INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka plánuje zavádzať vlastnú parkovaciu politiku

Petržalka plánuje zavádzať vlastnú parkovaciu politiku

Poslanci mestskej časti na utorkovom zastupiteľstve schválili zásady parkovacej politiky, podľa ktorej by mali vzniknúť na území Petržalky viaceré zóny s dopravnými obmedzeniami a rezidentskými parkovacími miestami pre obyvateľov Petržalky. Prevádzku zabezpečí externá spoločnosť, ktorú mestská časť vyberie vo verejnej súťaži. Petržalskí poslanci tiež schválili, že z výnosu pri platených miestach by mala mestská časť zabezpečiť zvyšovanie počtu parkovacích miest.

O sumách za rezidenčné karty pre majiteľov vozidiel budú rokovať petržalskí poslanci na ďalších zasadnutiach zastupiteľstva. Petržalka vytvorí v každej lokalite aj parkovacie miesta pre obyvateľov, ktorí v mestskej časti nemajú trvalý pobyt. Percento parkovacích miest pre návštevníkov v jednotlivých lokalitách zatiaľ neurčili. Ako informoval prednosta Petržalky Miroslav Štefánik, plánom je vytvoriť aj takzvanú abonentskú kartu pre ľudí, ktorí nemajú trvalý pobyt v Petržalke. Držitelia tejto karty by s ňou mali výhody rezidenta, za kartu by však zaplatili vyššiu sumu.

Vyhradené parkovacie miesta na evidenčné číslo vozidla pre fyzické osoby, fyzické osoby s oprávnením na podnikanie a právnické osoby plánujú zrušiť. Výnimkou budú vyhradené parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím. Prednosta Štefánik tiež povedal, že tento rok novú parkovaciu politiku zavádzať ešte nebudú a budú ju spúšťať najskôr budúci rok, po schválení prevádzkového poriadku. Ako tiež dodal, aj v prípade, že by hlavné mesto opäť začalo riešiť celomestskú parkovaciu politiku, Petržalka sa nemusí báť zmluvy s externou spoločnosťou, keďže zóny s dopravnými obmedzeniami musia aj tak určiť. Poslankyňa Elena Pätoprstá sa obáva, že petržalskí vodiči si zaplatia, no s parkovaním budú mať naďalej problémy. Poslanec Oliver Kríž sa zas nestotožňuje s tým, že rezidenčné karty sa budú vydávať na osobu a nie na byt, čo znamená, že na jeden byt môžu byť registrované aj tri či štyri autá.

parkovanie

Riaditeľ kancelárie primátora Bratislavy Ľubomír Andrassy tvrdí, že Petržalka dnešným rozhodnutím potvrdila nevyhnutnosť spustiť proces regulácie parkovania v meste. „Petržalka nepriamo podporila dlhodobú snahu primátora Milana Ftáčnika, aby vBratislave platili jasné ahlavne jednotné pravidlá parkovania na komunikáciách nielen vspráve hlavného mesta, ale aj na cestách vzodpovednosti mestských častí. Zpohľadu mesta je dôležité, aby kroky jednotlivých mestských častí vychádzali zpravidiel rezidentského parkovania, ktoré ešte vseptembri 2012 schválili bratislavskí poslanci. Rešpektovanie týchto princípov je totiž zárukou, že vblízkej budúcnosti budú môcť byť na úrovni mestského zastupiteľstva prijaté vykonávacie dokumenty, všeobecne záväzné nariadenie aštatút, ktorými sa pravidlá premietnu do reálneho života,“ povedal Andrassy s tým, že primátor je presvedčený, že systém zvýhodňujúci parkovanie Bratislavčanov je správny. Ftáčnik zároveň apeluje na mestské časti, aby pri definovaní rezidentských zón aktívne komunikovali sodbornými útvarmi magistrátu, ktorý ako príslušný správny orgán nepodporí žiaden projekt novej organizácie dopravy a parkovania, ktorý by vytlačil auta zvnútrosídliskových komunikácií na hlavné cestne ťahy azapríčinil by, že autá stojace pri krajniciach ciest prvej a druhej triedy by výrazne spomaľovali verejnú hromadnú dopravu a ohrozovali základnú bezpečnosť účastníkov dopravy.

Petržalka sa prípravou parkovacej politiky zaoberá už od roku 2011. V prvej etape deklarovala zámer zaviesť regulované parkovanie spracovaním dokumentu Postup riešenia statickej dopravy v mestskej časti, v ktorom stanovili podmienky pre organizovanie dopravy. V druhej etape hlavné mesto začalo v spolupráci s mestskými časťami pripravovať návrh parkovacej politiky a súčasne s mestským dokumentom parkovacej politiky obstarala Petržalka aj dokumentáciu na posúdenie dopravno-technického riešenia a návrh prevádzkovo organizačného zabezpečenia. V tretej etape vypracovalo hlavné mesto v spolupráci s mestskými časťami dokumenty, ktoré boli z legislatívneho hľadiska dôležité pre zavedenie a spustenie regulovaného parkovania na celom území Bratislavy. Mestské zastupiteľstvo však na svojom zasadnutí 6. marca neodsúhlasilo pripravené dokumenty a pripravované regulované parkovanie na území Bratislavy sa tak zastavilo.

Materiál z rokovanie utorkového petržalského zastupiteľstva nájdete v prílohe:

Parkovanie_v_Petrzalke1

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201