INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Kauza Pečnianska sa nateraz odkladá

Kauza Pečnianska sa nateraz odkladá

Situáciu na Pečnianskej ulici, súvisiacu s predpokladanou výstavbou polyfunkčného objektu, sleduje petržalská samospráva i tunajší stavebný úrad veľmi pozorne a kroky, ktoré môže a musí urobiť, realizuje už niekoľko týždňov a to nielen na podnet obyvateľov či poslancov, ale aj z vlastnej iniciatívy.

Už pred mesiacom starosta v online diskusii reagoval na viaceré dotazy obyvateľov na túto tému. Fakty boli nasledovné : na svojom súkromnom pozemku stavebník pripravil stavbu, ktorá dostala územné rozhodnutie ešte v roku 2007. Na to, aby akákoľvek stavba mohla byť umiestnená, je potrebný nielen vzťah k pozemku, ale aj súlad s územným plánom či stanoviská desiatok kompetentných orgánov a inštitúcií. Stavebné povolenie stavba získala v roku 2011, predĺžené bolo v roku 2014. Obyvatelia Pečnianskej 5 – 7 a 9 – 11 boli od začiatku účastníkmi územného i stavebného konania a tiež si uplatnili svoje námietky, ktoré Okresný úrad neakceptoval. Stavebné povolenie malo platnosť do 7. 4. 2016. Na základe opakovaných miestnych obhliadok či štátneho stavebného dozoru tunajší stavebný úrad aj za pomoci prizvaných odborníkov konštatoval, že stavba do 7. 4. 2016 začatá nebola a predmetné stavebné povolenie tým stratilo platnosť, čo oznámil aj verejnou vyhláškou.

pečnianska, plot

Zopár faktov k súčasnej situácii : Predmetný pozemok je podľa zápisu z katastra nehnuteľností evidovaný ako ostatné plochy. Predmetom stavebného povolenia ani v projekte organizácie výstavby nebolo odstránenie zatrávňovacích panelov ani odstraňovanie náletovej zelene. Úprava povrchu pozemku uložením zatrávňovacích panelov, žiaľ, nepodliehala podľa § 71 stavebného zákona povoleniu stavebného úradu, pretože nemenila vzhľad pozemku evidovaného ako ostatné plochy a ani nemenila odtokové pomery. Preto táto  terénna úprava nevyžaduje povolenie ani na odstránenie v zmysle stavebného zákona.

Dňa 4. 5. 2016 v predpoludňajších hodinách zamestnanci stavebného  úradu vykonali miestne zisťovanie na tvári miesta, pri ktorom zistili, že vlastník pozemku nevykonáva práce ani činnosti podliehajúce povoleniu stavebného úradu, ani nerealizuje stavbu „ Polyfunkčný komplex budov“ podľa stavebného povolenia, ktoré stratilo platnosť, ani projektovej dokumentácie overenej v tomto konaní.

pečnianska, stavenisko

Z uvedeného vyplýva, že nie každá činnosť, ktorá sa na danom pozemku vykonáva, je naozaj súčasťou predmetnej stavby. Tak, ako odstraňovanie trávnic nebolo ani pred 7. 4. 2016 činnosťou, ktorá by bola súčasťou stavby s vtedy platným stavebným povolením, nie je ňou ani teraz. Stavebný úrad v súlade s jeho kompetenciami sleduje situáciu na tomto pozemku a v prípade, že zistí nepovolenú stavebnú činnosť, alebo zistí, že stavebník vykonáva činnosti, ktoré boli predmetom stavebného povolenia, vykoná príslušné opatrenia v súlade so stavebným zákonom. Samozrejmosťou bude, že pri nich ako účastníkov konania prizve opäť obyvateľov Pečnianskej ulice tak, ako to bolo aj doposiaľ.

Tejto problematike sa venovali poslanci aj na ostatnom rokovaní miestneho zastupiteľstva, kde  uznesením vyjadrili podporu starostovi a tunajšiemu úradu v krokoch „na zamedzenie ilegálnych stavebných prác majiteľa pozemku v lokalite Pečnianska“. Aj obyvateľom, ktorí boli priamo na zastupiteľstve, prednosta úradu M. Štefánik objasnil doterajšie kroky stavebného úradu a potvrdil, že mestská časť aj naďalej situáciu pozorne sleduje.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky