INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Pred prezidentskými voľbami

O pár týždňov nás čakajú prvé zo série tohtoročných volieb – prezidentské. Ak v deň ich konania nebudete doma, môžete požiadať o vydanie voličského preukazu. Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku v prípadných oboch kolách volieb. Môžete oň požiadať osobne, prostredníctvom splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené), písomne alebo elektronicky (e-mailom). V žiadosti treba uviesť meno a priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu). Mestská časť zašle voličský preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou Do vlastných rúk. O zaslanie voličského preukazu je možné požiadať do 10. 3.

Adresa pre zaslanie žiadosti o vydanie voličského preukazu: Miestny úrad Petržalka, Oddelenie organizačných vecí, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. Elektronicky možno požiadať o vydanie voličského preukazu na info@petrzalka.sk, denisa.paulenova@petrzalka.sk. Voličské preukazy budú vydávané v budove MÚ – v námietkovej kancelárii na prízemí, č. dverí 001 počas pracovnej doby od 17. 2. do 14. 3.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201