INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Starosta ocenil pedagogické majstrovstvo učiteľov

Starosta ocenil pedagogické majstrovstvo učiteľov

Aj v tomto roku si za svoju významnú prácu, ľudský prístup a odhodlanie sprístupniť nové vedomosti, otvárať nové obzory a upevňovať morálne zásady prevzalo ocenenie Najlepší pedagogický zamestnanec trinásť petržalských učiteľov. Pri príležitosti osláv Dňa učiteľov dostala cenu po prvý raz aj najlepšia materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Petržalka.

Starosta Vladimír Bajan vo svojom príhovore poďakoval pedagógom za ich dôležitú, náročnú a tak potrebnú prácu. „Práca učiteľov a vychovávateľov vždy presahovala a bude presahovať hranice školy. O to viac ma mrzí, že postavenie pedagógov stále nie je v súlade s celospoločenským významom ich poslania.“ Vyzdvihol pedagogické majstrovstvo ocenených a zvlášť ich odhodlanie odovzdávať skúsenosti budúcim generáciám učiteľov.

Mestská časť Petržalka, ako zriaďovateľ základných a materských škôl, každoročne jednu z nich nominuje na ocenenie Škola roka. Rozhodujúce sú vynikajúce výsledky a poskytovanie kvalitných služieb žiakom, rodičom, zamestnancom, partnerom školy a verejnosti. Po prvý raz samospráva udelila dva tituly Škola roka 2013 – materská škola a Škola roka 2013 – základná škola.

Titul Škola roka 2013 – materská škola si z rúk starostu prevzala Mgr. Soňa Hanzalová, za materskú školu na Bulíkovej ulici. Materská škola je zameraná na rozvíjanie kompetencie dieťaťa prostredníctvom využívania učebného a hravého potenciálu učebných pomôcok LEGO, venuje veľkú pozornosť talentovaným deťom, zapája sa do mnohých výtvarných súťaží. Výtvarné dielka detí poslali do výtvarných súťaží v Japonsku, Česku, Litve, Slovinsku, Poľsku, v Číne. Veľkým pozitívom sú spoločné podujatia s rodičmi (tvorivé dielne, brigády pri revitalizácii školského areálu).

Titul Škola roka 2013 – základná škola si prevzal riaditeľ Mgr. Štefan Rác za Základnú školu na Pankúchovej ulici, ktorá tento titul obhájila už po druhýkrát. O kvalitnom vzdelávacom programe školy hovorí vysoký záujem rodičov o prijatie dieťaťa práve do tejto školy. Ďalšie plus získala škola za vynikajúce výsledky žiakov 9. ročníka v celoštátnom testovaní. Žiaci dosahujú už niekoľko rokov v testovaných predmetoch matematika aj slovenský jazyk a literatúra výsledky nad celoslovenský priemer a mimoriadne výsledky dosahujú v postupových súťažiach a predmetových olympiádach. Vlani sa škola zamerala na environmentálne a ekologické projekty a aktivity s dôrazom na širšiu ochranu vody. Záujem sa snažila u žiakov vzbudiť prostredníctvom medzinárodného projektu Zelená škola, projektami Modrá škola, Zo všetkého sa dá niečo vyrobiť a Baterky na správnom mieste. Všetky projekty boli pripravené tak, aby žiaci jednotlivé úlohy plnili v spolupráci s rodičmi.

ocenení učitelia

Cenu Najlepší pedagogický zamestnanec získali:

Mgr. Magda Pravdová, ZŠ Černyševského – za dlhoročné vynikajúce výsledky vo výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením s osobitným zreteľom na prácu so žiakmi s nízkymi komunikačnými schopnosťami.

Mgr. Zlatica Krajčovičová, ZŠ Dudova – za vynikajúce celoživotné výsledky v primárnom vzdelávaní s osobitným dôrazom na prácu s nadanými a talentovanými žiakmi a so žiakmi so zdravotným znevýhodnením.

Mgr. Ladislav Jonáš, ZŠ Gessayova – za mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti s osobitným zreteľom na prínos v primárnom vzdelávaní.

Hedviga Domoráková, ZŠ Holíčska – za mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti s osobitným zreteľom na výchovno-vzdelávacie výsledky dosahované vo vyučovaní nemeckého jazyka.

Mgr. Michaela Oľhová, ZŠ Lachova – za veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky v primárnom vzdelávaní, s osobitným dôrazom na uplatňovanie inovačných metód a foriem vyučovania a za osobný vklad pri realizácii mimoškolských aktivít.

Marta Žídková, ZŠ Nobelovo – za vynikajúce celoživotné výsledky v mimovyučovacej činnosti a za osobný vklad pri rozvoji záujmového vzdelávania v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

PaedDr. Zuzana Bartošová, ZŠ Pankúchova – za pedagogické majstrovstvo a dlhoročné mimoriadne výsledky dosahované v práci s nadanými a talentovanými žiakmi a osobný prínos pri realizácii pedagogickej praxe študentov vysokej školy.

Mgr. Štefan Molota, ZŠ Prokofievova – za mimoriadne výsledky a za nadštandardný prístup k ekologickej a environmentálnej výchove a vzdelávaniu a osobný vklad pri organizácii okresných kôl geografickej olympiády a prínos v práci s nadanými a talentovanými žiakmi.

Mgr. Božena Kováčová, MŠ Bzovícka – za dlhoročnú tvorivú pedagogickú činnosť v oblasti predprimárnej pedagogiky s osobitným zreteľom na rozvoj športovej záujmovej činnosti a šírenia myšlienky olympionizmu u detí materských škôl v Petržalke.

Daniela Piláriková, MŠ Holíčska – za celoživotné mimoriadne výsledky v predprimárnom vzdelávaní a za osobný vklad pri rozvoji materských škôl v Petržalke.

Mgr. Katarína Remeňová, MŠ Jankolova – za celoživotné mimoriadne výsledky v predprimárnom vzdelávaní a za prínos pri rozvoji materských škôl v Petržalke.

Alžbeta Ahmed, MŠ Ševčenkova – za dlhoročnú tvorivú pedagogickú činnosť v oblasti predprimárneho vzdelávania a osobný prínos za rozvoj materských škôl v Petržalke.

Iveta Grejtáková, MŠ Bulíkova – za dlhoročnú obetavú prácu pre rozvoj predprimárneho vzdelávania v podmienkach mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Cenu Učiteľ, na ktorého nikdy nezabudnem získala Soňa Rančíková zo ZŠ Budatínska

Navrhovateľky: Zuzana Medveďová a Silvia Valentínová, bývalé žiačky.

„Pani učiteľka Soňa Rančíková je nezabudnuteľná pre jej prístup k deťom, rodičom a k škole v ktorej pracuje 30 rokov. Je to osobnosť a náš veľký vzor. Neovláda iba pedagogické umenie, ale je kultúrne a športovo rozhľadená a tiež ovláda umenie reči a psychológie. Je priateľská, dobrosrdečná, láskavá, aktívna, skromná a nesmierne ľudská. V jej prítomnosti sa ktokoľvek cíti dobre. Takýchto ľudí je v školstve málo a nemalo by sa na nich zabúdať. Aj keď to bude v tomto roku 24 rokov čo sme ukončili základnú školu, vždy keď si spomenieme na ZŠ, tak v prvom rade na pani učiteľku Soňu Rančíkovú. O jej kvalitách a priateľskom prístupe svedčí aj fakt, že sme aj po ukončení školy zostali v kontakte a rady sa s ňou stretávame.“

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky