INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Výsledkom verejnej diskusie o nosnom systéme je súťaž

Výsledkom verejnej diskusie o nosnom systéme je súťaž

Predposledný aprílový pondelok usporiadal bratislavský magistrát verejnú prezentáciu projektu II. etapy výstavby Nosného systému Mestskej hromadnej dopravy. Etapa bude realizovaná Petržalkev časti Bosáková ulica – Janíkov dvor a jej súčasťou má byť výstavba modernej električkovej trate, obslužných komunikácií či revitalizácie verejných priestorov. Za mesto boli v Primaciálnom paláci prítomní primátor Milan Ftáčnik, hlavný dopravný inžinier Tibor Schlosser, hlavná architektka mesta Ingrid Konrád a generálny riaditeľ Metro s.r.o. Peter Ivan. Do prezentácie sa prihlásilo aj niekoľko občianskych iniciatív a aktivistov.

Ako prvý vystúpil s prezentáciou 2.etapy NDS MHD hlavný dopravný inžinier T. Schlosser, ktorý je podľa vlastných slov už 30 rokov  Petržalčanom a stále v Petržalke žije. Ako povedal, z malého projektu opravy Starého mosta sa napokon podarilo prepracovať až vytváraniu dopravného systému s podporou Európskej únie. Pokračoval, tým, že pri všetkých variantoch Jantárovej cesty od pôvodného návrhu metra až po súčasný návrh električky, sa v projektoch počítalo so štyrmi prúdmi cesty. Plánovaná cesta má podľa neho mať distribučnú a zbernú funkciu: „Obslužné cesty sú už 30 rokov preťažované  a 30-tisíc  obyvateľov tak trpí.“  Ako príklad spomenul ulice Belinského, Ševčenkova a Námestie hraničiarov, ktorých súčasnú zaťaženosť by mala prevziať práve Jantárová . V tejto súvislosti neobišiel ani potreby budúcich obyvateľov Petržalka City a Južného mesta. V prospech  4-prúdovky hrá podľa Schlossera i fakt, že ak nebudú zástavky električky previazané s autobusovou dopravou, bude chodiť poloprázdna.  Prezentácia hlavného dopravného inžiniera bola niekoľkokrát prerušená piskotom a prejavmi nesúhlasu publika.

Hlavná architektka mesta Ingrid Konrád
Hlavná architektka mesta Ingrid Konrád

Architektka – do procesu by mali byť zapojení aj Petržalčania

Hlavná architekta mesta Ingrid Konrád, podľa ktorej je plánovaná električka najmä mestotvorným prvkom, spomenula príklad z Rakúska. Tam sa pri výstavbe nového bytového komplexu na mieste bývalého letiska Aspern riadia zásadou – cesta k MHD má byť kratšia ako do garáže. Teda používanie mestskej hromadnej dopravy má byť pre ľudí jednoduchšie a efektívnejšie ako individuálna automobilová. Na rozdiel od jej predrečníka vyhlásila, že Panónska a Dolnozemská cesta sú dostatočne silné komunikácie a nie je nutné budovať Jantárovú cestu: „Trendom 21.storočia je nevytvárať nové priestory pre automobilovú dopravu ale naopak vracať tento priestor obyvateľom.“ Spomenula príklady z iných európskych miest kde je električka umiestnená v zeleni a spojená s cyklistickou či pešou dopravou. Petržalka podľa nej musí hľadať svoju identitu a čo v súčasnosti potrebuje je dotvorenie vnútornej osy a najmä neexistujúceho centra.  Miesta, kde by sa ľudia stretávali aj kvôli voľnočasovým aktivitám, oddychu a športu. Je podľa nej potrebné definovať ako električka dokáže Petržalke pomôcť, ako ju dotvorí a čo Petržalčania vlastne potrebujú. Tohto procesu by sa podľa nej mali zúčastniť aj aktivisti a verejnosť by mohla byť o priebehu informovaná formou workshopov. Jej vystúpenie odmenili prítomní hlasitým potleskom.

Ako posledný zo zástupcov mesta vystúpil primátor Milan Ftáčnik. Poznamenal, že konkrétne na križovatke pri DK Zrkadlový háj majú najmä starší občania problém s prechádzaním cez cestu kvôli hustote premávky. Zdôraznil, že hlavné mesto dosiaľ nevydalo k 2.etape NDS MHD záväzné stanovisko, hoci ostatné dotknuté orgány sa už vyjadrili súhlasne. V reakcii na nesúhlas časti verejnosti so 4-prúdovou cestou, ktorý rezonoval najmä posledné týždne ponúkol vyhlásenie architektonicko-urbanistickej súťaže, ktorá by mohla byť zrealizovaná do konca roku 2013. Nasledujúcich deväť mesiacov by sa teda malo niesť v duchu stretnutí a diskusií, ako by mal priestor plánovanej trasy NDS MHD vyzerať. Upozornil ale zároveň na projekt Petržalka City, ktorého investori majú na 50 rokov prenajaté pozemky pri Chorvátskom ramene, a s ktorými treba pri súťaži počítať. Na záver uviedol, že druhá etapa NDS MHD Bosákova – Janíkov dvor by mala byt dokončená do roku 2020 a šanca získať na ňu peniaze z eurofondov je reálna.
IMG_0258web

Aktivisti so 4-prúdovou Jantárovou cestou nesúhlasia

Po predstaviteľoch mesta dostali slovo a priestor na prezentáciu aktívni občania. Zástupkyňa petičného výboru Chceme pri Chorvátskom ramene mestský park a nie 4-prúdovú cestu, Dominika Belanská objasnila, že ich petícia vychádza z ankety, v ktorej sa vyjadrilo 2111 respondentov. Podľa nej 50% podpísaných  želá mestský park, 38% park a električku a niečo cez 12%  mestského centra s električkou a 4-prúdovou  Jatárovou cestou. Petíciu, ktorá vyjadruje nesúhlas občanov s narušením prírodného charakteru lokality, na internete podporilo  viac ako 9300  ľudí.  Ftáčnik ju však upozornil, že platných je len 300 hlasov (nakoľko ostatné boli formou internetovej petície, ktorá nespĺňala zákonnú normu platnosti Petičného zákona, teda elektronický formulár, ktorý možno podpísať zaručeným elektronickým podpisom, pozn. red).

Ing. Vladimír Dulla z rovnakého petičného výboru povedal, že podstatou návrhu Jantárovej cesty je uľahčiť a urýchliť tranzit stredom Petržalky za Dunaj a späť, a najmä vytvoriť podmienky pre novú intenzívnu zástavbu. Upozornil, ž prezentovaný projekt nie je v súlade s územným plánom, ktorým mesto argumentuje.  Za petičný výbor vyslovil požiadavku vrátiť celý proces na začiatok – vziať späť žiadosť o povolenie výrubu stromov v plánovanej trase NDS a žiadosť o záväzné stanovisko k hotovému projektu. Zistiť relevantným spôsobom verejnú mienku, vypísať na projekt súťaž a verejnú diskusiu k súťažným návrhom. Následne aktualizovať územný plán a  vypracovať novú dokumentáciu územného rozhodnutia.

IMG_0209web

Rešpektujte náš názor – žiadali obyvatelia

Zástupca iniciatívy Lepšia doprava, Tomáš Vašek, sa vo svojom príspevku a prezentácií zameral na zlú dostupnosť plánovaných električkových zastávok aj z geograficky blízkych miest a vytváranie bariér na existujúcich peších zónach v koncepcii predloženej mestom. Ale ak by mala plánovaná Jantárová cesta miesto štyroch iba dva pruhy, respektíve by nebola žiadna, dostupnosť zastávok by sa výrazne zlepšila, dodal.

Martin Kugla z Iniciatívy za efektívnu a ekologickú dopravu sa zástupcov mesta opýtal prečo bola prezentácia navrhovaného NDS dostupná pre verejnosť až pár dní pred stretnutím, hoci to od primátora M. Ftáčnika žiadal už pred mesiacom. Nerozumel ani rozdielnemu umiestneniu obratiska oproti pôvodným plánom. Žiadal, aby bola 4-prúdová cesta  pri Kauflande úplne vynechaná: „Ak tam cesta bude, zvedie tranzit z celej Petržalky do kľudovej zóny Chorvátskeho ramena.“ Navrhol aj aby v časti Kutlíková- Lietavská, kde sa najtesnejšie priblíži k zástavbe, bola kvôli hluku pre električku vybudovaná uzatvorená estakáda. Pričom, podľa neho, to celý projekt finančne navýši len o 15% a v prípade ak by bola by celá električková trať v estakáde, len o 7%.

V následnej diskusii zaznela otázka prečo chce mesto z verejných zdrojov stavať cestu súkromným developerom, alebo prečo sa z peňazí určených na 4-prúdovú cestu nepostaví radšej ďalší most. Či ako sa budúci obyvatelia Južného mesta a Slnečníc dostanú do mesta ak napokon 4-prúdová Jantárová cesta vybudovaná nebude. Ďalší z Petržalčanov sa pýtal na aký most bude Jantárová cesta napojená, keďže zo Starého mosta je automobilová doprava vylúčená. Zároveň ho zaujímalo, prečo sa musí podľa prezentovaného projektu postaviť obratisko, keď sa nakúpili obojsmerné električky, ktoré ho nepotrebujú. Jeho tretia otázka znela, prečo mesto nakúpilo 15 obojsmerných, ale aj 15 jednosmerných električiek. Iného občana zaujímalo, kto bude financovať údržbu električkovej trate. Ako príklad uviedol, že v jednom úseku v Dúbravke chodí električka pre zlý stav trate rýchlosťou len 15km/h a električková trať na Hlavnú železničnú stanicu je už dlhšie úplne odstavená. Iný mestu pripomenul že celá vyspelá Európa uprednostňuje princíp – na prvom mieste cyklista, potom chodec, za ním MHD a na poslednom automobilová doprava. Zaznela i pripomienka, že Eisteinova cesta má už dnes problémy s hustotou premávky a mesto k nej chce pripojiť ďalšiu 4-prúdovku. Nasledujúci diskutér vzniesol návrh, aby sa mesto opýtalo v referende ako si občania predstavujú projekt električky. Mladý obyvateľ Petržalky upozornil diskutérov kritizujúcich prezentovaný projekt NDS, že ich názor nie je názorom celej Petržalky a on s navrhnutou koncepciou mesta súhlasí.

Schlosser – projekt rešpektuje zákon i budúcnosť

T. Schlosser v reakcii na otázky, vysvetlil, že obratisko bolo oproti pôvodným plánom posunuté na návrh EÚ, aby bolo jeho poloha vhodná aj pre budúce dobudovávanie dopravného systému. Nákup jedno- a obojsmerných električiek  zdôvodnil financiami a argumentom, že mesto potrebuje nahradiť tie staré.  Projekt je podľa neho  naplánovaný tak, aby rešpektoval aj plánovanú prevádzku vlaku v Petržalke z projektu TEN-T a prísny zákon o vlakovom poriadku je dôvodom, podľa aktivistov nevhodného, umiestnenia zastávok električky. Na záver dodal, že plánovaná 4-prúdová Jantárová sa nemá napojiť na Starý most, ale na Eisteinovu cestu.

Primátor M.Ftáčnik
Primátor M.Ftáčnik

Výsledkom je súťaž a ďalšie diskusie

Zhromaždenie ukončil po vyše troch hodinách primátor M. Ftáčnik, pripomenul prítomným, že mesto je na 20 rokov zadĺžené a ak nezíska na rozvoj dopravy financie z Európskej únie, nepostaví sa nič. Dodal, že stále nie je isté, či nám  únia poskytne peniaze aj na plánovanú 4-prúdovú cestu. Obslužnú komunikáciu však podľa neho električka potrebuje. V závere načrtol ďalší sled udalostí – mesto  zvolá  verejnú diskusiu k  Petržalka City, zistí mienku Petržalčanov k projektu NDS a bude vyhlásená architektonicko-urbanistická súťaž. O prebiehajúcej súťaži budú občania informovaní na ďalšej diskusii a rovnakým spôsobom sa dozvedia o výsledkom súťaže. „Či dôjde k zmene územného plánu vyplynie zo súťaže.“ – dodal primátor.

Verejná prezentácia bola od začiatku až do konca veľmi emotívna. Prítomní občania dávali veľmi dôrazne najavo, s názormi ktorého rečníka sa stotožňujú a naopak. Všetkým vystupujúcim ale bolo umožnené predniesť svoj príspevok korektne.

Viac fotografií z verejnej prezentácie v galérii pod článkom

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky