INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Stanovisko k vybudovaniu križovatky Údernícka – Kopčianska

Stanovisko k vybudovaniu križovatky Údernícka – Kopčianska

Podmienku vybudovať predmetnú križovatku dostal a zároveň akceptoval investor stavby „Polyfunkčný bytový dom Údernícka I. a II. Bratislava – Petržalka“ už v r. 2006. Podmienku stanovilo hlavné mesto vo svojom záväznom stanovisku a stavebný úrad ju preniesol do stavebného povolenia. Potreba zriadiť tu svetelnú signalizáciu vychádzala z dopravno-kapacitného posúdenia daného územia, keďže situácia na tejto križovatke je komplikovaná. Po vzájomnej dohode s investorom, najmä však s ohľadom na ľudí, bývajúcich v okolí, sme túto podmienku presunuli do II. etapy projektu.

Medzičasom investor, ktorý síce križovatku zatiaľ nepostavil a tak nesplnil podmienku, zložil na účet mestskej časti financie, ktoré by sa mohli použiť aj ako zmluvná pokuta a následne na rokovaniach za účasti tak mesta ako aj mestskej časti prisľúbil viacero ďalších krokov. Okrem iného navýšiť zábezpeku, križovatku zrealizovať či oboznámiť budúcich vlastníkov bytov a nebytových priestorov s tým, že podmienkou kolaudácie ich nehnuteľností je vybudovanie križovatky (aby nedošlo opätovne k patovej situácii). V roku 2016 požiadal hlavné mesto ako príslušný špeciálny stavebný úrad o vydania stavebného povolenia na predmetnú križovatku, zatiaľ však nedoplnil všetky podklady. „Obrátilo sa na nás viacero nádejných obyvateľov tohto komplexu s príbehmi, ktoré sme nemohli ignorovať, preto sme sa snažili primäť mesto k spoločným riešeniam, ktoré by zabezpečili tak kolaudáciu a ukončenie trápenia ľudí ako aj vybudovanie križovatky“, opisuje situáciu starosta Petržalky Vladimír Bajan. Ľudia si totiž na kúpu bytov zobrali hypotéky, svoje pôvodné byty predali, bývajú v podnájmoch a teda platia za bývanie dvojnásobne a svoj nábytok majú uskladnený niekde v skladoch, samozrejme za úhradu… Niektorí ostali na PN, prípadne prišli o prácu… A banky im hrozia pokutami za nečerpanie úveru v dohodnutých termínoch…

Petržalský stavebný úrad teda pristúpil ku kolaudačnému konaniu. K nemu sa súhlasným stanoviskom vyjadril krajský dopravný inšpektorát ktorý konštatoval, že táto stavba zaťaží predmetnú križovatku len zanedbateľne. K podkladom pre kolaudáciu sa malo možnosť vyjadriť aj hlavné mesto, ktoré však v stanovenej lehote nereagovalo.

Maslo na hlave má jednoznačne investor, ale samospráva nemôže ignorovať problémy konkrétnych ľudí. Petržalka neustúpila investorovi, neodpustila mu podmienku zo stavebného povolenia, len navrhla spôsob, ako nedostať majiteľov bytov a nebytových priestorov do situácií, ktoré by vyústili do krachov, existenčných problémov, súdnych procesov a podobne. „Je mi ľúto, že hlavné mesto nehľadalo spolu s nami spôsob, ale len dôvod. Napokon, križovatka patrí do vlastníctva a správy mesta, takže mohlo napríklad pristúpiť ku kompromisu, že ju zrealizuje samo na náklady investora“, konštatuje Bajan.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201