INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Učiteľ, na ktorého sa nezabúda

Učiteľ, na ktorého sa nezabúda

Mestská časť Bratislava-Petržalka pri príležitosti osláv Dňa učiteľov bude aj v roku 2017 organizovať slávnostné stretnutie pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Na tejto slávnosti budú ocenení najúspešnejší pedagogickí a odborní zamestnanci základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Súčasťou slávnosti bude aj ocenenie súčasných aj bývalých pedagógov v rámci kategórie „UČITEĽ, NA KTORÉHO SA NEZABÚDA“, ktorí sa svojím pedagogickým majstrovstvom, láskavým a citlivým prístupom stali pre svoje deti a žiakov ich druhými rodičmi a dokázali im aj ich rodičom pomôcť často aj v zložitých a ťažkých životných situáciách.

Návrhy na ocenenie „Učiteľ, na ktorého sa nezabúda“ pre bývalých aj súčasných pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka môžu predkladať žiaci, absolventi  škôl, zákonní zástupcovia, bývalí a súčasní kolegovia do 24. februára 2017 elektronicky na adresu juraj.monsberger@petrzalka.sk, alebo poštou na adresu Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12, Oddelenie školstva a športu.

Predložené návrhy musia obsahovať tieto náležitosti:

  1. meno a priezvisko navrhovaného pedagóga, názov materskej školy alebo základnej školy v ktorej pôsobil, zdôvodnenie návrhu – prečo by navrhovanému mal byť udelený titul „Učiteľ, na ktorého sa nezabúda“, kontakty na navrhovaného (telefonický kontakt, e-mail, adresa trvalého bydliska)
  2. meno a priezvisko navrhovateľa, kontakty (telefonický kontakt, e-mail, adresa trvalého bydliska).

Veronika Redechová, vedúca OŠaŠ

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.