INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Osobnosti Petržalky ocenil Vladimír Bajan počas galaprogramu Dni Petržalky

Osobnosti Petržalky ocenil Vladimír Bajan počas galaprogramu Dni Petržalky

Osobitné spoločenské ocenenie, ktoré je odrazom výnimočnej práce, celoživotného prínosu, či výrazného ľudského činu udelil petržalský starosta v sobotu 15. júna 2013 počas galaprogramu v areáli Závodiska v bratislavskej Petržalke. Kandidátov na ocenenie navrhovali samotní občania, ale aj neziskové združenia a iné organizácie, verejné či vzdelávacie inštitúcie. V návrhoch hodnotili predovšetkým prácu a zásluhy v oblasti kultúry, humanitné poslanie, prínos v oblasti športu, či rozvoj regionálneho školstva. Ocenenie tých, ktorí prispeli k rozvoju mestskej časti a natrvalo sa zapísali do jej histórie realizuje petržalská samospráva v rámci Dní Petržalky od roku 1998. Toto prestížne ocenenie si doposiaľ prevzalo 91 osobností a v rámci XVI. ročníka najväčšieho petržalského festivalu k nim pribudlo ďalších 6.

Mgr. art. Juraj Kukura, za mimoriadne zásluhy v oblasti kultúry

Herec a zakladateľ a riaditeľ Divadla Aréna, ktoré pred desiatimi rokmi vstupovalo na naše pomery s jedinečným projektom žánrového divadla do neistých vôd bratislavskej kultúrnej scény. Dnes je už tento projekt pevne spojený s Petržalkou a zakorenený v mysliach všetkých Bratislavčanov. Takisto im poskytuje aj ďalšie jedinečné podujatia, ktoré sú na slovenské pomery výnimočné – Detská univerzita Komenského, celonočné programy s cieľom spoznávať kultúru či náboženstvo iných krajín a v neposlednom rade aj cyklus priamych prenosov z Metropolitnej opery v New Yorku.

Mária Kovačíková , za celoživotnú prácu v oblasti kultúry

Celý profesionálny život sa venovala všetkým vekovým kategóriám návštevníkov Kultúrnych zariadení Petržalky. Pracovala ako vedúca Mklubu a aktívne sa zúčastňovala pri príprave a organizovaní Petržalských fašiangových maškarných plesoch. Mnohými zábavnými programami pre detského diváka vytvárala u neho vzťah k ľudovým zvykom a dopĺňala ich vedomosti z oblasti spoločenského života. V poslednom období realizovala projekty venované najmä seniorom – pravidelné tanečné zábavy a októbrový festival Seniorfest pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

PaedDr. Dušan Mikulec, za humanitné poslanie a za osobitný prínos v oblasti práce s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením

Riaditeľ neziskovej organizácie Lepší svet stál pri zrode tohto zariadenia v roku 2003. Svojou nezištnou prácou a oddanosťou sa zaslúžil o vytvorenie ambulantného aj celoročného domova sociálnych služieb na Osuského ulici v Petržalke. Toto zariadenie poskytuje sociálne služby, chránené dielne a kvalitnejší život mentálne postihnutým deťom ale tým aj rodičom a celým ich rodinám, snažiac sa o začlenenie detí do života bežnej spoločnosti. Existencia a činnosť organizácie Lepší svet je neoceniteľná, dôkazom čoho je aj „Cena podpredsedu Vlády Slovenskej republiky Dušana Čaploviča“.

Karol Pátek, za mimoriadny prínos v oblasti cyklistiky, jej propagácie a výchovy mládeže k športu

Petržalka, kde žije celý svoj život, mu je bytostne blízka ako jej obyvateľovi, vrcholovému športovcovi aj pedagógovi. Bývalý cyklistický reprezentant Československej socialistickej republiky môže byť právom hrdý na svoje významné medzinárodné aj domáce cyklistické úspechy. Po skončení vrcholovej športovej kariéry roky pôsobil ako tréner cyklistov Interu Slovnaft Bratislava a neskôr aj ako tréner mládeže. Za jeho dlhoročné úspešné pôsobenie v tomto náročnom športe bol v roku 2011 zapísaný do cyklistickej Siene slávy Slovenského zväzu cyklistiky.

RNDr. Elena Rapavá, za rozvoj školstva v podmienkach mestskej časti Bratislava-Petržalka

Pani RNDr. Elena Rapavá pôsobí v Petržalke od roku 1994 ako učiteľka a od roku 1996 ako riaditeľka ZŠ Holíčska 50. Za toto obdobie všetko svoje profesionálne úsilie venovala nielen rozvoju školy, ale celému regionálnemu školstvu so zreteľom na zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu a profesionálnej vyspelosti pedagogického kolektívu. S týmto cieľom škola dlhodobo realizuje v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave veľmi úspešný projekt „Profteens – voľba povolania“ a zapája sa do množstva ďalších projektov, za všetky treba spomenúť projekt „Petržalská super škola“, „Projekt Inovácia metód a foriem vyučovania anglického jazyka v 1. až 4. ročníku“. Svoje dlhoročné odborné a praktické vedomosti v oblasti riadenia školy aktívne využívala aj v spolupráci s vydavateľstvami odborných publikácií.

MUDr. Marcela Skraková, za mimoriadne zásluhy v oblasti zdravotníctva

Primárka na Klinike hematológie a transfuziológie LF UK a FNsP v Bratislave –Petržalke pôsobí na tomto pracovisku od jeho vzniku a v súčasnosti je štatutárnym zástupcom prednostu oddelenia. Jej špecializáciou je hematológia a transfuziológia. Ako obyvateľka Petržalky vyše 30 rokov lieči jej obyvateľov, svojím odborne fundovaným a ľudsky empatickým prístupom je nasledovania hodným vzorom pre mladších kolegov a pre obyvateľov Petržalky ich dobrým a ľudsky príťažlivým lekárom, ktorý nadväzuje na najlepšie tradície v prístupe k chorým. Je vynikajúca odborníčka, ľudská a veľmi morálna osobnosť.

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky