INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka hľadá dobrovoľníkov civilnej ochrany

Petržalka hľadá dobrovoľníkov civilnej ochrany

Petržalka hľadá dobrovoľníkov civilnej ochrany, ktorí budú pomáhať pri živelných katastrofách a iných mimoriadnych udalostiach. Ako informuje samospráva na svojej internetovej stránke, dobrovoľníkov hľadajú pre potreby obce, potreby evakuačných zariadení alebo na plnenie úloh v územnom obvode Okresného úradu Bratislava. Činnosť členov v jednotkách civilnej ochrany obyvateľstva zakladajú na dobrovoľnosti a ochote školiť sa, zdokonaľovať sa a pracovať v jednotkách v čase svojho osobného voľna.

Záujemca musí mať 18 rokov, musí byť zdravý a bezúhonný. V žiadosti uvedie čestné prehlásenie o dobrovoľnosti pracovať v jednotke civilnej ochrany v Petržalke. Prihlášky môžu záujemcovia poslať elektronicky na e-mailovú adresu anton.dzurdzik@petrzalka.sk alebo písomne na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Referát krízového riadenia a civilnej ochrany, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. Priniesť ich môžu aj osobne do podateľne petržalského miestneho úradu. Viac informácií získajú záujemcovia na telefónnom čísle 02/68288830.

Záchranné práce vykonávajú základné záchranné zložky integrovaného záchranného systému, ostatné záchranné zložky integrovaného záchranného systému a útvary Policajného zboru. Profesionálne záchranné a ozbrojené zložky však môžu pri výskyte mimoriadnych udalostí alebo krízových situácií posilniť jednotky civilnej ochrany. Ich zriaďovanie a organizovanie podrobnejšie upravuje vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky