INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Chcete byť súčasťou Dní Petržalky?

Chcete byť súčasťou Dní Petržalky?

Naša mestská  časť  spoločne so Závodiskom v rámci prípravy Galaprogramu, ktorým 18. júna vyvrcholia Dni Petržalky oznamuje všetkým záujemcom o predaj občerstvenia a ostatného  tovaru (drobné umelecké, remeselné výrobky a pod.), že žiadosti o vydanie povolenia na ambulantný predaj v stánkoch je možné zaslať poštou, alebo podať osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka najneskôr do 6. mája 2016.

Do výberu budú zaradení iba tí predajcovia, ktorí do uzávierky doložia všetky doklady vyžadované zákonom č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

V žiadosti musia byť uvedené údaje:

– meno, priezvisko, adresa bydliska, IČO, DIČ, tel. kontakt fyzickej osoby

– obchodné meno, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, tel. kontakt právnickej osoby,

– sortiment predaja

– rozmery stánku, prípadne predajného pultu

– požiadavka na zabezpečenie zdroja elektrickej energie

K žiadosti musia byť doložené doklady:

– súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva s predajom v stánku

počas konania hromadného podujatia – fotokópia

  • fotokópia strany označenej ako „ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU“
    z knihy elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len ERP), na ktorej je zaznamenaný pridelený daňový kód ERP alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení kódu „VIRTUÁLNEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICE“.

Záujemcovia, ktorí už podali žiadosť o povolenie na predaj bez uvedených údajov a dokladov, sú povinní ich doplniť. Chýbajúce doklady môžu doručiť na Miestny úrad  Bratislava-Petržalka osobne, alebo zaslať na mailovú adresu:

alena.sebekova@petrzalka.sk alebo emil.chlebec@petrzalka.sk.

Výber predajcov organizačne zabezpečuje Závodisko š. p., Starohájska 29, 852 69 Bratislava, ktoré s vybranými uchádzačmi následne uzatvorí zmluvu o prenájme predajnej plochy za účelom ambulantného predaja.

Povolenie na ambulantný predaj vydá mestská časť Bratislava-Petržalka.

V prípade potreby kontaktuje p. Šebekovú na tel. č. 02/68 288 868.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky