INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Konkurz na konateľa bytového podniku

Konkurz na konateľa bytového podniku

Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova č. 17, 852 12 Bratislava v súlade s § 5 zákona č. 552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlásila dňa 3. 4. 2017 v ý b e r o v é   k o n a n i e na obsadenie miesta konateľa Bytového podniku Petržalka, s.r.o. Výberové konanie bolo zverejnené na www.profesia.sk a www.petrzalka.sk. Požiadavky, ktoré musí uchádzač splniť, aby mohol postúpiť do výberového konania:

 Požadované predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • odborná prax vo verejnej správe
 • prax v predmetnej oblasti min. 2 roky (v oblasti správy bytového fondu ekonomiky, managementu)
 • prax v riadiacej funkcii min. 2 roky (v oblasti správy bytového fondu ekonomiky, managementu)

Iné požadované predpoklady:

 • znalosť a orientácia v príslušných právnych predpisoch v oblasti samosprávy, v oblasti správy bytového fondu a príslušných právnych noriem, ekonomiky, energetiky a životného prostredia, protikorupčné minimum
 • znalosť práce na PC (Word, Excel, internet)
 • osobnostné a morálne predpoklady

Požadované doklady

 1. Prihláška do výberového konania
 2. Vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT)
 3. Štruktúrovaný životopis
 4. Overený doklad o absolvovanom vzdelaní
 5. Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 6. Fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané špeciálne znalosti, (kópie certifikátov)
 7. Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákonač. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 8. Referencie, (nepovinné ale odporúčané)

Písomné prihlášky do výberového konania a doklady je potrebné doručiťdo podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava,v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie Bytový podnik Petržalka“, v termíne do 24. apríla 2017 do 12:00 h.

Na obálku uveďte adresu odosielateľa.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky