INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Zelené zóny očami študentov

Zelené zóny očami študentov

Začiatkom júna som sa ako predsedníčka Komisie Životného prostredia a verejného poriadku MČ Bratislava-Petržalka zúčastnila na obhajobe ateliérových prác študentov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Zeleň patrí k základným zložkám sídelnej štruktúry, pričom je osobitne známy jej pozitívny vplyv na priaznivý stav nášho životného prostredia. Problematikou zelene sa zaoberali študenti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rámci ateliérovej tvorby v Ústave krajinnej a záhradnej architektúry Fakulty architektúry. Pod pedagogickým vedením Ing. T. Reháčkovej, PhD. a Ing. I. Stankociho vznikli práce, ktoré predstavili koncepciu sídelnej zelene Petržalky.

Študenti pracovali v siedmich tímoch a podrobne vyhodnotili súčasný stav sídelnej zelene z hľadiska množstva a kvality zelených plôch. Táto analýza im pomohla v počítačovom modeli určiť rozlohu plôch jednotlivých funkčných kategórií zelene, napr. zeleň obytných súborov, parky, lesy a pod. Okrem zelene sledovali aj vodné prvky a cyklotrasy, ktoré významne prispievajú k rekreačnej hodnote územia.

Pri terénnom výskume zaznamenali aj niektoré z problémov, ktoré trápia územie Petržalky, napr. nedostatočná vybavenosť plôch zelene lavičkami, hracími prvkami, nevyužívané a zanedbané plochy, nedostatok parkovacích miest a pod. Pri vypracovaní návrhu koncepcie sídelnej zelene vychádzali z najčastejšie používaných štandardov minimálnej vybavenosti obcí. Štandardy v oblasti zelene pre sídla sú orientačné, pričom zohľadňujú trendy vývoja.

Študenti navrhovali nové funkčné plochy a prvky zelene, pričom zohľadňovali celkový vývoj zelene v Petržalke. Ako demonštráciu svojich vízií vypracovali aj samostatné modelové riešenia. Jednotlivé detaily zahŕňajú napríklad často diskutovaný problém vnútroblokov, Chorvátskeho ramena a jeho okolia, nevyužitých priestorov a komunitných záhrad. Študenti navrhli aj správny výber sortimentu rastlín, ktorých následná kvalitná údržba dá predpoklad na vytvorenie „staronového“ príjemného prostredia pre každodenný relax obyvateľov Petržalky. Vo svojich riešeniach spomínali aj zaujímavé prvky, ktoré by mohli byť v budúcnosti pri revitalizáciách a obnovách zelených zón v Petržalke príjemným spestrením pre obyvateľov.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky