INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Občania sa odvolali voči dodatočnému povoleniu pre Domino

Občania sa odvolali voči dodatočnému povoleniu pre Domino

BRATISLAVA 15. júla (SITA) – Zástupcovia vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Jasovskej 2-12 v Bratislave sa odvolali voči rozhodnutiu stavebného úradu bratislavskej Petržalky o dodatočnom povolení stavby polyfunkčného súboru Domino. Ako informovala jedna z vlastníčok bytov na Jasovskej ulici Monika Voleková, urobili tak pre porušenie viacerých ustanovení stavebného zákona. Zástupcovia teraz žiadajú stavebný úrad o zrušenie dodatočného povolenia stavby a vydanie rozhodnutia o jej odstránení.

Zástupcovia vlastníkov bytov predložili ako súčasť odvolania aj svetlotechnický posudok autorizovaného stavebného inžiniera, podľa ktorého pripravovaná výstavba spôsobí v 11 bytoch nedovolené skrátenie času preslnenia pod normu stanoveného časového limitu jeden a pol hodiny. „Dochádza tým k porušeniu ochrany zdravia ľudí a životného prostredia, k zníženiu kvality užívania bytov a k znižovaniu ceny nehnuteľností, čo je v rozpore s verejným záujmom,“ uviedla Voleková s tým, že stavebný úrad svojím rozhodnutím o dodatočnom povolení stavby zasahuje do práv vlastníkov susediacich pozemkov. Voleková tiež tvrdí, že stavebníci nepredložili kompletnú žiadosť o dodatočné povolenie stavby v zákonnej lehote a dokladali dokumenty aj po nej, pričom stavebný úrad mal dať bezodkladne stavbu odstrániť. „Stavebníci objektov Domino ani nepožiadali hlavné mesto o záväzné stanovisko k dodatočnému povoleniu stavby. Podľa zákona je toto stanovisko záväzné pre správny orgán a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže stavebný úrad rozhodnúť v danej veci,“ dopĺňa Voleková, podľa ktorej navyše v konaní o dodatočnom povolení stavebníci predložili pôvodnú projektovú dokumentáciu, ktorá bola schvaľovaná aj v stavebnom konaní, čo stavebný zákon vylučuje.

Voleková upozorňuje aj na to, že stavebníci v rozpore s legislatívou menia účel časti stavby, keď zmenili funkčné využitie objektov D a E z pôvodného nájomného bývania pre seniorov na apartmánové nebytové budovy, ktoré majú slúžiť ako ubytovacie zariadenie na krátkodobé pobyty, pričom účel bývania pre seniorov úplne vynechali. „Ako vyplýva z predloženej projektovej dokumentácie a údajov na príslušných listoch vlastníctva, dodatočne povoľovaná stavba tiež podstatne prevyšuje stanovenú priemernú podlažnosť, keď budovy sú navrhované ako 7-podlažné,“ tvrdí Voleková a upozorňuje aj na možné dopravné preťaženie pod terasou Jasovská 2-12, keďže počet predávaných parkovacích miest je nižší ako počet predávaných bytov. „Zástupcovia vlastníkov bytov očakávajú, že Okresný úrad – odbor výstavby a bytovej politiky pod vedením Tomáša Mateičku, ktorý vypracoval pôvodné stavebné povolenie projektu Domino, preskúma dôvody odvolania voči dodatočnému povoleniu stavby Domino,“ tvrdí na záver Voleková.

Petržalský stavebný úrad vydal rozhodnutie o dodatočnom povolení prác na polyfunkčnom súbore Domino na Jasovskej ulici v júni. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby podali 13. februára stavebníci Subcentro s.r.o., a Aquaterm, spol. s.r.o. O zastavení stavby rozhodol petržalský stavebný úrad 31. januára. Využil tak možnosť, ktorú mu dáva stavebný zákon, ak právnická osoba nedbá na výzvu orgánu štátneho stavebného dohľadu. Ako informovala Petržalka, ešte v decembri minulého roka, po začatí stavebných prác, urobil petržalský stavebný úrad z vlastnej iniciatívy štátny stavebný dohľad. Hlavný štátny stavebný dohľad uskutočnila na podnet obyvateľov aj Slovenská stavebná inšpekcia. Oba dohľady zhodne konštatovali, že stavebník vytýčil stavbu v rozpore so záväznou podmienkou. Kontrolou zistili rozdiel vo vzdialenosti medzi novou stavbou od bytových domov Jasovská 2 – 12 danou územným rozhodnutím a skutočnou vzdialenosťou medzi budovami. Konateľ spoločnosti Aquaterm s.r.o., Miroslav Skovajsa povedal, že postupujú v súlade so zákonom a chybu urobil úradník, ktorý pripojil k územnému rozhodnutiu nesprávny výkres, pričom celá stavba je v súlade s tým, čo bolo v stavebnom povolení. Rozhodnutie o umiestnení stavby vydalo v roku 2007 ešte bývalé vedenie Petržalky. Mestská časť následne vydala 27. októbra 2011 rozhodnutie o povolení stavby, ktoré vychádzalo z rozhodnutia o jej umiestnení a ďalších vyjadrení a stanovísk.

Agentúra SITA požiadala hovorkyňu Petržalky Michaelu Platznerovú o stanovisko samosprávy

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky