INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Potrebujeme jasne definované pravidlá

Potrebujeme jasne definované pravidlá

Všetci sa zhodneme v tom, že chceme zaviesť jednotný parkovací systém pre celú Bratislavu tak, aby bol zrozumiteľný pre všetkých Bratislavčanov bez ohľadu na to, v ktorej mestskej časti žijú a zároveň aj pre návštevníkov hlavného mesta. Preto potrebujeme jednotnú parkovaciu politiku s jednotnými parametrami a pravidlami, ktorá ale bude riešiť aj špecifiká jednotlivých mestských častí. 

Práve stanoviť tú jednotnosť v parkovacej politike má za cieľ návrh VZN mesta o parkovaní. Stále však existujú otázky, ktoré ostávajú nezodpovedané… Drvivá väčšina z nich bola riešená v materiáloch, ktoré boli mestskému zastupiteľstvu predkladané v roku 2014 bývalým vedením mesta, vrátane zmluvy o spolupráci medzi mestom a mestskými časťami. Súčasné vedenie mesta namiesto toho, aby ich vzalo za svoje, sa rozhodlo ísť svojou cestou, čím situáciu podľa nás komplikuje a spätne otvára otázky, ktoré už boli mnohokrát prerokované a navyše bez toho, aby dávalo na ne odpovede.

Prvá a najzásadnejšia vec – ak pán primátor hovorí o decentralizácii, k VZN mal byť pripojený aj návrh dodatku Štatútu. Ak prijmeme len VZN, mestské časti nebudú môcť robiť nič. A parkovacia politika ostane pravdepodobne len na papieri. Okrem nastavenia jednotných princípov totiž musí prísť k výkonu, k realizácii parkovacej politiky, a v nej by mali mať svoju úlohu mestské časti – ako deklaruje aj pán primátor. Hovoríme pritom o dvoch pilieroch – kompetencie a financie. Mestské časti by mali zabezpečiť analýzu statickej dopravy, dopravné značenia, kontaktné miesta, správu parkomatov či dokonca kontrolu parkovania a pod. Na to však nemajú splnomocnenie a ani financie, pričom na základe vykonanej finančnej analýzy väčšina nákladov bude práve na pleciach mestských častí.

Preto sme na mestskej rade zaviazali pána primátora, aby VZN predložil spolu so štatútom. A pripomienky máme stále aj k aktuálnemu VZN, ktoré hovorí o základných parametroch parkovacej politiky, neobsahuje však viaceré ustanovenia či definície, čo sme ich pripomienkovali už v minulosti – napr. absentuje jednotný vizuál parkovacej karty či dopravného značenia, čo je pre zrozumiteľnosť parkovacieho systému veľmi podstatné. Návrh VZN naopak hovorí o virtuálnej karte, čo je podľa nás nereálne najmä preto, že v návrhu VZN nie je vyriešená centrálna evidencia osobných motorových vozidiel a mesto sa nevysporiadalo so spôsobom doterajšieho prevádzkovania vyhradeného parkovania.

Ďalšou oblasťou, ktorá nie je vo VZN napriek našim zásadným výhradám doriešená, je oslobodenie od úhrady za parkovanie. Trváme na tom, aby bol tento odsek spracovaný komplexne. Oslobodenie od úhrady v tomto nariadení sa týka iba všeobecných miest vyhradených pre vozidlá ŤZP. Nie je vyriešené oslobodenie od úhrady pre vyhradené parkovanie pre ŤZP na evidenčné číslo vozidla, nie je vyriešené oslobodenie od úhrady pre vyhradené parkovanie pre FO a PO a nie sú vyriešené ostatné prípady ako napr. služobné vozidlá Policajného zboru SR, Mestskej polície, služobné vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci a Hasičského a záchranného zboru, taxi atď.

Od začiatku diskusií o parkovacej politike sa hovorí o Zmluve o spolupráci, ktorá má podrobne upraviť práva a povinnosti medzi mestom a mestskými časťami pri prevádzkovaní dočasného parkovania. Odvoláva sa na ňu aj mesto pri vyhodnotení našich predchádzajúcich pripomienok, no doteraz nebola predložená.

Okrem toho Petržalka požadovala účelovo viazať 25% finančných prostriedkov pre Bratislavu na budovanie parkovacích kapacít pre lokalitu, kde boli vyzbierané, pre podporu rozvoja MHD a iných alternatívnych druhov dopravy a pod., ďalej požadovala skvalitnenie mestskej hromadnej dopravy s cieľom uprednostniť MHD pred individuálnou, spracovanie koncepcie budovania záchytných parkovísk a spracovanie analýzy pripravenosti mestskej polície na zavedenie dočasného parkovania. Sme presvedčení, že sú to základné a nepostrádateľné predpoklady zavedenia reálnej a efektívnej parkovacej politiky.

O všetkom ale v konečnom dôsledku rozhodnú poslanci.

Vladimír Bajan, starosta

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky