INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Spoločné prvky parkovacej politiky

Spoločné prvky parkovacej politiky

Spoločné prvky parkovacej politiky na území jednotlivých mestských častí, na ktorých sa dohodli starostovia:

 •  rovnaký informačný systém a značenie vrátane dopravného značenia,
 •  rovnaké ceny parkovného na hraničiacich územiach (rozsah týchto území bude stanovený po konzultácii s odborníkmi),
 •  harmonizácia podmienok pre dodávateľov všetkých technológií v záujme ich kompatibility a aj funkcií pre užívateľov,
 •  rovnaký princíp formátu zadávania SMS platby vrátane čísla pre SMS parking,
 •  jednotný vizuál rezidentských nálepiek,
 •  rovnaké princípy a rovnaká úroveň ochranných bezpečnostných prvkov pri rezidentských nálepkách,
 •  zásada jedného prevádzkovateľa systému parkovania na všetkých spoplatnených komunikáciách na území MČ a následné zúčtovanie a odvod alikvotnej časti vybraného parkovného mestu podľa dohodnutých pravidiel,
 •  vklad každej MČ k vymožiteľnosti systému plateného parkovania na svojom území príspevkom na zvýšenie kapacít mestskej polície a prostredníctvom vlastných inšpektorov verejného poriadku, resp. kontrolórov prevádzkovateľa plateného parkovania,
 •  zjednotenie vizuálnych prvkov označenie civilnej kontroly plateného parkovania (inšpektori, kontrolóri, autá),
 •  z vybraného parkovného sú MČ pripravené prispievať určeným podielom na údržbu a opravu ciest a budovanie nových parkovacích kapacít.

Pre úspešné zavedenie politiky spoplatneného parkovania by hlavné mesto malo riadiť, resp. koordinovať nasledujúce činnosti:

 •  prijatie zmeny štatútu, ktorá zakotví rozdelenie kompetencií medzi mesto a mestské časti tak, aby štatút zveril mestu kompetenciu na návrh MČ určiť úseky komunikácií, na ktorých bude spoplatnené parkovanie (zóny), pričom o spôsobe výberu a o konkrétnej výške poplatku budú rozhodovať MČ na základe vlastných VZN,
 •  prijatie VZN v zmysle zmeny štatútu a v zmysle prijatých pravidiel parkovania,
 •  koordinácia dopravného značenia,
 •  riadenie systému vymožiteľnosti prostredníctvom mestskej polície,
 •  budovanie záchytných parkovísk.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201