INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Z online diskusie so starostom

Z online diskusie so starostom

Petržalský starosta Vladimír Bajan opäť odpovedal online na vaše otázky o parkovaní či stánku na Holíčskej ulici.

Peter Grznár:
Na webe je sprava, že veľké mestské časti súhlasia so spoplatnením parkovania v celej Bratislave, čo vyvolalo veľkú diskusiu. Súhlasíte s tým, ako to navrhlo mesto? Koľko by sa malo platiť v Petržalke.

Starosta:
Ešte sme veľmi ďaleko od toho aby sme hovorili o nejakých poplatkoch. Ak mám byť úprimný, pre mňa je oveľa dôležitejší samotný systém parkovania, ktorý bude uprednostňovať trvalo bývajúcich Petržalčanov.

Roman:
Dobrý deň, pán starosta, chcem sa spýtať, či uplatňovaním zákona o miestnom poplatku za rozvoj hrozí, že každá rekonštrukcia panelákov alebo napríklad taká stavba kontajnerového stojiska (nad 25 m2), kde je potrebné stavebné povolenie, bude predražená o tento poplatok, ktorý sa počíta na základe celkovej podlahovej plochy domu (10 – 35 eur/m2)? Na zhromaždení delegátov BDP predstavenstvo strašilo týmto zákonom. Ďakujem.

Starosta:
Určite nie, nič podobné nehrozí. Začala sa diskusia o novele tohto zákona s tým, že ak sa niečo bude platiť, tak až v roku 2017 a iba na základe prijatého VZN mesta, ktoré schvália mestskí poslanci. O jeho podobe by bolo predčasné hovoriť, ale určite tam nebude poplatok za opravy systémových chýb panelových domov.

Eduard:
Na konečnej zastávky autobusu č. 94 na Holíčskej ulici je niekoľko rokov rozbitá búda plná smetí a potkanov. Podnet som posielal viackrát poslancom, ale nikto neurobil nič. Verím, že sa to v dohľadnom čase podarí odstrániť.

Starosta:
Stavebný úrad vedie tento stánok ako „Predajný stánok – lokalita Šintavská.“ Odstránenie stavby môže stavebný úrad nariadiť len preukázateľnému vlastníkovi stavby. V tomto prípade je známa adresa trvalého bydliska a meno vlastníka, preto bol stavebný úrad povinný využiť všetky dostupné možnosti zistenia pobytu vlastníka stavby. Stavebnému úradu sa ale nepodarilo preukázateľne zistiť pobyt vlastníka stavby, ktorý nemá záujem na právnom usporiadaní nepovolenej stavby a nespolupracuje so stavebným úradom. Vzhľadom na uvedené som rozhodol v tejto veci okamžite konať a stavebný úrad pristúpil k možnosti určenia opatrovníka podľa § 16 ods. 2 správneho poriadku. Rozhodnutím zo dňa 9.12.2015 ustanovil vlastníkovi stavby opatrovníka na obhajovanie jeho práv a zastupovania vo veci správneho konania vedeného stavebným úradom za účelom odstránenia predmetného stánku. Po právoplatnosti tohto rozhodnutia stavebný úrad začal konanie o nariadení odstránenia predmetného stánku a dňa 26.2.2016 stavebný úrad vydal rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby. Toto rozhodnutie bolo doručované účastníkom konania verejnou vyhláškou a nadobudlo právoplatnosť dňa 4.4.2016. Miestny úrad MČ-Petržalka v spolupráci s miestnym podnikom verejnoprospešných služieb na náklady mestskej časti odstránia tento stánok v dohľadnej dobe. Miestny podnik verejnoprospešných služieb na pokyn mestskej časti stánok a jeho okolie niekoľkokrát vyčistil a stánok zabezpečil. Nie je však v našich silách – a nie je to možné ani z finančného hľadiska – zabezpečovať čistotu a poriadok v stánku a jeho okolí v týždňových intervaloch, nakoľko obyvatelia tam opakovane vyhadzujú komunálny odpad.

(Krátené)

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky