INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Téma solidarity stále otvorená

Téma solidarity stále otvorená

Koncom minulého roka mestské zastupiteľstvo schválilo kompromisný návrh, že mieru solidarity štyroch veľkých mestských častí so siedmimi malými v roku 2016 bude predstavovať suma 1,95 milióna eur z ich podielov na daniach. „Táto zmena však musí prejsť do štatútu mesta, inak bude platiť doterajšia miera solidarity,“ zdôraznil Jozef Krúpa, predseda Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy.

Miera solidarity v zmysle štatútu  predstavuje v súčasnosti 3 percentá z finančného balíka pre všetkých 17 mestských častí, ktorý tvorí podiel na dani z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností, pričom o sumu zodpovedajúcu trom percentám sú ukrátené podiely štyroch veľkých mestských častí – Petržalky, Ružinova, Starého Mesta a Nového Mesta. Viacerým starostom sa to nepáči. Tvrdia, že financovanie mestských častí by sa malo riešiť systémovo a do prípadnej solidarity by malo byť zapojené aj hlavné mesto. Regionálne združenie sa napokon uznieslo, že jeho predseda požiada listom primátora o vytvorenie pracovnej skupiny na prerozdelenie financií, ktorá by mala priniesť relevantné riešenie vrátane príslušného návrhu na zmenu štatútu.

Alžbeta Klesnilová

tlačová tajomníčka RZ MČ BA

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201