INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Ad Petržalka = parkovací raj? PN č. 2/2016

Ad Petržalka = parkovací raj? PN č. 2/2016

Som obyvateľkou Petržalky a tiež vlastníčkou motorového vozidla. So záujmom sledujem snahu o riešenie parkovania v Petržalke a dovoľujem si popísať jeden prípad, ktorého  som bola svedkom. Na Mlynarovičovej ulici za budovou pošty si vlastník objektu VŠEMVS dal tú námahu a riešil parkovanie. Na tejto ulici v časti budovy pošty, čo je úsek asi 200 m, vyšli v jeden deň jeho pracovníci, vzali si vedro farby, štetec a drevenú latu. Namerali normované parkovacie miesta a označili ich bielou farbou. Trvalo im to iba jeden deň a na tomto krátkom úseku vytvorili nových 5 parkovacích miest. Ak by boli označili aj druhú stranu ulice, už by ich bolo 10 navyše. A pritom v Petržalke je toľko ulíc, kde nezodpovední vodiči parkujú tam, kde sa im zachce. Pokiaľ sú však parkovacie miesta označené pruhmi, zrazu sa stávajú kultúrnymi vodičmi. Petržalka má množstvo dlhodobo nezamestnaných a v rámci aktivačných prác by sa tie pruhy určite dali namaľovať. Stačí k tomu niekoľko vedier farby, dajaké štetce, drevená lata a niekto, kto vie narábať s pásmom. Ak na takúto činnosť nemá Petržalka financie, stačilo by jeden deň od každého vodiča vybrať jedno Euro a bolo by na farbu. Ak takýto výber nie je zúčtovateľný, stačí  vyzvať vodičov, aby darovali mestskej časti potrebný materiál. Určite by to malo veľký ohlas. A hlavne by sa zrazu „objavilo“ toľko parkovacích miest, aby sa situácia v Petržalke zmenila, ak nie aj úplne vyriešila.

(e-mail, adresa v redakcii)

Ako autor článku Petržalka = parkovací raj?, na ktorý reaguje obyvateľka Petržalky zaujímavým príspevkom, sa domnievam, že k niektorým jej návrhom je potrebné sa vyjadriť. Takéto videnie a riešenie problému parkovania nie je totiž v Petržalke ojedinelé. Lebo je už – neudržateľné… (Odpoveď je konzultovaná na oddelení územného rozvoja a dopravy Miestneho úradu Petržalka.)    

 Šustekova 17-23
Šustekova 17-23

Podmienka prvá: komu čo patrí a nepatrí?

Začnime realizáciou, hoci je až na konci, ale jej problém, a podstatný, vzniká už na začiatku. Je ním vlastníctvo. Pretože len tak si vybrať priestor, určiť ho ako parkovaciu plochu, vyznačiť na ňom parkovacie miesta – na verejných priestoroch, verejných (miestnych) komunikáciách, na pozemkoch, parcelách, ktoré vlastnia alebo spravujú tretie osoby (štát, mesto, obec, súkromná právnická či fyzická osoba), robiť na nich  „parkovacie“ úkony, uskutočniť priestorové a funkčné zmeny bez súhlasu týchto tretích osôb, je porušením ich vlastníckych práv či výkonu správy. Je prejavom svojvôle, nezákonnosťou, nech by bol kohokoľvek úmysel akokoľvek šľachetný  alebo naliehavý.

A nech by sa to dialo kdekoľvek – v blízkosti,  kontakte, dotyku či priamo pred vchodom či schodmi do paneláku, rodinného domu, pred firmou, úradom, pri škole. Vlastnícke a spoluvlastnícke práva a vzťahy (vrátane správy, prenájmu a i.)  k stavbám (najmä bytových domov, bytov) v Petržalke zväčša končia, resp. sú ohraničené základmi obvodových múrov. To ostatné mimo (ba i tie  chodníky vedúce do vchodov panelákov) či okolo je nielen iné, ale vlastnia to aj iní.

Úvahy o možných parkovacích miestach, ich vyznačení, si preto vyžadujú súhlas vlastníka, resp. správcu nehnuteľnosti – pozemku, cesty, chodníka, parcely, verejného priestoru. Komunikácie  I, II., III. a IV. triedy sú vlastníctvom mesta Bratislavy, z nich komunikácie  III. a IV. triedy (chodníky, parkoviská – ale nie všetky) sú zverené do správy MČ Petržalka. Plochy verejných priestorov (priestranstiev) a iné pozemky (pokiaľ nie sú privátne), sú tiež vo vlastníctve mesta, časť z nich spravuje MČ Petržalka. Takže bez súhlasu vlastníka ani centimeter bielej čiary!

Znievska 32
Znievska 32

Podmienka druhá: len odborne…

            Parkovacie státia, miesta, nie sú predzáhradky. Ani významom, ani účelom. Vystačiť si pri ich vyznačení niekoľkými vedrami farby, dajakými štetcami, drevenou latou a niekým, kto vie narábať s pásmom je zjednodušením právneho, technického, výkonného procesu a zľahčovaním problému. Tu nejde o občiansku svojpomoc ani riešenie problémov nezamestnanosti. Sú činnosti, ktoré môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby majúce zákonom požadovanú kvalifikáciu či licenciu. Hoci sa to niekomu môže zdať banálne, veď ide len o auto, ktoré bude stáť na mieste… Napriek tomu si nemôže ktokoľvek „maľovať“ na komunikáciách, čo sa mu zachce. Nie je to priestor pre amatérov, dobrovoľníkov, sprejerov, pre  záujmovú či inú vedľajšiu činnosť. Ani pre aktivačné práce. (Nemýliť si s hrabaním, zametaním, kopaním, zbieraním, nakladaním a iným.)

Parkovacie miesta možno vyznačiť len v zmysle technickej normy STN 73 6056 odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel. Neznamená to  šikanovanie, ani byrokraciu navyše. To sú pravidlá. Parkovacie miesto musí mať svoje rozmery – dĺžku, šírku, plochu podľa kategórií vozidiel. Tiež podľa spôsobu parkovania – kolmé, šikmé, pozdĺžne či vyhradené státie. Tak ako existujú pravidlá na postavenie stavby, je ním stavebný zákon a iné právne a technické normy, aj komunikáciu treba vybudovať, dať jej funkčnosť, prevádzkyschopnosť a bezpečnosť len podľa určitých pravidiel. Každé parkovacie miesto na komunikácií  je istým zásahom do jej funkčnosti. Buď ju zvyšuje ju alebo obmedzuje. Nestačí letmý pohľad na biele čiary, sú tu rôzne súvislosti – bezpečnosť, životné prostredie, bezbariérovosť, zodpovednosť a iné.

A na to treba projekt. Môže ho vypracovať len odborne spôsobilá osoba – projektant. K projektu sa vyjadruje Krajský dopravný inšpektorát. On nesie zodpovednosť za bezpečnosť a plynulosť prevádzky na komunikáciách. Ak je všetko splnené, cestný správny orgán, hl. mesto Bratislava, povolí dopravné značenie, vodorovné aj zvislé (čiary na zemi a dopravné značky). Do 30 dní sa musí dopravné značenie osadiť a vyznačiť, inak stráca platnosť. K vodorovnému  značeniu parkovacieho státia je potrebné osadiť aj zvislé značenie. Tiež v zmysle platnej legislatívy, v tomto prípade vyhlášky č. 9/ 2009 Z.z., ktorou sa  vykonáva zákon o cestnej premávke.  Až potom je parkovacie miesto kompletné. Bez tohto dvojitého značenia je parkovacie miesto – nijaké, divoké, právne irelevantné.

Ešte k realizácii, „vymaľovaniu“, správne fyzickému vyznačeniu parkovacieho státia. To môže zasa robiť len odborne spôsobilá osoba, resp. firma majúca príslušnú licenciu. Vyznačenie realizuje spoločnosť, resp. osoba, ktorá bola úspešná vo verejnom obstarávaní, pretože finančné náklady na realizáciu parkovacieho miesta znáša MČ Petržalka. Žiadne čmáranice, i keď ani lata, ani pásmo pri tom nechýbajú. Tiež farba nie je ako farba. Nie je z papiernictva. Je špeciálna, trvácna, protišmyková, odolná času i nečasu. Mrazu, snehu, dažďu, vetru, prachu, páľave…

Jasovská 7, jednosmerná ul.
Jasovská 7, jednosmerná ul.

Podmienka tretia: ako na to – poďme na to!

Tak, ako sa to už udialo na viacerých komunikáciách v Petržalke v súčinnosti s obyvateľmi určitej lokality. Vyhliadneme si vhodné miesto, kde sa dá „ešte“ organizovane parkovať. Napríklad cestu popri našom paneláku. Napíšeme žiadosť na Miestny úrad, oddelenie územného rozvoja a dopravy. Odborníci z oddelenia dopravy si prídu obhliadnuť možné parkovacie státia. Ak ide o jedno-dve-tri státia, nie je problém, zložitejšie je to už, ak sa má vyznačiť celá ulica, 20 – 30 miest.

Treba vypracovať projektovú dokumentáciu na zjednosmernenie ulice. S projektom sa „ide“ na mestský magistrát. Keďže mesto je  cestný správny orgán, je správcom všetkých bratislavských komunikácií, po súhlase Krajského dopravného inšpektorátu určí dopravné použitie … a je to. Celý, už predtým opísaný proces, zabezpečuje MČ Petržalka. Nesie aj všetky finančné náklady – od začiatku až po úspešný koniec. Všetko je legálne, odborné, kvalitné, zodpovedné, nespochybniteľné. Výsledok?  Vidieť ho na Jasovskej, Znievskej, Šustekovej ulici a iných (viď foto v článku).

Podmienka štvrtá: nenaplnená

            Lebo to všetko, o čom píšem, a malo sa to udiať a vidieť v celej Petržalke, obsahoval práve nový parkovací systém. Jeho vybudovanie, prevádzkovanie, údržba. Rezidenčné parkovanie, ktoré však bolo v októbri minulého roku zmarené…

 

 

  • akneimak

    ale prečo to bolo zmarené? kvôli košickej firme, ktorá sa chcela podvodne nabaliť a tým stiahla na seba hromy – blesky od petržalčanov…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky