INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Senza finta!

Senza finta!

Predstavte si, že máte k dispozícii parcelu, resp. parcely, jednoducho územie a zamýšľate sa, ako toto územie účelne, zmysluplne a na dlhé časové obdobie využijete s tým, že realizácia konečného rozhodnutia bude potrebovať stavebnú činnosť. Vezmime si jednoduchý príklad: Chcete útulný rodinný dom, s účelným dvorom, v príjemnom prostredí … A ešte niečo: takýto zámer má solventný subjekt (investor), dokonca s podporou v solventnom zahraničí s prísľubom (a zároveň s podmienkou), že podporí inteligentné riešenie, riešenie „zodpovedajúce dobe“, riešenie také, že aj susedia budú spokojní …

Obvykle by takýto investor siahol po katalógu projektov rodinných domov a vykonal by si vo svojom vnútri verejnú súťaž jednotlivých projektov, poradil by sa s architektom(-mi) o novom pohľade na svoje územie, a to nielen z oblasti stavebníctva, ale aj z oblasti záhradnej a parkovej architektúry. To by bol krok prvý. Až následne (ako 2. krok) by hľadal vhodného a schopného zhotoviteľa (firmu), ktorá by vedela jeho víťazný projekt odborne a kvalitne zrealizovať, za príjemnú cenu a v dohodnutom časovom období. V prípade väčšej aglomerácie, v našom prípade mestskej časti Petržalka, je to síce zložitejšie a rozsiahlejšie, ale postupy by mali (by mohli) byť rovnaké.

Na augustovom stretnutí magistrátu k téme a k zámeru „Centrálna rozvojová os Petržalky“ s obyvateľmi Petržalky sa zo strany magistrátu hovorilo o novom pohľade na zelený koridor v Petržalke a jeho okolie. Hovorilo sa tiež o príprave vyhlásenia verejnej, medzinárodnej urbanisticko-architektonickej súťaže na dotknuté územie. Petržalčania, po predošlých stretnutiach a predkladaní pripomienok z ich strany k stavbe Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor, to s potešením vnímali a akceptovali.

Očakával sa brainstorming renomovaných ateliérov, skupín a jednotlivcov z oblasti urbanizmu a architektúry, pričom by do podmienok zadania súťaže boli zaradené a zakomponované aj pripomienky a podnety angažovanej petržalskej verejnosti. Kreatívna metóda riešenia „nového pohľadu“, založená na skupinovom riešení, by uľahčila a vygenerovala stratégiu pre dotknuté územie a Petržalku v širokom slova zmysle – prvý krok. Tobôž, že na zámer (štúdiu i realizáciu) sa majú použiť verejné peniaze vrátane peňazí z EÚ, ktoré sú tiež verejné.

Preto sa zdá byť záhadné a nerozumné, že magistrát chce postupovať tak, že najprv vysúťaží, resp. použije už vysúťaženého (z roku 2012) zhotoviteľa na nový pohľad, hoci tento už vyprojektoval „staré riešenie“, proti ktorému Petržalčania majú zjavne výhrady… Táto informácia je z dobre informovaného(-ných) zdroja(-ov) a pozorní poslucháči to tak vnímali aj na ostatnom stretnutí k téme dňa 9. septembra.

Mimochodom, zvukové záznamy zo stretnutí s obyvateľmi Petržalky, ktoré sa uskutočnili 7. 8. a 9. 9. sa doteraz nepodarilo na web-stránke magistrátu umiestniť a sľubovaná verejná, medzinárodná súťaž na nový pohľad (prezentovaný termín vyhlásenia: koniec mesiaca august 2013) mešká.

Teda investor postupuje tak, že vykoná (už vykonal) krok 2 a až následne krok 1. A bude argumentovať, ako pri I. etape NDS: „Čas nás tlačí, lebo „spotreba“ európskych peňazí je termínovo limitovaná!“ … a všetci, ktorí sa „postarajú o sklz v spotrebe“ budú triedni nepriatelia.

Môže nasledovať:

1. podmienky zadania štúdie budú prispôsobené projekčným, technickým, technologickým a organizačným možnostiam a schopnostiam „už vysúťaženého“ zhotoviteľa, ktorý dospeje k „staronovému“ novému pohľadu…

Senzi finta, ako prezentovať, že investor v príprave a realizácii zámeru komunikoval s verejnosťou a prijal jej relevantné podnety!

2. skutočne novátorské a vizionárske riešenie „už vysúťažený“ zhotoviteľ nezvládne …

3. EÚ nepreplatí náklady na zámer (a dopadne to podobne ako v prípade niektorých úsekov budovania diaľnic na Slovensku), nakoľko provinčné a súkromné riešenia vie EÚ veľmi ľahko odhaliť…

Rád sa dozviem váš názor; na kontakte http://www.miloscernak.sk/

 

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.