INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Pyrrhovo víťazstvo miestnych poslancov

Pyrrhovo víťazstvo miestnych poslancov

Na poslednom miestnom zastupiteľstve spoločnosť HB Reavis nedostala možnosť sa vyjadriť k plánovaným projektom, ktoré sa týkajú aj Petržalčanov. Investor by preto rád využil tento priestor na dopovedanie dôležitých faktov, týkajúcich sa plánovej výstavby v Petržalke a s tým spätou žiadosťou o významnú investíciu spoločnosti HB Reavis.

V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že táto žiadosť sa netýka iba Petržalky. Ide o súbor projektov na oboch stranách Dunaja, do ktorých v rozmedzí rokov 2017 – 2033 HB Reavis investuje vyše 1 miliardu eur.

Podstatným argumentom, prečo poslanci vyjadrili svoj nesúhlas s udelením štatútu mimoriadnej investície  bola aj nesprávna interpretáciu poplatkov za rozvoj. Ak by sme vzali do úvahy v prípade povolenia štúdiami overených približne 200-tisíc m2 podlahovej plochy nadzemných častí stavieb, bude potrebné v prvom rade ustáliť základ poplatku za rozvoj. Zákon za tento základ považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby. V tejto chvíli je možné zjednodušene nahrubo odhadnúť len jeho teoretickú maximálnu výšku –  200-tisíc m2 x 35 eur = max. 7 miliónov eur.

Keďže sa výnos z miestneho poplatku za rozvoj rozdeľuje medzi mesto a mestské časti v pomere 32% ku 68%, teoretická výška poplatku pre MČ Petržalka by bola maximálne necelých 4,8 mil. eur.

Aj keby sme vzali do úvahy akékoľvek odhady poplatku za rozvoj, investícia HB Reavis do dopravnej a technickej infraštruktúry iba v Petržalke je plánovaná na vyše 60 miliónov eur, čiže tento poplatok niekoľkonásobne prekračuje.

Navyše, samotní poslanci MČ Petržalka si vo februári tohto roka schválili možnosť nevyrubenia poplatku v prípade, že investor preukázateľne financuje súvisiacu technickú a dopravnú infraštruktúru. Čo je v prípade HB Reavis, ako je spomenuté vyššie,  jednoznačne preukázateľné:

VZN MČ Bratislava-Petržalka č. 5/2017 z 28. februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2017, §6 Sadzba poplatku za rozvoj:

„Ak v podmienkach rozhodnutia o umiestnení stavby podliehajúcej poplatku za rozvoj, začleňovanej do územia, v rámci zabezpečenia jeho rozvoja v oblastiach školstva, kultúry, športu, životného prostredia a napojenia na pozemné komunikácie, bude aj vybudovanie zariadení a stavieb, na financovanie ktorých je určený výnos z poplatku v zmysle § 10 ods.2 tohto nariadenia, bude uložená povinnosť stavebníkovi (navrhovateľovi) vybudovať tieto stavby a zariadenia spolu so stavbou, mestská časť poplatok za rozvoj zodpovedajúci preukázateľnej výške nákladov na tieto stavby a zariadenia nevyrubí.”
V prípade, že nebude žiadosť o významnú investíciu schválená, Bratislava, ale najmä Petržalka, môže prísť o rozsiahle rozvojové projekty, investície, nové pracovné pozície a posilnenú infraštruktúru. Okrem toho môže dôjsť k spomaleniu budovania plánovaných projektov, čo predstavuje ďalšiu významnú stratu príjmov pre pokladňu mestskej časti.

Je dôležité zdôrazniť, že osvedčenie významnej investície, ktorého podporu poslanci zatiaľ odmietli, neznamená úľavy pri povoľovacích konaniach. Ide iba o zrýchlenie tohto procesu, keďže sa proces sústedí na okresnom stavebnom úrade. MČ Petržalka by sa v tomto prípade, v zmysle ustanovení stavebného zákona, stala dotknutým orgánom, ktorý má možnosť v jednotlivých konaniach vydávať záväzné stanoviská. Nejde teda o žiadnu stratu kontroly nad územím, zákon toto ošetruje. Cieľom je, aby bol rozvoj mesta svižnejší a Bratislava nebola rozkopaná najbližších 30 rokov.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky