INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Učiteľ, na ktorého sa nezabúda

Učiteľ, na ktorého sa nezabúda

Mestská časť Bratislava-Petržalka pri príležitosti osláv Dňa učiteľov bude aj v tomto roku organizovať slávnostné stretnutie pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Na tejto slávnosti budú ocenení najúspešnejší učitelia a vychovávatelia našich škôl. Súčasťou tejto slávnosti bude aj ocenenie tých pedagógov, ktorí sa nezmazateľne zapísali do sŕdc a myslí svojich detí a žiakov, ich zákonných zástupcov ale možno aj svojich kolegov. A tak aj v tomto roku budú ocenení v rámci kategórie „UČITEĽ NA KTORÉHO SA NEZABÚDA“ tí, ktorí sa svojim pedagogickým majstrovstvom, chápajúcim, láskavý a citlivým prístupom stali pre svoje deti a žiakov ich druhými rodičmi a dokázali im pomôcť aj v zložitých a ťažkých životných situáciách.

Návrhy na ocenenie „Učiteľ na ktorého sa nezabúda“ môžu predkladať žiaci, absolventi škôl, zákonní zástupcovia, alebo aj bývalí či súčasní kolegovia do 27. februára 2015 elektronicky na adresu juraj.monsberger@petrzalka.sk, alebo poštou na adresu Miestny úrad, Oddelenie školstva, kultúry a športu, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. Pri návrhu je potrebné uviesť meno a priezvisko predkladateľa vrátane základných kontaktov (telefonický kontakt, e-mail, adresa), meno a priezvisko navrhovaného pedagóga (telefonický kontakt, e-mail, adresa), školské zariadenie v ktorom pracoval alebo pracuje. Návrh musí obsahovať jeho zdôvodnenie.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201