INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

O rozpočte, poplatku, ale aj o divadle

O rozpočte, poplatku, ale aj o divadle

Októbrové rokovanie petržalských poslancov malo, ako obyčajne, bohatý program. Hovorilo sa o mnohých závažných témach. Poslanci mimoriadne zaradili do programu tému budovy bývalej MŠ na Krásnohorskej, ktorá patrí BSK. Petržalskí poslanci po dlhšej j diskusii neodsúhlasili zámer prevzatia objektu na Krásnohorskej ulici od Bratislavského samosprávneho kraja a to hneď z niekoľkých dôvodov.

Na rozdiel od pôvodných informácií, podľa ktorých bolo potrebné zainvestovať do nehnuteľnosti cca 60-tis. eur za päť rokov, sa na poslednú chvíľu objavil znalecký posudok, ktorý rekonštrukciu odhadol na minimálne 1,8 mil. eur, čo je diametrálne odlišná suma. Navyše v tomto prípade stále ostáva problematickým vzťah k pozemku areálu, ktorý je v súkromných rukách.

Foto č.5  Krásnohorská 14

Mestská časť Petržalka na základe predchádzajúceho rozhodnutia zastupiteľstva však už rozbehla prípravu obdobného projektu na Vyšehradskej ulici, na ktorý získala dokonca aj dotáciu od Vlády SR vo výške 400 tis. eur a kde nemá problém s pozemkom.

Nemenej závažným argumentom bola v rozhodovaní poslancov aj skutočnosť, že už teraz má Petržalka problém s pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami a že odhadovaná výška prevádzkových nákladov na každú ďalšiu novú areálovú škôlku je cca 400 tis. eur každý rok.

A tak napriek tomu, že vedenie Petržalky i všetci poslanci vnímajú potrebu nových kapacít v materských školách, zámer nadobudnutia schátranej budovy s nevysporiadaným pozemkom bez disponibilných financií na rekonštrukciu neodsúhlasili. Petržalka bude pokračovať v navyšovaní kapacít tak, ako postupne realizujú a dôraz bude klásť aj na rokovania s investormi pri budúcej realizácii vyvolaných investícií.

školkari

Podľa slov starostu Petržalky Vladimíra Bajana pomoc od BSK by Petržalka uvítala skôr napr. v sprístupnení niektorých nevyužívaných internátov na prípadné ubytovanie mimobratislavských učiteľov, o čom už so župou začal rokovať.

Na programe boli aj východiská pre prípravu rozpočtu na rok 2017.V najväčšej príjmovej položke výnosov DPFO  sa vychádza z očakávanej skutočnosti za rok 2016 a z uvedeného návrhu štátneho rozpočtu pre rok 2017, kde je navrhovaný mierne zvýšený výnos z dane pre obce.  Pri tvorbe konkrétneho rozpočtu bude mestská časť vychádzať z rokovaní  na úrovni poslaneckých klubov a odborných komisií, z prioritných cieľov schválených na začiatku volebného obdobia a Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Rozpočet nepochybne ovplyvní , či primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal naplní uznesenie Mestského zastupiteľstva z 10.12.2015 o solidarite s malými mestskými časťami, kde by sa mali zmeniť podiely veľkých mestských častí  a tým by Petržalka mala získať  do rozpočtu ročne takmer 300-tisíc eur. Za tieto peniaze by sme mohli napr. vybudovať jeden školský areál, alebo zrekonštruovať  niekoľko školských kuchýň.  Otvorené je tiež uplatnenie miestneho poplatku na rozvoj a jeho prerozdelenie medzi hlavné mesto a mestské časti. Vo výdavkovej časti  sa predpokladá väčšia suma na rekonštrukciu MŠ Vyšehradská, prípadne na komplexnú rekonštrukciu niektorých komunikácií.

Byty Fuxova, Jantárová cesta - Bosáková ul

Poslanci vyjadrili aj svoje stanovisko k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj. Účelom tohto poplatku je sanovať negatívny dopad výstavby na konkrétne územie (napr. vybudovanie zastávok MHD, škôlok, ihrísk, športovísk a pod.), preto by nemalo byť správcom poplatku mesto, ale jednotlivé mestské časti, ktoré najlepšie vedia, na čo sa má tento poplatok v území dotknutom výstavbou použiť.

Keďže celá agenda sa odvíja od činnosti stavebných úradov, poslanci nepovažujú za správne ponechať správu tohto poplatku mestu, preto s predloženým návrhom nariadenia nesúhlasili. Preto navrhli správu miestneho poplatku za rozvoj preniesť zmenou štatút na mestské časti. V tomto sú zajedno starostovia všetkých mestských častí a navrhujú percentuálne delenie 68% pre mestské časti a 32% pre mesto (tak ako je to pri dani z fyzických osôb).  V súlade s týmto stanoviskom rozhodli aj mestskí poslanci, no primátor Ivo Nesrovnal toto uznesenie zatiaľ nepodpísal.

Takto pred rokom na výstave Voda a mesto – Bratislava videl jeden zo študentov Fakulty  architektúry aj takúto možnú budúcnosť našej Petržalky
Takto  na výstave Voda a mesto – Bratislava videl jeden zo študentov Fakulty architektúry aj takúto možnú budúcnosť našej Petržalky

Poslanci hovorili aj o výstavbe nájomných bytov, ktorá ba sa mala dotknúť aj Petržalky.  Deklarovali, že mestská časť akceptuje skutočnosť, že ide o výlučnú kompetenciu mesta.  Petržalka bola a je pripravená podať mestu pomocnú ruku pri plnení jeho povinností v oblasti zabezpečenia náhradných nájomných bytov, no je potrebné zdôrazniť nevyhnutnosť koordinácie a spolupráce či už pri vytipovaní vhodných lokalít na výstavbu nových bytov v zmysle platného územného plánu alebo pri iných možných alternatívach, ktoré môže predstavovať napríklad dohoda s investormi v súčasnosti už realizovaných projektov. Akákoľvek výstavba nových bytov ale musí byť prerokovaná aj s dotknutými obyvateľmi. Mestská časť od mesta zatiaľ nedostala žiadnu žiadosť o územné rozhodnutie na výstavbu takýchto bytov, takže sa k žiadnej  lokalite, o ktorých hovoril pán primátor, nemôžu vyjadriť.

smetiari v akcii

Medzi závažné prerokovávané témy patrilo aj stanovisko k Dodatku k Štatútu hl.m. Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva. Ešte v júli poslala naša mestská časť primátorovi 31 podmienok k návrhu tohto dodatku. Z nich boli akceptované len dve a dve čiastočne. Jednou z dôležitých pripomienok, ktorá ale nebola akceptovaná, že účastníkom konania o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie, zhromažďovanie či zhodnocovanie odpadov je len mesto a súhlas vydáva Okresný úrad. Mestské časti nie sú účastníkom konania, nemajú možnosť sa k takémuto zariadeniu, ktoré má vyrásť na ich území,  vyjadriť. Preto petržalskí poslanci zásadne nesúhlasia s tým, aby z takéhoto zásadného procesu boli mestské časti vylúčené. Prostredníctvom poslancov v mestskom zastupiteľstve za Petržalku sa budú snažiť tieto zásadné pripomienky presadiť priamo na rokovaní mestského zastupiteľstva.

V neposlednom rade sa venovali aj téme, ktorá Petržalčanov veľmi zaujíma – k otázke, či bude alebo nebude v Petržalke divadlo Jána Ďurovčíka. Materiál predložili zástupcovia starostu, ktorí sa ako jediní stretli s Jánom Ďurovčíkom. Na základe výstupov z tohto rokovania okrem iných prerokovaných podmienok je aj vytipovanie troch alternatívnych lokalít v Petržalke na výstavbu divadla, ktoré spĺňajú požiadavky projektu z hľadiska územného plánu, ale aj samotnej vhodnosti umiestnenia takejto stavby. Limitujúcim faktorom týchto troch lokalít je skutočnosť, že patria hlavnému mestu, ktoré bude potrebné požiadať o ich zverenie. Vytipovanými lokalitami sú Pápežská lúka, Lokalita Mýtny domček, Lokalita Jiráskova – Bratská, Lokalita Kutlíkova – Topoľčianska. Nasledovať budú rokovania s mestom o všetkých vytipovaných lokalitách (budeme žiadať zverenie do správy mestskej časti). Až po zaujatí stanoviska budú poslanci robiť ďalšie kroky.  

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky