INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Poslanci rokovali  o úprave rozpočtu aj o prepravnej službe

Poslanci rokovali o úprave rozpočtu aj o prepravnej službe

Petržalskí poslanci mali na svojom predprázdninovom rokovaní skutočne bohatý program. Jedným z najdôležitejších bodov bol záverečný účet za rok 2016 a úprava rozpočtu na rok 2017. Poslanci oba tieto materiály schválil. Celkové hospodárenie mestskej časti za rok 2016 vykazuje prebytok  zhruba 1milión 600-tisíc eur. Tento prebytok je výsledkom efektívnejšieho narábania s financiami a skutočnosti, že niektoré projekty, ktoré boli v rozpočte naplánované na r. 2016 sa začali realizovať až tento rok (napr. rekonštrukcia MŠ Vyšehradská, Jama a pod.).

S tým úzko súvisí aj fakt, že výdavky sa vlani čerpali na necelých 96 percent. Uznesením Miestneho zastupiteľstva v decembri 2016 bol schválený nielen rozpočet mestskej časti na rok 2017, ale  zároveň aj poslanecké priority, ktoré budú zapracované do rozpočtu mestskej časti na rok 2017 po schválení prerozdelenia prebytku hospodárenia za rok 2016. V závislosti od prijatých poslaneckých priorít sa použije nasledovne:

– na rekonštrukciu základných a materských škôl – 125 tis. €

– na realizáciu voľnočasového areálu športu JAMA – 50 tis. €

– na rekonštrukciu strechy Domu kultúry Zrkadlový háj – 200 tis. €.

Okrem uvedených priorít mestská časť navrhla použiť prostriedky rezervného fondu aj na výdavky spojené s rekonštrukciou komunikácií III. a IV. triedy v správe mestskej časti vo výške 250 000 €, na odstránenie havarijného stavu a likvidáciu škôd spôsobených prasknutím vodovodného potrubia v ZŠ Prokofievova vo výške 175 080 € a na spoluúčasť pri nákupe vozidla pre potreby seniorov (izotermické auto na rozvoz stravy) v sume 12 313 €.

Body navyše

Poslanci do rokovacieho programu zaradili aj ďalšie body. Jedným z nich bolo aj obstaranie územných plánov zón.  Medzi poslancami sa rozprúdila diskusia o tom, ktoré územia sú vhodné a ktoré nie na vypracovávanie „zonálok“. Konkrétne išlo o lokalitu Sad Janka Kráľa, konkrétne územie vymedzené ulicami Einsteinova, Jantárová cesta (Starý most), rieka Dunaj, Most SNP. Tento bod navrhol poslanec Peter Cmorej (Klub slobodných).

Elena Pätoprstá (Zmena zdola) upozornila, že by bolo vhodné uplatniť tieto plány na územiach, kde ešte nie je schválený územný plán (napr. Kapitulské pole či juh Petržalky), kde poslanci môžu tieto územia naozaj výrazne ovplyvniť. Martin Jóna (Sieť), predseda komisie územného plánu a dopravy pripomenul, že odborné komisie už trikrát prijali k tomuto obstarávaniu negatívne stanovisko, lebo táto lokalita nie je podľa územného plánu mesta vhodná a podľa usmernenia ministerstva výstavby ani nie je možné pre ňu obstarať územný plán zóny.

Poslanci napokon vypracovanie tohto územného plánu schválili a v uznesení vyzvali investora projektu Green Park, aby znížil zastavanú plochu a podlažnosť projektu tak, aby využitie územia stavbami plánovanými pre projekt bolo na dolnej hranici indexov zastavanosti a podlažných plôch v zmysle územného plánu v tejto lokalite.

Ďalším bodom navyše oproti pôvodnému programu bolo rokovanie o projekte investora HB Reavis – Nové Lido a lanovka. Poslanci diskutovali o udelení Štatútu významnej investície. Hlasovaním vyjadrili nesúhlas s udelením takéhoto Štatútu  pre súkromnú výstavbu na území mestskej časti z dôvodu, že by mestská časť Petržalka prišla o významné financie z poplatku za miestny rozvoj.

Prepravná služba

Poslanci na svojom rokovaní schválili aj VZN o prepravnej službe. Tento typ sociálnej služby úzko súvisí s jednou z priorít komunitného plánu MČ Bratislava-Petržalka, ktorou je podpora zotrvania klienta v jeho prirodzenom prostredí, v tomto prípade rozvojom terénnych sociálnych služieb prostredníctvom zriadenia prepravnej služby. Stredisko sociálnych služieb ju plánuje spustiť 1. septembra.

Prepravná služba bude poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou a s obmedzenou schopnosťou orientácie.

Prepravná služba sa bude poskytovať v pracovných dňoch od 7.00 h do 15.00 h. Bude si ju treba objednať deň vopred a poskytuje sa len na území Bratislavského samosprávneho kraja. Výška úhrady za prepravnú službu sa určuje podľa kilometrov a stojného, minimálna platba za prepravnú službu ale je 2 eurá za jazdu. V hre bolo viacero modelov poskytovania dopravy pre ťažko zdravotne postihnutých Petržalčanov, poslanci sa napokon rozhodli pre tento model prepravnej služby.

Poslanci vzali na vedomie aj Memorandum BSK a mestskej časti o spolupráci pri riešení ubytovania pre pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti v stredoškolských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Kvalitné vzdelávanie v základných školách a dobrá starostlivosť o deti v materských školách nepochybne patria k prioritám petržalskej samosprávy. Veľa sa hovorí o tom, v akom stave sú školy a o tom, že je málo miest v škôlkach, no akosi sa zabúda na to, že viac miest v škôlkach si vyžaduje  aj viac učiteliek. No, učiteľov základných a materských škôl je žalostne málo. Okrem toho aj tí, ktorí v školách učia, postupne odchádzajú do dôchodku. Vlani ich bolo 23, tento rok dovŕši dôchodkový vek 13 pedagogických zamestnancov.

Zložitú situáciu spôsobuje aj nezáujem absolventov stredných a vysokých škôl pedagogického smeru z Bratislavy o pôsobenie v MŠ a ZŠ a malá, resp. žiadna možnosť získavať do ZŠ a MŠ pedagógov z iných krajov SR predovšetkým preto, že mestská časť nemá vlastné ubytovacie kapacity, ktoré by im mohla poskytnúť.

A potreba učiteľov bude ešte väčšia. Rekonštrukcia MŠ na Vyšehradskej a rekonštrukcia prístavby ZŠ Turnianska 10 na zriadenie MŠ bude znamenať v roku 2018 zvýšenie kapacít MŠ o 11 tried a o viac ako 240 miest, čo je mimoriadne pozitívne. Toto zvýšenie si však bude vyžadovať nových 22 pedagogických zamestnancov a ďalší personál.

Preto petržalský starosta Vladimír Bajan oslovil predsedu BSK Pavla Freša, či by nebola možnosť ubytovať učiteľov v stredoškolských internátoch, kde to kapacita umožňuje. Predseda BSK pozitívne reagoval na žiadosť starostu a výsledkom dobrej spolupráce medzi oboma samosprávami je Memorandum BSK a mestskej časti o spolupráci pri riešení ubytovania pre pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti v stredoškolských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK (ďalej len “Memorandum“). Keďže toto memorandum už odobrili obe zastupiteľstvá a teda nič nebráni, aby bolo v najbližšom období podpísané. Tým budú vytvorené podmienky pre pedagógov ubytovať sa od 1. septembra v stredoškolských internátoch.

Nový školský rok

Poslanci zobrali na vedomie pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2017/2018 v základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Petržalka. V 11 ZŠ sa bude v nasledujúcom školskom roku v 240 triedach vzdelávať 4 800 žiakov, z toho prvákov 778 v 38 triedach.

V budúcom školskom roku bude v prevádzke 23 MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Bude v nich 114 tried s počtom 2 618 detí. Z celkového počtu sú 4 špeciálne triedy – 2 s diagnózou poruchy autistického spektra (MŠ Iľjušinova) – 12 detí, 1 pre deti s ľahkým mentálnym postihom (MŠ Turnianska) – 8 detí a 1 pre deti s poruchami výživy (MŠ Pifflova) – 22 detí. Tento rok  prišlo o umiestnenie do MŠ 1 419 reálnych žiadostí. Pre nedostatok miesta je neprijatých 634 detí, z toho dvojročných – 117, trojročných – 362 , štvorročných – 123, starších, ktorí ale nie sú predškoláci – 18.

Poslanci pre školský rok 2017/2018 schválili aj poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských školách maximálne pre 40 žiadateľov.

Nový konateľ

V miestnom zastupiteľstve sa rozhodovalo aj o novom konateľovi Bytového podniku Petržalka. Z výberového konania vzišli napokon ako najvhodnejší dvaja uchádzači – JUDr. Peter Plučinský a JUDr. Eva Kolláriková. Ešte pred rokovaním zastupiteľstva sa však vzdala kandidatúry JUDr. Eva Kolláriková, takže poslanci rozhodovali iba o jednom kandidátovi. Poslankyňa Ľudmila Farkašovská (nezávislá) navrhla toto rozhodovanie odložiť, lebo podľa jej názoru by si mali mať poslanci možnosť vyberať z viacerých kandidátov.  Tento jej návrh neprešiel a poslanci tak schválili JUDr. Plučinského do funkcie konateľa.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky