INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Pozvánka na petržalské zastupiteľstvo

Pozvánka na petržalské zastupiteľstvo

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uskutoční v utorok 5. mája 2015 o 9.00 h v kongresovej sále Technopolservisu na Kutlíkovej ulici 17. Poslanci hneď v prvom bode prerokujú Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka. Toto VZN schvaľuje každoročne v závislosti od ekonomických ukazovateľov národného hospodárstva.

Ďalším bodom rokovania bude stanovenie prioritných cieľov mestskej časti na roky 2015 – 2018, ktorý predkladá starosta so zámerom nájsť dohodu na základných cieľoch samosprávy mestskej časti, ktoré budú spoločné pre miestne zastupiteľstvo v tomto volebnom období. Predkladané znenie priorít je výsledkom dohody všetkých poslaneckých klubov. Je to otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať aj v priebehu volebného obdobia. Druhým kľúčovým dokumentom, ktorým sa budú poslanci zaoberať bude Zámer spracovania Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorý je spolu s územným plánom základným dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území. Spravidla sa spracováva na 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov.

V poradí štvrtý pracovný materiál sa bude týkať prerozdelenia časti z celkovej sumy 100 tisíc eur vyčlenenej na dotácie, z toho 75 % na úrovni Miestneho zastupiteľstva a 25 % na úrovni starostu. Petržalka v minulom roku prostredníctvom dotácií podporila 54 žiadateľov celkovou výškou 66 000 eur. Najviac peňazí, takmer 40 000 eur smerovalo do oblasti športu na zabezpečenie 23 projektov. Na podporu sociálnych vecí a zdravotníctva dala Petržalka viac ako 20 000 a podporila 18 žiadateľov. Najmenej financií pýtali žiadatelia na podporu kultúrnych projektov, samospráva prijala 17 žiadostí, z toho podporili 8 podujatí v hodnote viac ako 5 000 eur.

Zastupiteľstvo sa tiež oboznámi s informáciou o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície v Petržalke za rok 2014 a správou o kontrole príjmovej časti rozpočtu zameranej na vyrubovanie a vyberanie dane za psa v roku 2014.

V poradí 5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka v tomto volebnom období sa uskutoční v kongresovej sále Technopolservisu, Kutlíkova č. 17, Bratislava so začiatkom o 9.00 hod. Priebeh rokovania bude online vysielaný na portáli www.tablet.tv

Viac o programe májového zastupiteľstva TU

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky