petržalky Vladimír Bajan vzápätí predložil požiadavku na zmenu štatútu primátorovi hlavného mesta Milanovi Ftáčnikovi, ktorý bol prítomný na rokovaní. Primátor sľúbil, že zmenu štatútu podpíše v skrátenom konaní s účinnosťou od 1. novembra 2014, dodatočne však bude predložená na schválenie mestskému zastupiteľstvu.
S podnetom na vymedzenie právomoci mestských častí regulovať záležitosti ochrany verejného poriadku na svojom území prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení (VZN) oslovila kolegov starostka Starého Mesta Tatiana Rosová. Poukázala pritom na literu zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy zabezpečuje verejný poriadok na svojom území a nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste. Starostovia sa zhodli v tom, že kompetencia vydávať VZN vo veci ochrany verejného poriadku nebola v štatúte hlavného mesta delegovaná výslovne na mestské časti, hoci samosprávy najlepšie poznajú svoje územie i potreby obyvateľov. V praxi to potom vyzerá tak, že mestské časti vydávajú rôzne nariadenia s cieľom zabezpečiť verejný poriadok, ale odpoveďou na ne sú protesty prokurátorov.
Rokovanie regionálneho združenia bolo posledné v tomto volebnom období. Výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Turčány pri tejto príležitosti ocenil, že združenie napriek nízkemu počtu členov dokázalo významne ovplyvniť činnosť ZMOS, napríklad pri presadzovaní záujmov miest a obcí v rámci legislatívnych procesov.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky