INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Hlavnou témou rokovania poslancov bolo parkovanie

Hlavnou témou rokovania poslancov bolo parkovanie

Na prvom tohtoročnom zastupiteľstve rezonovali najmä dve témy. Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR v mestskej časti Petržalka a návrh poslanca Milana Vetráka o pozastavení uznesenia z júla 2014 o zavedenie parkovacieho systému externou firmou na účet mestskej časti.  Zastupiteľstvo viedol prednosta Miestneho úradu Miroslav Štefánik, starosta Vladimír Bajan sa pre chorobu ospravedlnil.

Prednosta poslancov v skratke oboznámil s výsledkami kontroly, ktorá sa konala od 23.októbra do 22.novembra 2015. Konkrétne v časti parkovacia politika NKÚ konštatoval, že bol porušený zákon o obecnom zriadení, tým, že podpis zmluvy s EEI  nebol schválený obecným zastupiteľstvom. Podľa slov prednostu tým, že došlo k odstúpeniu od zmluvy zo strany EEI, je to pre MČ uzavreté. Okrem toho NKÚ našiel chybnú projektovú dokumentáciu na výmenu okien v DK Zrkadlový háj a konštatoval, že MČ nepostupovala v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  Prednosta vysvetlil, že chybnú dokumentáciu dodal riaditeľ Kultúrnych zariadení Petržalka a aby sa podobným prípadom v budúcnosti predišlo, nariadila MČ riaditeľovi KZP prijatie opatrení pre viacnásobnú kontrolu finančných operácií a zároveň poslala zamestnancov referátu verejného obstarávania MÚ na odborné preškolenie. Na záver prednosta dodal, že voči kontrolným zisteniam vzniesla MČ námietky a podala podnet na prokuratúru s tým, že kontrola bola neprofesionálna a neodborná.

Potom sa poslanci  venovali návrhu Milana Vetráka o pozastavení uznesenia z júla 2014 o zavedení parkovacieho systému externou firmou na účet mestskej časti, ktorý v prvom hlasovaní nebol schválený. M. Vetrák argumentoval tým, že kým toto uznesenie bude platné, nemožno v súlade so zákonom použiť financie MČ na analýzu výhodnosti toho, či má MČ parkovaciu politiku realizovať  vo vlastnej réžii, alebo využiť služby externej firmy. Po tom, čo jeho stanovisko podporil miestny kontrolór MČ Stanislav Fiala, poslanci schválili úpravu uznesenia z roku 2014, vypustením  časti o zavedení parkovacieho systému externou firmou na účet mestskej časti.

Na miestne zastupiteľstvo boli pozvaní aj Soňa Chanečková – riaditeľka Strediska sociálnych služieb, Milan Lezo – riaditeľ  Strediska služieb školám a školským zariadeniam, Katarína Bergerová – riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka, Peter Litomerický –  riaditeľ Kultúrnych zariadení Petržalka, Martin Füzek – riaditeľ Miestneho podniku Verejnoprospešných služieb a Miroslav Cajchan – konateľ Bytového podniku Petržalka. Každý z nich pred poslancami odprezentoval koncepciu rozvoja jemu zverenej  inštitúcie na roky 2016 až 2018. Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie všetky, okrem koncepcie rozvoja Bytového podniku Petržalka, ktorá ich zrejme nepresvedčila.

Záver niekoľkohodinového rokovania  patril interpeláciám poslancov.  Poslanca Jozefa Vydru zaujímalo, prečo sa zasadnutie zastupiteľstva koná len 6x do roka, zdalo sa mu to málo. Navrhol aj, aby sa rokovania konali v popoludňajších hodinách, aby sa na nich mohla zúčastňovať aj pracujúca verejnosť. Vladimír Dolinay chcel vedieť, či do plánu Zóna Matador boli zapracované pripomienky občanov. Oliver Kríž  predniesol problém Gogoľovej ulice, kde nákladné autá porušujú zákaz vjazdu a zároveň tam v zákrute blokujú premávku zaparkované autá. Okrem toho informoval, že Štátne lesy SR sa v kauze Pečniansky les odvolali a teda rozhodnutie súdu o výmene pozemkov v prospech OZ Človek a strom ešte nie je právoplatné.

Celé miestne zastupiteľstvo absolvovala aj sotva trojmesačná dcérka poslankyne Miroslavy Makovníkovej Mosnej, ktorú vítame medzi obyvateľmi Petržalky a želáme jej do života všetko dobré.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky