INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Ukázali cestu, po ktorej sa oplatí kráčať

Ukázali cestu, po ktorej sa oplatí kráčať

Po takmer dvadsaťročnom pôsobení odchádza do zaslúženého dôchodku RNDr. Elena Rapavá, riaditeľka základnej školy Holíčska, ktorá v tomto roku prijala z rúk starostu aj ocenenie Osobnosť Petržalky za rozvoj školstva. Zo svojho postu odchádza aj RNDr. Daniela Leštinská, riaditeľka základnej školy na Turnianskej ulici.

Za ich prínosnú a obetavú prácu sa im poďakoval starosta Vladimír Bajan a poprial im predovšetkým veľa zdravia. „Ťažko sa mi lúči s ľuďmi, ktorí výnimočným pôsobením, ľudskosťou a entuziazmom pre dobrú vec ovplyvnili veľké množstvo mladých ľudí a ukázali im tak cestu, po ktorej sa oplatí kráčať,“ povedal Bajan. Následne privítal vo svojej kancelárii novo vymenovaných riaditeľov, Zlatu Halahijovú a Jozefa Vargu, ktorí sa ujmú funkcie už 1. augusta. „Som presvedčený, že noví riaditelia budú pokračovať v dobre nastavenom režime oboch základných škôl a určite prinesú aj niečo navyše, čo posunie úroveň základných škôl v Petržalke zas o krôčik k dokonalosti,“ dodal s úsmevom.

Za takmer desať rokov vo funkcii riaditeľky základnej školy na Turnianskej ulici dokázala RNDr. Daniela Leštinská naučiť žiakov láske k fyzike, a to najmä prostredníctvom zaujímavých a netradičných foriem výučby. Veľmi aktíve pôsobila predovšetkým v tvorbe a zapájaní sa do projektov, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnili kvalitu školy a jej postavenie medzi petržalskými základnými školami. Bola autorkou a koordinátorkou medzinárodného projektu Sokrates V zdravom tele zdravý duch s partnerskými školami v Anglicku, Taliansku a Poľsku. Počas jej pôsobenia sa škola zapojila do projektu Inovácia metód a foriem vyučovania anglického jazyka v 1. až 4. ročníku základnej školy a do Cross Cultural Communication Comenius Regio, ktorý je medzinárodným projektom spolupráce Petržalky a tureckého mesta Isparta. Koncepčne školu viedla k ekologickému a environmentálnemu zameraniu s vybudovaním environmentálnej učebne v areáli školy, k zdravému životnému štýlu a k potvrdeniu medzinárodného certifikátu Zelená škola. Založila tradíciu prezentácie a obhajob projektových prác žiakov 4. až 9. ročníka so zameraním na environmentálnu oblasť.

Počas galaprogramu Dní Petržalky si za rozvoj školstva v podmienkach mestskej časti Petržalka prevzala cenu Osobnosť Petržalky RNDr. Elena Rapavá, ktorá pôsobí v Petržalke od roku 1994. Ako riaditeľka ZŠ Holíčska venovala profesionálne úsilie regionálnemu školstvu so zreteľom na zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu a profesionálnej vyspelosti pedagogického kolektívu. Práve vďaka nej pedagógovia ZŠ Holíčska už pred niekoľkými rokmi predbehli dobu a začali uplatňovať vlastný systém vyhodnocovania kvality vyučovania, ktorý postupne implementovali aj do hodnotenia výsledkov školského vzdelávacieho programu. Pedagogický kolektív venoval pod jej vedením dlhodobo veľkú pozornosť všestrannému rozvoju osobností žiakov, ich kompetenciám pri voľbe budúceho povolania a úspešnému uplatneniu sa v živote. S týmto cieľom škola dlhodobo realizovala niekoľko úspešných projektov Profteens – voľba povolania, Petržalská super škola či Inovácia metód a foriem vyučovania anglického jazyka v 1. až 4. ročníku. RNDr. Elena Rapavá svoje dlhoročné odborné a praktické vedomosti v oblasti riadenia školy aktívne využívala aj v spolupráci s vydavateľstvami odborných publikácií pre pedagogickú verejnosť.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky