INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Začala sa príprava II. etapy Nosného dopravného systému

Začala sa príprava II. etapy Nosného dopravného systému

Tak už sa môžeme prechádzať a bicyklovať po novom Starom moste a ak sa nestane nič mimoriadne začiatkom júla začnú chodiť električky z Petržalky do Rače a na hlavnú železničnú stanicu. Tým bude definitívne dokončená I. etapa. Už sa ale, aj keď s nepochopiteľným oneskorením,  začala príprava II. etapy Bosákova ( Jungmanova ) – Janíkov Dvor. V súčasnosti sa posudzujú projekty z pohľadu vplyvov na životné prostredie EIA ( povrchové a podzemné vody, prašnosť, hlučnosť, svetlo, zeleň).

K zámeru EIA sa môžu v zmysle zákona vyjadrovať pripomienkami štátne a samosprávne orgány, ako aj občania a Občianske združenia. Všetci, ktorí sa k problematike vyjadrili,  sa podľa zákona stávajú dotknutí a ďalšie stupne projektovej dokumentácie budú s nimi prerokovávané. Pripomienky vznieslo  11 štátnych orgánov a samospráv, 9 občianskych združení ( OZ ) a 8 občanov. Bolo vznesených 138 pripomienok, pripomienky OZ sa viacnásobne opakovali.

električka, Starý most

Pripomienky štátnych orgánov požadovali  hlavne dodržiavanie zákonov  a tieto sú, samozrejme, povinne akceptované.

Pripomienky MČ Petržalka :

 • Navrhovaný nový úsek komunikácie Jantárová cesta vrátane križovatky Rusovská – Jantárová žiadame prisunúť bližšie k električkovej trati a komunikáciu narovnať.
 • Cyklochodník pozdĺž električkovej trate žiadame situovať v celom úseku (od Bosákovej ulice až za Panónsku cestu do územia Južného mesta, zóny AB)
  z  východnej strany električkovej trate a čo najviac ho primknúť k trase električky.
 • Električkovú trať v úseku od Romanovej ulice po zastávku Lietavská žiadame posunúť východným smerom o niekoľko metrov z dôvodu vytvorenia dostatočnej územnej rezervy pre umiestnenie budúcej miestnej komunikácie Jantárová cesta.
 • Kríženie električkovej trate s existujúcou Jantárovou cestou v blízkosti križovatky Lietavská-Jantárová žiadame riešiť tak, aby nové odbočenie k areálu MEDISSIMO už nekrížilo trasu električky.

Pripomienky MČ Petržalka boli  akceptované.

Ďalej môžeme pripomienky rozdeliť na:

 • Akceptovateľné pripomienky. Ktoré budú akceptované, rozhodne investor hl. mesto Bratislava z pohľadu finančného, projektant z pohľadu technického riešenia a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako riadiaci orgán z pohľadu oprávnených požiadaviek financovania z operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
 • Pripomienky vzťahujúce sa na vyššie stupne projektovej dokumentácie a normy. Akceptované pripomienky budú zapracované.
 • Neakceptovateľné pripomienky, ktoré sú v rozpore so zákonmi a normami.
 • Neakceptovateľné pripomienky , ktoré nemôžu byť súčasťou projektu z dôvodu financovania.
 • Pripomienky k I. etape. Objekty vybudované v I. etape musia byť bez stavebného zásahu využívané minimálne  5 rokov. Akceptuje sa jedine rozšírenie zastávky Bosákova ako združenej.
 • Pripomienky k trasovaniu MHD. Po uvedení do prevádzky II. etapy električky bude prelinkovanie autobusových liniek.

mapa elina II.etapa

 

V 21. týždni sa uskutoční  rokovanie na Ministerstve dopravy, výstavby  a regionálneho rozvoja  s technickým konzultantom EÚ spoločnosťou JASPERS, ako aj na Okresnom úrade životného prostredia Bratislava, kde sa určí rozsah hodnotenia vplyvu na životné prostredie. Správu o hodnotení spracuje EKOJET s.r.o. V súvislosti s pripomienkami je potrebné aktualizovať trasovanie II. etapy, Hlukovú štúdiu, Dopravnú štúdiu, dendrologický prieskum a štúdiu inžinierskych sietí.

Správa EIA je podkladom pre Dokumentáciu pre územné rozhodnutie DUR. Stavebné práce mesto plánuje zahájiť v máji 2018. Do tohto času je potrebné schváliť DUR, spracovať a schváliť dokumentáciu pre stavebné povolenie DSP, spracovať dokumentáciu pre realizáciu, uskutočniť výberové konanie na dodávateľa.

Stavba II. etapy musí byť ukončená v roku 2020. Z uvedeného je vidieť, že príprava  si vyžaduje ďaleko viac času , ako samotná realizácia takejto inžinierskej stavby.

 

Ing. Tomáš Fabor. splnomocnenec MČ Petržalaka

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky