INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Stavia sa Domino na Jasovskej v súlade so zákonom?

Stavia sa Domino na Jasovskej v súlade so zákonom?

Keď asi pred mesiacom začali stavať polyfunkčný objekt Domino na Jasovskej, zdanlivo takmer v dotyku s terasou 12-poschodového paneláka, ľudia, ktorí v ňom bývajú, boli vydesení. To nám čo rastie rovno pred oknami? A začali sa o stavbu zaujímať, pýtať sa. Kto túto stavbu povolil? Môže stáť tak blízko ďalšieho domu? Nebude vyššia, ako hovoril pôvodný zámer? Všetky tieto otázky zaujímali a zaujímajú aj Petržalské noviny.

Fakty:

Investičný zámer Polyfunkčný súbor DOMINO bol vypracovaný v termíne 03/2007 a prepracovaný v termíne 11/2007, dokumentácia bola odsúhlasená hlavným mestom SR Bratislava, ktoré vydalo Záväzné súhlasné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti č. MAGS ORM 28958/474756/2007 zo dňa 7.3.2008.

Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako príslušný stavebný úrad, vydala dňa 5.2.2009 Rozhodnutie o umiestnení stavby „Polyfunkčné objekty DOMINO, Jasovská ulica, Bratislava“. Stavba pozostávala (okrem iných stav. objektov) aj zo stavebných objektov: SO 02 Bytové domy „A“, „B“, „E“, SO 03 Hotel „C“, SO 04 Ubytovňa pre dôchodcov „D“.

domino stavba

Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby vychádzalo na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie z vyjadrenia Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave, odboru ochrany prírody a krajiny č. ZPO/2006/03145-2/STM/BAV zo dňa 7.4.2006, z rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave, odboru ochrany prírody a krajiny č. ZPO/2007/05218-29/ANJ/BA V zo dňa 20.8.2007 a z posúdenia projektovej dokumentácie z hľadiska ochrany ovzdušia Obvodným úradom životného prostredia v Bratislave, odboru ochrany ovzdušia č. ZPO/2006/03419/GAJ/V zo dňa 20.3.2006. Súčasťou dokumentácie pre územné rozhodnutie bol svetlotechnický posudok vypracovaný Ing. Pavlom Rapantom v januári 2006. Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia predmetnej stavby s okolitým prostredím, výškového a polohového umiestnenia predmetnej stavby vrátane odstupov od hraníc pozemkov a od susedných stavieb a podielu zastavanej a nezastavanej plochy zo stavebného pozemku vychádzalo z už spomínaného záväzného stanoviska hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti.

Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako príslušný stavebný úrad, vydala dňa 27.10.2011 Rozhodnutie o povolení spomínanej stavby, kde sú uvedené stavebné objekty SO 02 Bytové domy „A“, „B“, „C“, SO 04 Administratívne bývanie pre seniorov „D“, „E“. Neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o povolení spomínanej stavby je Upovedomenie o oprave zrejmej nesprávnosti zo dňa 22.7.2013, v ktorom je opravený názov objektu, a to na: SO 04 Nájomné bývanie pre seniorov „D“, „E“.

Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako príslušný stavebný úrad, vydala dňa 13.6.2013 Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením. Predmetná zmena stavby pred jej dokončením spočívala vo vnútorných dispozičných zmenách stavebného objektu SO 02 Bytové domy „A“, „B“, „C“ a v zmenách fasádnych pohľadov s tým súvisiacich, pričom objem predmetného stavebného objektu stavby, jeho funkcia ani počet bytov sa nemenila. Súčasťou dokumentácie pre zmenu stavby pred jej dokončením bolo expertízne posúdenie vplyvu plánovanej výstavby polyfunkčného súboru DOMINO v Bratislave (p. č. 2466/2, 2464/3) na preslnenie existujúcich bytov a na denné osvetlenie existujúcich vnútorných priestorov s dlhodobým pobytom ľudí a posúdenie osvetlenosti denným svetlom v miestnostiach s plánovaným dlhodobým pobytom ľudí navrhovaného objektu, vypracované Ing. Petrom Guothom v apríli 2013 spolu s Ing. Luciou Maňkovou, PhD. a Ing. Petrom Hanuliakom, PhD.

domino stavenisko

Vyjadrenie starostu Petržalky Vladimíra Bajana

„Viem, že takmer každú výstavbu sprevádzajú nesúhlasy, nespokojnosť, nekľud. Chápem to a rozumiem ľuďom, ktorí si nové budovy vo svojom okolí neželajú. Nech by však bol v kresle starostu ktokoľvek, nezabráni novej výstavbe, ide len o to, aby bol splnený zákon a aby bol vypočutý hlas verejnosti. To, že tu nejaká zástavba bude, je totiž zakotvené v územnom pláne viac ako desať rokov. Dokonca štúdia z roku 2001, dnes už neplatná, predpokladala v tejto lokalite až 13 poschodí. Stavba „Polyfunkčný súbor Domino“ sa začala pripravovať a realizovať v roku 2007, rozhodnutie o jej umiestnení, t.j. územné rozhodnutie, dostala v roku 2009, teda bývalým vedením mestskej časti, pred mojim nástupom do funkcie. Nemal som dôvod spochybňovať celý postup územného konania. Stavebný úrad na základe žiadosti investora pokračoval následným stavebným konaním. Stavba oproti územnému rozhodnutiu prešla zmenami, ktoré z pohľadu stavebného úradu nemajú negatívny vplyv na okolie. Pôvodne tu mali byť byty, nájomné bývanie pre seniorov ale aj hotel, dnes je to stále polyfunkcia, ale len byty a nájomné bývanie pre seniorov. Z nášho pohľadu nejde o negatívnu zmenu – hotel by bol na okolie náročnejší pre zásobovanie, existenciu reštaurácie, baru, väčší pohyb ľudí i áut a podobne. Pôvodne mali mať budovy suterén, v ktorom malo byť parkovanie, dnes je parkovanie zabezpečené v otvorenom prízemí, ktoré je riešené na stĺpoch. Ani táto ani ďalšie zmeny vnútorných dispozícií však nezmenili od začiatku stanovenú maximálnu výšku budov. Všetky tieto zmeny sú v súlade s územným plánom a boli posudzované odbornými znalcami, ktorých kladné posudky boli podkladom pre stavebné povolenie i povolenie zmien pred dokončením, preto stavebný úrad nemal dôvod ich neakceptovať.

domino 2

Keď sa stavba reálne začala pred cca mesiacom stavať, začali sa o ňu zaujímať aj obyvatelia Jasovskej ulice. Už vtedy som dal pokyn, aby stavebný úrad opätovne detailne naštudoval a skontroloval celú dokumentáciu k územnému i stavebnému konaniu, teda celé obdobie od r. 2007 až po súčasnosť, aby sme vedeli kvalifikovane zodpovedať prípadné otázky. Celý projekt sa začal v čase, kedy som vo funkcii nebol a má niekoľko stoviek strán, podkladov, stanovísk a vyjadrení. Stavebný úrad súčasne na môj pokyn vykonal opakovane obhliadky stavby a vydal som aj pokyn na vykonanie štátneho stavebného dohľadu, aby sme vedeli zistiť reálny stav na stavenisku a porovnať ho s príslušnými povoleniami. Okrem toho situáciu preveruje a posudzuje tak Slovenská stavebná inšpekcia ako aj Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. V najbližších dňoch na základe týchto šetrení bude jasné a známe, ako ďalej a som rád, že to bude na základe zistení troch nezávislých posudzovateľov, čo by malo byť zárukou objektívnosti. Mojou snahou – napokon ako vždy – bude súlad výstavby so zákonom, splnenie všetkých podmienok, vypočutie všetkých zainteresovaných, zohľadnenie všetkých odborných posudkov. Len tak dospejeme k záveru, ktorý bude akceptovateľný.

Rád by som sa v tejto súvislosti vyjadril ešte k jednej veci a verím, že už posledný krát. Aj v súvislosti s touto stavbou, podobne, ako to bolo v prípade stavby Bajo na Krasovského ulici, sa objavili špekulácie, týkajúce sa mňa a môjho brata. Ing. Marián Bajan, môj brat, je architekt, ktorý pre súkromných investorov (nie pre mestskú časť) na základe normálneho obchodného vzťahu vypracúva projekty pre stavby, ktoré súkromní investori realizujú. Nepredáva pomaranče, nie je zubár, je architekt, preto „kreslí“ projekty k stavbám a investori dávajú svoje stavby na posúdenie stavebnému úradu. Stavebný úrad nemôže nekonať a žiaľ, ani nemôže konanie postúpiť inému stavebnému úradu z dôvodu, že projekt pre stavbu pripravil príbuzný či známy starostu, poslanca či zamestnanca. Na to je zákon a ten by takýmto nekonaním starosta porušil. Ide teda len o senzáciu a škandalizáciu mojej osoby a mojej rodiny a preto sa bránim a budem brániť dostupnými prostriedkami. Ing. Marián Bajan stojí napokon aj za inými stavbami v Petržalke, napr. projektoval Administratívne centrum na Budatínskej ulici. V tomto prípade som územné konanie zastavil – to znamená, že reálne som stavbu zamietol, pretože mala nedostatky (marec 2012). To svedčí o tom, že stavebný úrad pod mojim vedením posudzuje stavbu a nie to, kto ju naprojektoval či kto za ňou stojí. Tak to je a bude v prípade stavby Domino a rovnako aj v budúcnosti v prípade ďalších stavieb.“

Priestor v Petržalských novinách sme ponúkli aj jednému z dotknutých obyvateľov, ktorý sa vo veci výstavby DOMINA angažoval. Ponúknutý priestor na jeho názor a vyjadrenie však odmietol.

 

  • Brano

    Len tak dalej,nech sa stavia co najviac,aj do vysky :-)

  • Nikto

    Mna by zaujimalo pani Vnenkova, ktory to obyvatel Jasovskej ul. sa odmietol vyjadrit a z akeho dovodu?

  • petrzalcan ka

    skutocnost, ze ste jedno konanie spolocnosti Bajo zastavili nemusi znamenat nic, len tolko. Som sklamana z toho, co tu po vas ostane, pan starosta. Kvalita byvania ludi jasovskej ulice vas nezaujima, len ste si nechali napisat peknu rec, to je vsetko. Neostane po vas 1 strom, plocha pody, len nezmyselne stavby, v ktorych sa preda iste % bytov, ale ved investor/developer a pan starosta su spokojni, to je hlavne.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky