INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Pozvánka na verejné predstavenie pokračovania petržalskej električky

Pozvánka na verejné predstavenie pokračovania petržalskej električky

Hlavné mesto SR Bratislava organizuje v utorok 8.marca o 16.30 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca verejné predstavenie 2 variantov projektu predĺženia električkovej trate až po Janíkov dvor. Hlavné mesto predložilo v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zámer EIA „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ na Okresný úrad Bratislava. Okrem zákonných možností podať pripomienky k návrhu v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie na Okresný úrad chce hlavné mesto predstaviť projekt navyše aj verejným predstavením.

„Aj napriek tomu, že ešte nie sme v procese povinného hodnotenia posudzovania vplyvov na životné prostredie, rozhodli sme sa predstaviť projekt priamo občanom. Zároveň sme vytvorili ďalšiu možnosť, ako sa k projektu môžu Bratislavčania vyjadriť,“  povedala Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov hl. mesta. Mesto Bratislava má záujem pokračovať v budovaní električkovej trate do Petržalky. Preto v rámci dopracovania DÚR (dokumentácia pre územné rozhodnutie) boli pripravené 2 varianty pre proces EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie).
Električková trať bude osadená do existujúcej infraštruktúry s napojením na už existujúcu MHD tak, aby sa maximálne využila električková doprava cestujúcimi z mestskej časti Petržalka do mestskej časti Staré Mesto. Nebude sa teda realizovať výstavba žiadnej súbežnej cestnej komunikácie, ktorá bola v tomto území pôvodne plánovaná. V rámci tohto projektu sa uvažuje aj s vybudovaním cyklochodníkov pozdĺž celej trasy.
Druhá časť projektu bude nadväzovať na 1. časť projektu Nosného systému MHD do Petržalky. Do zámeru projektu, ktorý je pripravený v 2 variantoch, môže verejnosť nahliadnuť na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy do 14. marca 2016.
Verejnosť môže svoje názory a pripomienky k predmetnému projektu, rovnako ako aj otázky ohľadom projektu, posielať aj na tento účel zriadenú e-mailovú adresunsmhd2@bratislava.sk. Písomné stanoviská k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie je potrebné doručiť  Okresnému úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 do 14. marca 2016.

Ďalšie zdroje:

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky