INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Učiteľ, na ktorého sa nezabúda

Učiteľ, na ktorého sa nezabúda

Mestská časť Bratislava-Petržalka pri príležitosti osláv Dňa učiteľov bude aj v roku 2017 organizovať slávnostné stretnutie pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Na tejto slávnosti budú ocenení najúspešnejší pedagogickí a odborní zamestnanci základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Súčasťou slávnosti bude aj ocenenie súčasných aj bývalých pedagógov v rámci kategórie „UČITEĽ, NA KTORÉHO SA NEZABÚDA“, ktorí sa svojím pedagogickým majstrovstvom, láskavým a citlivým prístupom stali pre svoje deti a žiakov ich druhými rodičmi a dokázali im aj ich rodičom pomôcť často aj v zložitých a ťažkých životných situáciách.

Návrhy na ocenenie „Učiteľ, na ktorého sa nezabúda“ pre bývalých aj súčasných pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka môžu predkladať žiaci, absolventi  škôl, zákonní zástupcovia, bývalí a súčasní kolegovia do 24. februára 2017 elektronicky na adresu juraj.monsberger@petrzalka.sk, alebo poštou na adresu Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12, Oddelenie školstva a športu.

Predložené návrhy musia obsahovať tieto náležitosti:

  1. meno a priezvisko navrhovaného pedagóga, názov materskej školy alebo základnej školy v ktorej pôsobil, zdôvodnenie návrhu – prečo by navrhovanému mal byť udelený titul „Učiteľ, na ktorého sa nezabúda“, kontakty na navrhovaného (telefonický kontakt, e-mail, adresa trvalého bydliska)
  2. meno a priezvisko navrhovateľa, kontakty (telefonický kontakt, e-mail, adresa trvalého bydliska).

Veronika Redechová, vedúca OŠaŠ

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201