INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Z diskusie so starostom

Z diskusie so starostom

Začiatkom apríla starosta Petržalky Vladimír Bajan v pravidelnej online diskusii odpovedal obyvateľom na ich otázky o parkovaní a verejnom poriadku.

 Mám pocit, že situácia s parkovaním v našej mestskej časti je v patovej situácii, kedy obidve strany (vy aj poslanci) čakajú, čo navrhne tá druhá strana. Ja sa ale chcem spýtať, či sa robia nejaké reálne kroky, napr. budovanie parkovacích miest, ako zlepšiť už aj tak katastrofálnu situáciu alebo sa čaká na zázrak. Rád by som sa ešte spýtal na zrušenie cca 100 parkovacích miest oproti Inchebe, kde mi bola poskytnutá odpoveď v zmysle „10 rokov obyvatelia vedeli, že sa tam bude stavať, tak sa mali náležite pripraviť“. Nemala sa na to náhodou pripraviť MČ a vybudovať v blízkosti náhradné parkovacie miesta? (Vyšehradská)

Starosta:
V prvom rade treba uviesť na pravú mieru samotnú informáciu, že ide o parkovisko. Táto informácia nie je pravdivá, ide len o pozemok, parkovisko nikdy na ňom vybudované ani skolaudované nebolo. Uvedený pozemok nikdy nepatril mestskej časti, a preto ho nemohla ani predať. Nemohla teda ani pripravovať „náhradnú výstavbu parkovacích miest.“ Napokon, ak by investor staval na parkovisku, nevyhnutnou podmienkou povolenia by bola práve výstavba zabraných parkovacích miest.

Na svojom súkromnom pozemku teda stavebník pripravil stavbu, ktorá dostala územné rozhodnutie ešte v roku 2007. Na to, aby akákoľvek stavba mohla byť umiestnená, je potrebný nielen vzťah k pozemku, ale aj súlad s územným plánom, či stanoviská desiatok kompetentných orgánov a inštitúcií. Stavebné povolenie stavba získala v roku 2011, predĺžené bolo v roku 2014. To, že dovtedy na pozemku mohli parkovať autá, bolo rozhodnutie stavebníka.

Čo sa tam deje dnes, vie zodpovedať iba sám stavebník. Treba dodať, že obyvatelia Pečnianskej 5 -7 a 9 -11 boli od začiatku účastníkmi územného i stavebného konania a tiež si uplatnili svoje námietky, o ich odvolaní rozhodoval Okresný úrad (potvrdil rozhodnutie tunajšieho stavebného úradu). Verím, že aj poslanci z tohto volebného obvodu, ale aj tí, ktorí sa téme parkovania venujú, urobia čím skôr čo najviac pre to, aby sme aj v tejto lokalite vedeli situáciu s parkovaním postupne riešiť.

Nedá mi nespomenúť, že ak by Petržalka mala zavedenú parkovaciu politiku, tá by jednak regulovala samotné parkovanie, ale by aj generovala financie na výstavbu nových parkovacích kapacít. Žiaľ, poslanci a aktivisti jej zavedenie stopli, pričom dnes opäť diskutujú o jej zásadách a princípoch.

 
MČ Petržalka zamestnáva aj štyroch inšpektorov verejného poriadku, ale žiaľ mám pocit že to vôbec nie je vidno. Je nejaká možnosť, ako si pozrieť výsledky ich práce? (Peter)

 

Starosta:
Terénna činnosť inšpektorov verejného poriadku sa zameriava najmä na kontrolu čistoty a poriadku pri kontajnerových stanovištiach jednotlivých bytových domov – ich znečistenie komunálnym a veľkorozmerným odpadom. Ďalej sa sústreďujú na stav a kontrolu vyprázdňovania nádob na psie exkrementy a kontrolu dopĺňania vrecúšok. V rámci terénnych obhliadok vyhľadávajú motorové vozidlá, ktorým uplynula platnosť EK a TK. Kontroly vykonávajú – podľa platného VZN 2/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti – aj na všetkých pozemkoch, vnútrosídliskových komunikáciách, chodníkoch, ktoré sú v našej správe.

Veľkú pozornosť venujú prešetreniu podnetov od obyvateľov Petržalky priamo v teréne. Pri pochôdzkach kontrolujú okolie bytových domov počas a po zateplení, funkčnosť dopravných značiek, kanalizačných poklopov a stav mestského mobiliáru. Inšpektori verejného poriadku sa pohybujú v civile, nemajú pridelenú rovnošatu a ani špeciálne označenie, možno preto sú ťažšie spozorovateľní. Všetky nedostatky a závady zistené počas kontroly spracujú a postúpia oddeleniu životného prostredia a iným oddeleniam, ktoré vo veci nápravy následne konajú.

 

 

(redakčne krátené)

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky