INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Ako sa dá zlepšiť doprava v Petržalke?

Ako sa dá zlepšiť doprava v Petržalke?

V súčasnosti sa stretávam s mnohými pripomienkami a požiadavkami na zlepšenie dopravnej obslužnosti mestskou hromadnou dopravou a požiadavkami na zlepšenie celkovej dopravnej situácie a to v statickej, tak aj v dynamickej doprave v našej mestskej časti. Úvodom je nutné vziať na vedomie, že mestská hromadná doprava je plne v kompetencii hlavného mesta, ktoré má s Dopravným podnikom Bratislava (DPB) uzatvorenú zmluvu o zabezpeční MHD v celom meste. Znamená to, že všetky požiadavky a podnety na zmeny môžeme z dopravného hľadiska len posúdiť a vyhodnotiť po technickej a finančnej stránke a následne zaslať hlavnému mestu, ktoré po zhodnotení zapracuje požiadavky do návrhu rozpočtu na ďalšie obdobie. A tu môžu práve poslanci mestského zastupiteľstva rozhodnúť o realizácii požiadaviek obyvateľov, resp. zástupcov mestských častí.

Z toho vyplýva, že aj my môžeme v rámci našej mestskej časti uplatňovať si požiadavky na zmeny MHD, ktoré nakoniec musia byť premietnuté do zmluvy na ďalšie obdobie. Na druhej strane môžeme aj v rámci mesta iniciovať u správcu komunikácií 1. a 2. triedy (Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy) alebo prijať v rámci mestskej časti „naše“ opatrenia na zlepšenie dopravnej obslužnosti a následne ich realizovať. Pre zlepšenie dopravnej obslužnosti v Petržalke odporúčame nasledujúce projekty:

1. Vyznačenie nových miest na parkovanie

V rámci podnetov občanov bolo vytipovaných viacero miest na parkovanie osobných motorových vozidiel. Z uvedených návrhov, ktoré predstavujú minimálne náklady, je nutné postupne realizovať :

– vyznačenie parkovania vozidiel do 3,5 t na chodníku medzi domami Jasovská 39/41 až 51/53 (legalizácia súčasného parkovania)

– predĺženie súčasného parkoviska o cca 7 miest pre domom Jasovská 43/45 (vytvoriť projekt s finančnou účasťou obyvateľov)

– vyznačenie parkovania vozidiel do 3,5 t na chodníku medzi komunikáciou a parkoviskom (Jasovská 23 až 31)

– preverenie pozemku po bývalom experimentálnom dome s využitím pre vyznačenie parkoviska pre osobné motorové vozidlá

2. Zjednosmernenie vnútrosídliskových komunikácií a vyznačenie nových parkovacích miest na týchto komunikácikách

Ďalšie parkovacie miesta by bolo možné zriadiť spolu so zjednosmernením niektorých vnútrosídlokových komunikácií. Realizovať predovšetkým tie, na ktoré je už spracovaná projektová dokumentácia :

– vyznačenie parkovacích státí na zjednosmernenej ulici Romanova 6-12

– zjednosmernenie a vyznačenie parkovacích státí na Tupolevovej ulici

– zjednosmernenie a vyznačenie parkovacích státí na Bzovíckej ulici

– zjednosmernenie a vyznačenie parkovacích státí na Holíčskeuj ulici

3. Zlepšenie dostupnosti k nemocnici Antolská zo zastávky MHD

Pre zlepšenie dostupnosti nemocnice Antolská zo zastávky MHD „Antolská“ na Betliarskej ulici je nutná výstavba chodníka medzi zastávkou a priechodom pre chodcov cez Betliarsku ulicu, na ktorý sa teraz cestujúci dostanú buď okľukou cez parkovisko, alebo cez trávnik popri ceste.

4. Prepojenie komunikácie od nemocnice Antolská na Dolnozemskú cestu

Pre zlepšenie dopravnej obslužnosti nemocnice Antolská zabezpečiť úpravu tejto komunikácie popod Dolnozemskú cestu s napojením na túto komunikáciu a to aspoň pre osobné motorové vozidlá. Toto by výrazne znížilo obojsmerný pohyb vozidiel po tejto komunikácii .

5. Ďalšie zlepšenie dostupnosti k nemocnici Antolská z liniek MHD

Veľa požiadaviek na zmeny MHD smerujú k predĺženiam, resp. presmerovaniam liniek MHD k nemocnici Antolská. Návrhy vždy predstavujú zvýšenie výkonov MHD a tým aj zvýšenie nárokov na vozidlá, vodičov a predovšetkým na finančné prostriedky. Na druhej strane musíme uznať, že komunikácia „Antolská“ už dnes nespĺňa parametre komunikácie pre MHD (popri stále zaparkovaných osobných autách vodiči pri prejazde touto komunikáciou si musia dávať vzájomnú prednosť). Preto riešením by bolo vybudovanie lávky cez Chorvátske rameno a to v mieste na jednej strane hlavného vstupu do nemocnice a druhej strane s vyústením v zastávke MHD „Bzovícka“.

6. Zlepšenie prístupu do obytných súborov z Panónskej cesty

Spolu s magistrátom preveriť možnosť a následne realizovať vytvorenie ľavého odbočenia z Panónskej do Jasovskej a z Panónskej do Budatínskej. Obe by prispeli k zníženiu vnútrosídliskovej dopravy a zároveň v prípade riešenia prvej z nich (Jasovská) okružnou križovatkou by bolo možné týmto riešiť aj obracania autobusov na konečnej Jasovská a následné zrušenie prejazdu popod okná obytných súborov. Súvisiacou podmienkou by bolo sprevádzkovanie podchodu popod Dolnozemskú ulicu (vo vyústení Jasovskej) a zriadením zastávok MHD vedľa podchodu. Týmto by sa docielilo aj obsluhovanie zastávky vozidlami idúcimi do vozovne Petržalka.

7. Vyznačenie priechodu pre chodcov „Jungmanova“ (za premostením ponad Chorvátske rameno)

Realizácia priechodu pre chodcov v tomto mieste by zabezpečila lepšiu dostupnosť na verejnú dopravu (MHD) z okolitých obytných súborov do výstavby novej križovatky, ktorá sa bude realizovať v súvislosti s výstavbou električkovej trate.

8. Vytvorenie možnosti odbočenia z mosta APOLLO do Bosákovej

Azda najväčšou dopravnou investíciou by bola realizácia tohto bezkolízneho odbočenia. Výrazne by zlepšila obsluhu tejto časti Petržalky mestskou hromadnou dopravou aj individuálnou dopravou

Tieto návrhy by jednoznačne prispeli k zlepšeniu dopravnej situácie v našej mestskej časti a mohli by čiastočne nahradiť aj požiadavky na zmeny v organizácii mestskej hromadnej dopravy.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky