INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Dane aj Kapitulský dvor

Dane aj Kapitulský dvor

Témy, ktorými sa (okrem iných) zaoberali petržalskí poslanci na svojom novembrovom zasadnutí. Budúcnosť sociálnych služieb

Cieľom komunitného plánovania je, aby zodpovedal aktuálnym potrebám mestskej časti v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Vypracovaniu takéhoto plánu predchádzala analýza existujúcich sociálnych služieb, ako aj zadefinovanie potrieb, ktoré treba naplniť.

Samozrejme, pri jeho tvorbe bolo treba vziať do úvahy aj finančné prostriedky, ktoré mestská časť plánuje na sociálne služby vynaložiť. Preto pracovná skupina zložená z pracovníkov oddelenia sociálnych vecí, z radu poslancov MZ MČ Bratislava-Petržalka, zo zástupcov poskytovateľov sociálnych služieb, zo zástupcov ZŤP občanov a z radov občanov vypracovala plán na ďalšie obdobie.

Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 – 2022 vychádza aj z výsledkov dotazníkového prieskumu, ktorý sme robili nielen medzi širokou verejnosťou, ale aj odborníkmi. A aké sú jeho najdôležitejšie body? Vybudovanie nového zariadenia sociálnych služieb alebo rekonštrukcia súčasného zariadenia na Vavilovovej ulici, rozširovanie sociálnych služieb formou denného stacionára a vzdelávanie pracovníkov v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Na podnet petržalských seniorov sa do plánu dostalo aj vzdelávanie špeciálne zamerané na túto vekovú skupinu obyvateľov.

Kto zaplatí za psa menej?

Osamelí dôchodcovia s príjmom do výšky životného minima a ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí vo svojom byte chovajú psa, budú mať ďalšiu úľavu na dani. Rozhodli o tom petržalskí poslanci.

Doteraz platili menej (ročne 17 eur oproti 34, ktoré musia zaplatiť ostatní majitelia) iba za psa, ktorého kohútiková výška je do 43 cm. Podľa nového Všeobecne záväzného nariadenia budú túto sumu platiť aj za väčších psov, teda takých, ktorých kohútiková výška je 43 cm a viac. Daň za takýchto psov bola doteraz aj pre osamelých dôchodcov vo výške 67 eur ročne. Poslanci zvažujú aj ďalšie zmeny v daňových povinnostiach, o tom však musia ešte rokovať poslanecké kluby. Okrem iného by chceli reagovať aj na pripravovaný nový zákon o psoch. Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

Štúdia pešieho pohybu dostáva reálne kontúry

Aj v dnešnej dobe je v Petržalke množstvo budov, v okolí ktorých nebola v rámci Komplexnej bytovej výstavby riadne dobudovaná dopravná infraštruktúra a obyvatelia-chodci týchto oblastí sa každodenne stretávajú s problémom bezpečného pohybu. Dlhodobou stagnáciou vyváženého rozvoja všetkých druhov dopravy sa zhoršujú podmienky pre chodcov a pešia doprava sa odsúva do úzadia. Kvalitu dopravného systému nemožno oddeliť od kvality verejného priestranstva a bezbariérovosti mesta. Po odstránení bariér a dobudovaní chodníkov v rámci verejných priestranstiev môžu v mestskej časti znovu ožiť funkčné pešie trasy tak, aby sa rodičia nebáli púšťať deti samé pešo do školy a na ihriská, a aby ich obyvatelia plnohodnotne využívali či už na prechádzky alebo aj na cestu do práce.

Tento stav je potrebné postupne meniť. Ale bez zásadnej koncepcie a bez záväznej vízie to nie je možné. Jedným z podkladov bude odteraz aj Štúdia pešieho pohybu. Z dôvodu rozsahu sa územie Petržalky rozčlenilo na 3 lokality (Háje, Dvory, Lúky).

Začiatkom roku 2016 sme začali s obstarávaním a zbieraním materiálov, ktoré slúžili ako podklad a východiská samotnej štúdie pre lokalitu Háje. V mesiacoch máj až september 2016 sa uskutočnilo verejné obstarávanie, čoho výsledkom bol výber spracovateľa a podpis zmluvy. Koncom novembra 2016 zmluva nadobudla účinnosť a projektant začal na štúdii pracovať. Odovzdal ju v máji tohto roka.

Po rokovaní v odborných komisiách sa ňou zaoberalo aj miestne zastupiteľstvo, ktoré Štúdiu pešieho pohybu pre lokalitu Háje schválilo. Stala sa tak podkladom pre spracovanie realizačných projektov. Cieľom štúdie je definovať podmienky a opatrenia na zvýšenie pohodlia a bezpečnosti chodcov.

Ďalšou lokalitou, ktorú bude štúdia riešiť, sú Dvory. Podklady sa začnú spracovávať už koncom tohto roka.

Územný plán zóny Kapitulský dvor „odklepnutý“

Medzi deklarované priority poslancov od začiatku funkčného obdobia patrí medzi iným aj obstarávanie územných plánov zón, tzv. zonáliek. Zonálky prehlbujú a spodrobňujú regulatívy územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy pre potreby územnoplánovacej praxe, pre usmerňovanie vlastníkov nehnuteľností a pre potenciálnu investičnú činnosť. Práve územný plán a jeho stupne – teda aj spomínané zonálky – dokážu v predstihu regulovať výstavbu v tej ktorej oblasti tak, aby čo najviac zohľadňovala potreby územia, hovoria bližšie o funkčnom využití pozemkov, intenzite využitia pozemkov či regulačných prvkoch ochrany prírody a tvorby krajiny. Územnoplánovacia dokumentácia je veľmi silným nástrojom samosprávy, pomocou ktorého môže ovplyvňovať budúcu zástavbu.

V podmienkach Bratislavy územný plán hlavného mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo, územné plány zón – teda určitých logických celkov – môžu schvaľovať aj mestské časti. Samozrejme zonálky nesmú ísť nad rámec územného plánu a nemôžu ho zmeniť, môžu ho len spodrobniť.

V minulosti Petržalka riešila územný plán zóny Matador. Vzhľadom na to, že pripomienky vlastníkov pozemkov v tejto lokalite, ale aj obyvateľov či poslancov presahovali zadanie územného plánu, rozhodli sa poslanci jeho spracovávanie zastaviť a všetky zozbierané podnety posunuli do mesta ako podklad pre zmenu samotného územného plánu.

Petržalskí poslanci v tomto volebnom období každoročne vyčlenili v rozpočte financie na obstaranie územných plánov zón. Snažili sa tak zastaviť či inak ovplyvniť už rozbehnutú výstavbu, čo nie je cieľom územnoplánovacieho konania, ako to priamo z jeho názvu vyplýva. A tak napokon upustili tak od riešenia územia na Einsteinovej ulici či na tzv. pápežskej lúke – tá druhá lokalita je okrem toho aj súčasťou riešenia tzv. centrálnej rozvojovej osi v réžii hlavného mesta. Na svojom júnovom zasadnutí poslanci schválili začatie obstarávania územného plánu zóny, ktorý nazvali Sad Janka Kráľa. Aj toto rozhodnutie predtým viackrát odložili, keďže sa nevedeli dohodnúť na hraniciach riešeného územia. Napokon ho vymedzili ulicami Einsteinova, Jantárova cesta, rieka Dunaj, Most SNP.

Na svojom novembrovom zasadnutí pristúpili na základe odporúčania odbornej komisie k obstarávaniu ďalšej zonálky a to „Kapitulský dvor“ – ide o územie vymedzené komunikáciami diaľnica D2, Bratská ul., Kaukazská ul. a Viedenská cesta. Toto územie nie je doposiaľ ešte zastavané, preto je vhodné na reguláciu práve týmto dokumentom tak, aby mestská časť mala v rukách viac, než len stavebný zákon.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky