INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Odpojenie sa od dodávateľa tepla bude ľahšie 

Odpojenie sa od dodávateľa tepla bude ľahšie 

Mestské časti Bratislavy už nemôžu brániť výstavbe nových tepelných zariadení len z dôvodu negatívnych ekonomických dopadov na doterajšieho dodávateľaStarostov mestských častí k tomuto postupu zaväzuje uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 231/2015 z 25. júna 2015, ktoré rieši doterajší nejednotný postup starostov pri vydávaní záväzného stanoviska obce o súlade navrhovanej výstavby s koncepciou mesta v oblasti tepelnej energetiky. Mestské časti totiž v zmysle zákona nemajú vlastnú koncepciu v tejto oblasti a pri vydávaní záväzných stanovísk musia vychádzať z koncepcie, ktorú mesto prijalo ešte v roku 2008 samostatným uznesením č. 496.

Podmienky odpojenia sa

Určuje ich zákon o tepelnej energetike, ktorý rovnako ako koncepcia mesta v oblasti tepelnej energetiky ponecháva preferenciu pre systémy centralizovaného zásobovania teplom, avšak nie za každú cenu. Pokiaľ je projekt vlastného tepelného zdroja, napr. domovej kotolne, lepší z hľadiska dopadu na životné prostredie a je aj v lepšom technickom stave, starosta musí vydať pozitívne záväzné stanovisko obce v prospech odpojenia sa. Treba však upozorniť na to, že nejde o stavebné konanie, ale konanie, ktoré stavebnému konaniu predchádza. Na to, aby doterajší dodávateľ tepla nemohol blokovať odpojenie sa od zdroja tepla v stavebnom konaní svojim vlastným záväzným stanoviskom, by bolo potrebné zmeniť zákon.

kotolňa, panelák
Bytový dom na Haanovej ulici. Lacnejšie a kvalitnejšie s vlastnou kotolňou.

V prospech alebo v neprospech obyvateľov Petržalky

Nedá sa vylúčiť, že po odpojení sa niektorých bytových domov od systému centralizovaného zásobovania teplom, to bude mať dopad na zvyšok pripojených ľudí. Ani im však nič nebráni, aby si svoje veci spravovali sami, zobrali si úver, splatili ho (napr. 7 rokov pri 12-poschodovom dome) a ušetrili tak do 300 eur ročne na jednu bytovú jednotku v platbách za teplo. Otázku, na koho prihliadať viac pri odpájaní sa, zodpovedala Európska komisia, ktorá sa jednoznačne vyslovila, že prednosť má posudzovanie ekonomických dopadov na odpájajúcich sa a nie na tých, ktorí zostanú v sieti pripojení.

100-vežatá Petržalka?

Bez zmeny zákona k žiadnemu hromadnému odpájaniu sa nedôjde. Vedenie Petržalky by sa však malo konečne spamätať a investovať financie do tepelnej infraštruktúry, inak sa nič nezmení a ľudia budú mať aj naďalej záujem odpájať sa. A to je v rukách starostu.

JUDr. Milan Vetrák, PhD.,

mestský poslanec a petržalský poslanec

 

 

 

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201