INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Maratón električky v Petržalke

Maratón električky v Petržalke

V nedeľu, pred týždňom, zbehlo z ľavej lávky obnoveného Starého mosta takmer 4- tisíc bežcov, aby v Sade Janka Kráľa prebehli niekoľko sto metrov a po pravej lávke mosta sa vrátili späť, na druhý breh Dunaja, do cieľa 12. ročníka bratislavského maratónu a polmaratónu končiaceho sa pri nákupnom centre Eurovea. Víťaz prebehol 42 kilometrov a 195 metrov za necelé dve a pol hodiny.

Maratón súčasnej električky v Petržalke sa beží od roku 1985. Spočiatku sa rozbiehala ako podzemná rýchlodráha, ťažké ruské metro, potom ju vystriedalo ľahké francúzske, ba nejaký čas pobehoval na papieroch a vo fantáziách ľudí rovnako cudzokrajný tram-train, aby sa napokon ozajstne rozbehla naša domáca, ľahká električka. Aj tá len od vlaňajška, a tiež len kúsok… Trať zo staromestského Šafárikovho námestia do petržalského Janíkovho dvora však – nie! a nie! – celú a naraz zabehnúť. Dobehnúť do cieľa vzdialeného len 6 kilometrov a 200 metrov. Bežcov, ktorí bežia už vyše 30 rokov spolu s električkou (v nej či vedľa nej), je tiež viac než dosť. Spočiatku s nosným dopravným systémom bežalo takmer 130- tisíc trvale bývajúcich Petržalčanov, dnes z nich beží už len 104-tisíc. Ubudli. Tí, čo odišli, asi už nevládali, zostarli alebo stratili trpezlivosť… Nie, nepíšeme nevážne, len trochu ľahšie a veselšie. Napokon je to ťažká, a časom už i bradatá, petržalská téma, ktorej môže konkurovať iba téma nášho (ne)parkovania… Ale k električke, k dianiu okolo nej.

Súčasná konečná električky. Jantárová cesta, pohľad z Jungmanovej na Rusovskú cestu a Námestie hraničiarov.

Zaklínadlo EIA

Keď sa vysloví „eja“, správne a spisovne EIA (Environmental Impact Assesment), nejednému investorovi prebehne mráz po chrbte. Z istého podnikateľského, investičného, vecného zámeru  sa totiž razom môže stať výsledok zámeru – neistý. Lebo nejde o nič iné, v skutočnosti však o veľa, či takmer o všetko – o posúdenie vplyvov na životné prostredie. O pripomienky odborníkov a verejnosti, ktoré rozhodnú, či stavba bude alebo nebude, a keď, aká musí byť. Od vlaňajška prebieha tento proces aj v prípade zámeru „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica -Janíkov dvor“. Voľnejšie povedané, reč je o trati električky v Petržalke, jej druhej etapy.

Pohľad z Rusovskej cesty, koridor vedľa Gessayovej.

Rozsah a časový harmonogram posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie určil Okresný úrad Bratislava (proces sa začal vo februári 2016). Vyberme zo zadania: posúdiť vplyv na rastlinstvo, živočíšstvo, vodné pomery a rekreačný potenciál dotknutého územia (Veľký Draždiak, Chorvátske rameno, Sad Janka Kráľa, Pečniansky les a i.), určiť množstvo drevín na výrub a navrhnúť miesta a podmienky náhradnej výsadby, navrhnúť protihlukové opatrenia na ochranu obytného prostredia v konkrétnych bodoch, kde dochádza k prekračovaniu prípustných hladín hluku, určiť ochranné pásmo električkovej trate a vyhodnotiť jeho vplyvy na dotknuté územie, vyhodnotiť tiež vplyv na dopravu v dotknutom území, t.j. na iné prepravné systémy MHD a na individuálnu automobilovú prepravu; definovať prepravné kapacity a navrhnúť prepravné trasy počas výstavby, vyhodnotiť vplyv na pamiatky v dotknutom území a navrhnúť opatrenia na minimalizáciu negatívnych vplyvov. To podstatné: zaoberať sa všetkými pripomienkami, ktoré si v rámci zisťovacieho konania účastníci a ostatné orgány štátnej správy a samosprávy (ministerstvá, úrady, úradov, MČ Petržalka, mesto, BSK) a verejnosť uplatnili a opodstatnené pripomienky v správe zohľadniť. To sa dialo do konca marca 2017.

Romanova – Rovniankova ul., Kaufland, Zrkadlový háj.

Čo najviac pálilo i bolelo

Ak cestný most v uzle existujúcej križovatky Rusovská – Jantárová si vyžadoval vo variante 1 preložku Chorvátskeho ramena, modifikovaný variant 2m akékoľvek „hýbanie“ s korytom petržalského genius loci už nevyžaduje. Našťastie. Lebo už len predstava o takej možnosti je – nepredstaviteľná. Dodajme ešte vyjadrenie vedúcej oddelenia územného rozvoja a dopravy MÚ Petržalka Zuzany Kordošovej: „Dôležitá pripomienka MČ Petržalka sa týka aj križovatky Jantárová – Pajštúnska (zástavka Stred). Projekt počítal s dvoma variantmi kríženia cesty s traťou – úrovňovým a mimoúrovňovým, kedy by trať viedla popod cestný most. Uprednostňujeme úrovňové kríženie. Chceme predísť vytváraniu zbytočných bariér nadchodmi a podchodmi. O takéto stavby je potrebné sa starať, pričom Petržalka ani mesto nemajú dostatok financií na starostlivosť o už existujúce objekty, akými sú napr. terasy panelákov. Mesto nám dalo za pravdu, našu pripomienku akceptovalo a zapracovalo do projektu.“

Pohľad z Technopolu, križovatka Pajštúnska ulica – Jantárová cesta

Poznámka: Správu o hodnotení vplyvov činnosti na životné prostredie – posúdenie vplyvu výstavby a prevádzky možno nájsť spolu so všetkými informáciami k procesu EIA na stránke www.enviroportal.sk. Tá odporúča realizáciu modifikovaného variantu 2m. Podrobnosti variantu 2m však budú verejnosti známe až po ukončení procesu EIA. Zatiaľ stále platí, že trať II. etapy bude dlhá 3,78 km (z celkovej dĺžky 6,2 km), jej rozchod bude 1 000 mm, samotná električková trať bude mať šírku 7 m a električky sa budú po elektrifikovanej trati pohybovať maximálnou rýchlosťou 50 km/hod. Súčasťou trate bude sedem zastávok – Chorvátske rameno, Gessayova, Zrkadlový háj, Stred, Veľký Draždiak, Lietavská a Janíkov dvor. Za poslednou zastávkou sa bude nachádzať obratisko a vozovňa pre 12 súprav, aby ranné spoje nemuseli cestovať z depa v Krasňanoch. Z projektu magistrát, pod tlakom verejnosti a OZ, úplne vypustil plánovanú súbežnú štvorprúdovú komunikáciu, miesto nej bude po celej dĺžke cyklotrasa o šírke 4m. 

Jantárová cesta, koridor medzi Holíčskou a Topoľčianskou ul., Veľký Draždiak

Rozhodnutia, povolenia, obstarávania

Ak sa ešte niekomu zdá, že postavenie zvyšnej, ani nie štvorkilometrovej trate električky je jednoduchou záležitosťou, stále sa mýli. Naopak, je až veľmi zložitou. Zdĺhavou počtom nevyhnutných úkonov, dodržaním zákonných lehôt. Plynú dni, týždne, mesiace… Takže pokračujme: Po vyhodnotení všetkých prijatých pripomienok a zdôvodnení ich akceptovania či odmietnutia sa v marci proces EIA skončil. V súčasnosti mesto čaká na vypracovanie odborného posudku. Podľa aktuálnych informácií od hovorkyne magistrátu Zuzany Onufer, by byť hotový v prvej polovici apríla.

Pohľad z terasy na Jasovskej ul. na Jantárovú cestu, Beňadickú a Lietavskú ul, Veľký Draždiak

Na základe tohto odborného posudku zhotoviteľ projekt trate definitívne upraví. Zároveň je posudok z EIA podkladom na vypracovanie Dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR). Stavebník požiada petržalský stavebný úrad o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby II. etapy električkovej trate. Po jeho vydaní je na rade žiadosť o vydanie stavebného povolenia, pričom rozhodovať o ňom budú (rovnako ako pri I. etape) tri stavebné úrady – petržalský, mestský a stavebný úrad BSK. Po získaní stavebného povolenia čaká hlavné mesto vybrať vo verejnom obstarávaní zhotoviteľa stavby. Až potom sa konečne môže začať – stavať. Na poslednom verejnom prerokovaní II. etapy v decembri 2016 avizoval bratislavský primátor začiatok stavebných prác na máj 2018, čiže už o rok, pričom celá električková trať má byť ukončená v roku 2020.

Konečná zastávka Janíkov dvor.

A čo duša?

Čo sme doteraz, do tohto riadku napísali a vy prečítali, je skôr vecné, technické, technologické, faktografické, právne formálne. Akoby tomu, čo sa bude diať, ako a kde sa to bude diať, najmä ako to bude všetko v prostredí vyzerať, dýchať, aké sa nastavia vzťahy nielen medzi človekom a prírodou, ale najmä medzi ľuďmi navzájom, stále chýbala – duša. Máme však dobrú správu. Nebude chýbať. Bude ju hľadať náš človek, Petržalčan, urbanista, architekt, prof. Bohumil Kováč. V zmluve o dielo, ktorú pred dvomi týždňami podpísal s primátorom Ivom Nesrovnalom, sa zaväzuje vypracovať urbanistickú štúdiu: Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky, ktorá bude podkladom na zmenu Územného plánu hl. m. SR Bratislavy a konceptom na vypracovanie územného plánu zóny. Konečne! O tom však už inokedy, viac a bližšie.

Mapa aktuálnych a budúcich zástavok električky

 

 

 

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.