INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Poslanci rokovali o rozpočte aj o športe

Poslanci rokovali o rozpočte aj o športe

Na septembrovom miestnom zastupiteľstve bola na programe okrem iného aj správa o plnení rozpočtu a návrh jeho úpravy, návrh VZN o poskytovaní priamych finančných dotácií pre oblasť športu a stratégia rozvoja miestnej demokracie.

Rozpočet po úpravách k 30. 6. 2017 bol schválený v celkovej výške 35 850 779 eur. Jeho priebežné plnenie je prebytkové vo výške takmer 3 milióny eur. Prebytok vznikol tým, že výdavky sú každoročne vyššie v druhom polroku, týka sa to predovšetkým kapitálových výdavkov, keďže väčšina akcií a projektov sa bude čerpať až v druhom polroku.

Najväčšie príjmy do rozpočtu prináša podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb, v tomto roku by to malo byť vyše 11 miliónov eur. Pokiaľ ide o nedaňové príjmy, najviac ich MČ dostane z prenájmu majetku spoločnosti Veolia Energia – vyše milióna eur.

Viac ako polovica celkových výdavkov išla na vzdelávanie, na prevádzku, zateplenie a rekonštrukciu školských objektov a všetky aktivity mestskej časti súvisiace so školstvom a vzdelávaním.

Poslanci správu o plnení rozpočtu vzali na vedomie.

Vyššie príjmy, vyššie výdavky

Na základe prognóz do konca roka, MČ očakáva nárast bežných aj kapitálových príjmov takmer o 200-tisíc eur. Najviac sa navýšia výdavky na rekonštrukciu budov základných a materských škôl  (o 90-tisíc eur) a na opravu a obnovu komunikácií (o 70-tisíc eur).

Poslanci úpravu rozpočtu schválili bez pripomienok.

Dotácie na šport sa meniť nebudú

Poslanci neschválili všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o poskytovaní priamych dotácií veľkým športovým klubom. Návrh, ktorý mal podľa spracovateľov pomôcť malým i veľkým klubom, nenašiel v poslaneckom pléne dostatočnú podporu trojpätinovej väčšiny, keď ho podporilo 17 z 32 prítomných poslancov.

Tento návrh bol reakciou na každoročný problém z hľadiska nastavenia súčasného systému dotácií. Na jednej strane je vždy pretlak subjektov, ktoré žiadajú o dotácie, z čoho potom plynie vzájomné súťaženie veľkých a malých športových klubov.  Filozofiou návrhu bolo vytvoriť nový dotačný mechanizmus pre veľké športové kluby. Pre tie by bolo vyčlenené určité percento z rozpočtu, aby bolo prerozdelenie peňazí predvídateľné a dlhodobo udržateľné. Navrhovala sa suma 1,5 percenta z výnosu dane z príjmu fyzických osôb za predchádzajúci rok. Výška dotácie by sa vypočítala nastaveným vzorcom, ktorý zohľadňoval viaceré kritériá, pre kluby by platili viaceré pravidlá a povinnosti.

Návrhom by si polepšili aj menšie kluby, združenia či jednotlivci. Tí by zostali v pôvodnom dotačnom systéme, k dispozícii by mali však viac financií ako doteraz.

Stratégia rozvoja miestnej demokracie

Občianska participácia je predpokladom demokracie a v praxi znamená priblíženie verejnej moci širšej verejnosti. Podpora miestnej demokracie je pridanou hodnotou pre kvalitu verejných rozhodnutí, otvorenú správu, aktívnu spoluúčasť verejnosti na miestnom rozvoji a verejnej kontrole.

Mestská časť Bratislava-Petržalka do svojho rozhodovania vťahuje svojich obyvateľov viacerými formami, či už vo forme čoraz väčšieho a významnejšieho prístupu k informáciám, alebo priamo spolupodieľaním sa na výsledku rozhodovania. Za otvorenosť a transparentnosť bola aj viackrát ocenená. Petržalka sa v rebríčku Otvorená samospráva, ktorú každé dva roky zostavuje Transparency International (TI), nachádza vždy na najvyšších priečkach. V rámci implementácie  manažérstva kvality prostredníctvom modelu CAF získala v roku 2013 titul Efektívny používateľ modelu CAF a v roku 2014 Ocenenie zlepšenia výkonnosti v rámci súťaže Národná cena kvality.

Príkladmi z praxe môže byť participatívny prístup k tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho programu, obdobne boli pripravované ďalšie dokumenty ako Komunitný plán, Štúdia rozvoja cyklistickej dopravy, Štúdia pešieho pohybu, ale aj Územný plán zóny Matador. Každý prvý pondelok v mesiaci diskutuje starosta s obyvateľmi online na webe petržalskej samosprávy, ale aj prostredníctvom platformy odkazprestarostu.sk. Petržalka zorganizovala k viacerým témam aj niekoľko verejných prerokovaní.

Najnovšou formou, ktorou miestny úrad získava spätnú väzbu od obyvateľov, je zapojenie sa do služby Staffino, prostredníctvom ktorej majú obyvatelia možnosť hodnotiť celkový dojem, odbornosť a prístup pracovníkov či rýchlosť pri vybavovaní.

Nielen tieto ale aj ostatné príklady vyhodnotili niektorí poslanci ako dostatočné a primerané.

Cieľom stratégie, ktorú navrhol starosta Petržalky Vladimír Bajan, by mala byť systematizácia postupov vedúcich k participácii. „Na Slovensku máme zastupiteľskú demokraciu a teda poslanci ani starosta sa nemôžu zbaviť zodpovednosti za svoje rozhodnutia. Je však vždy pre nich prínosom, ak poznajú preferencie obyvateľov a budú ich vedieť skĺbiť s názormi a odporúčaniami odborníkov v danej oblasti či ďalšími zainteresovanými cieľovými skupinami,“ konštatuje Vladimír Bajan. Podľa neho by aj participácia mala mať svoje pravidlá, aby sa nestalo, že menšina prekričí väčšinu alebo že sa rozhodne bez zohľadnenia názorov a požiadaviek všetkých zainteresovaných.

Pracovná skupina, zložená z poslancov zastupiteľstva, nadviaže na predložený dokument a navrhne a bude koordinovať ďalší postup v profesionalizácii participácie v Petržalke. Jediným klubom, ktorý do pracovnej skupiny svojho zástupcu nedal, je Slobodný klub.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky