INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Decembrové zasadnutie petržalských poslancov

Decembrové zasadnutie petržalských poslancov

Posledné tohtoročné zasadnutie petržalského Miestneho zastupiteľstva sa uskutoční v utorok 1. decembra 2015 o 9.00 h v kongresovej sále Technopolservisu na Kutlíkovej ulici č. 17. Petržalskí poslanci, ktorí sa v tomto kalendárnom roku zídu na poslednom rokovaní, sa budú okrem návrhov všeobecne záväzných nariadení, majetkových prevodov či informačnými materiálmi, zaoberať pre samosprávu najdôležitejším dokumentom – návrhom rozpočtu mestskej časti na rok 2016 s výhľadom do roku 2018.

V poradí na deviatom zasadnutí sa budú poslanci rokovať o plate pre starostu aj vyjadrovať sa k všeobecne záväzným nariadeniam najmä v súvislosti so školstvom – o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách a o školských obvodoch základných škôl. Schváliť by tiež mali VZN o zriadení Materskej školy na Vyšehradskej 17, vrátane jej súčasti Školskej jedálne, od 1. septembra 2017. Na rekonštrukciu budovy aj areálu získala mestská časť dotáciu vo výške 400 tisíc eur a do uvedeného termínu tu vybuduje predškolské zariadenie, ktoré rozšíri súčasné kapacity materských škôl o viac ako 70 miest. Zvyšné prostriedky na realizovanie tohto projektu získa z úveru, o ktorého prijatí budú rozhodovať poslanci na tomto zasadnutí. Súčasne budú rozhodovať aj o úvere na dostavbu plavárne, ktorý nahradí druhú časť žiadanej dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja, ktorá nebola doteraz schválená.

Jedným zo zásadných bodov, o ktorých budú poslanci rokovať, je aj stanovisko zastupiteľstva k tzv. solidarite v rámci systému rozdeľovania financií medzi mestské časti. Petržalka odovzdaním 3 % malým mestským častiam už od roku 2009 prišla o 3,8 milióna eur. V budúcom roku zníži tzv. solidarita príjmy Petržalky o viac ako 756 tisíc eur.

Ďalší návrh všeobecne záväzného nariadenia súvisí s konaním budúcoročných parlamentných volieb a týka sa vylepovania volebných plagátov na území Petržalky. Poslanci tiež prijmú stanovisko k návrhu mestského VZN o poplatku za znečisťovanie malým zdrojom znečisťovania ovzdušia a odsúhlasia plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej na ďalší štvrťrok. Zaoberať sa budú aj návrhom na pomenovanie nových ulíc v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Pred interpeláciami ešte rozhodnú o vymenovaní konateľa Bytového podniku Petržalka, s.r.o. a zasadnutie ukončí bod rôzne. Program rokovania si môžete prečítať TU.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201