INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Konkurz na konateľa bytového podniku

Konkurz na konateľa bytového podniku

Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova č. 17, 852 12 Bratislava v súlade s § 5 zákona č. 552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlásila dňa 3. 4. 2017 v ý b e r o v é   k o n a n i e na obsadenie miesta konateľa Bytového podniku Petržalka, s.r.o. Výberové konanie bolo zverejnené na www.profesia.sk a www.petrzalka.sk. Požiadavky, ktoré musí uchádzač splniť, aby mohol postúpiť do výberového konania:

 Požadované predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • odborná prax vo verejnej správe
 • prax v predmetnej oblasti min. 2 roky (v oblasti správy bytového fondu ekonomiky, managementu)
 • prax v riadiacej funkcii min. 2 roky (v oblasti správy bytového fondu ekonomiky, managementu)

Iné požadované predpoklady:

 • znalosť a orientácia v príslušných právnych predpisoch v oblasti samosprávy, v oblasti správy bytového fondu a príslušných právnych noriem, ekonomiky, energetiky a životného prostredia, protikorupčné minimum
 • znalosť práce na PC (Word, Excel, internet)
 • osobnostné a morálne predpoklady

Požadované doklady

 1. Prihláška do výberového konania
 2. Vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT)
 3. Štruktúrovaný životopis
 4. Overený doklad o absolvovanom vzdelaní
 5. Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 6. Fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané špeciálne znalosti, (kópie certifikátov)
 7. Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákonač. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 8. Referencie, (nepovinné ale odporúčané)

Písomné prihlášky do výberového konania a doklady je potrebné doručiťdo podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava,v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie Bytový podnik Petržalka“, v termíne do 24. apríla 2017 do 12:00 h.

Na obálku uveďte adresu odosielateľa.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201