INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Dočasné parkovanie s pripomienkami

Dočasné parkovanie s pripomienkami

Petržalskí poslanci na júnovom zasadnutí schválili súhlasné stanovisko k návrh Štatútu hlavného mesta a pripomienky k návrhu zmluvy medzi mestom a mestskými časťami o spolupráci pri realizácii parkovacej politiky v hlavnom meste. Zmena štatútu bola potrebná pre vytvorenie legislatívneho rámcu pre prenesenie časti pôsobnosti hlavného mesta na mestské časti. Súhlasné stanovisko dali poslanci aj k návrhu VZN hlavného mesta o dočasnom parkovaní, obe stanoviská však obsahujú pripomienky, ktoré petržalská samospráva definuje ako dôležité a závažné.

Riešením statickej dopravy sa Petržalka zaoberá veľmi intenzívne už dva roky a má spracovanú koncepciu parkovania. Predpokladom pre vznik fungujúcej parkovacej politiky je však vzájomná spolupráca medzi mestom a mestskými časťami, ktorá plne rešpektuje špecifiká každej mestskej časti. Mesto vo svojich materiáloch, ktorými sa v júni zaoberali petržalskí poslanci, už zapracovalo niektoré pripomienky – bodom nezhôd bolo napríklad aj zabezpečovanie finančných tokov, ktoré sa po vzájomných rokovaniach s mestom presunulo na mestské časti. Napriek tomu má petržalské zastupiteľstvo k materiálom ešte výhrady a medzi najzávažnejšie pripomienky radí pomer prerozdeľovania výnosov medzi mestom a mestskými časťami, ktorý je rovnaký pre všetky mestské časti, čo opäť nerešpektuje špecifiká jednotlivých mestských častí.

Mestská časť Petržalka vo svojich pripomienkach stanovuje aj to, aby na jeden byt boli vydané maximálne dve rezidentské parkovacie karty (mesto počet nelimituje), aby parkovacia karta mala platnosť jeden rok (mesto nestanovilo platnosť parkovacej karty), aby držitelia preukazu ZŤP parkovali na vyhradených miestach (mesto navrhuje parkovanie hocikde), aby boli výrazne odlíšení rezidenti od ostatných. V mestskom materiáli je ďalej určená výška zľavy pre rezidenta mimo zóny s trvalým pobytom pre všetky mestské časti rovnaká, a to vo výške 50%. V stanovisku mestskej časti bola navrhnutá zmena, aby si mestské časti zľavu určovali individuálne, to však petržalskí poslanci odmietli.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201