INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalskí poslanci sa budú riadiť Etickým kódexom

Petržalskí poslanci sa budú riadiť Etickým kódexom

Po prijatí Etického kódexu zamestnancov mestskej časti aj poslanci petržalského miestneho zastupiteľstva na návrh starostu schválili etickú normu, ktorou sa budú riadiť počas platnosti svojho mandátu.

K prijatiu Etického kódexu volených predstaviteľov mestskej časti sa petržalskí poslanci zaviazali vlani v máji prijatím zásad transparentného fungovania samosprávy pod názvom Transparentná Petržalka. „Kódex zaväzuje volených predstaviteľov samosprávy dodržiavať základné etické princípy a štandardy správania, ktorých uplatňovanie od nich občania očakávajú a zákonite aj vyžadujú. Tento dokument je morálne záväzný tak pre mňa, ako aj pre všetkých 35 poslancov miestneho zastupiteľstva,“ povedal starosta Petržalky Vladimír Bajan po schválení dokumentu v utorok 26. februára 2013.

Cieľom Etického kódexu volených predstaviteľov mestskej časti je väčšia otvorenosť k verejnosti a transparentnosť ich konania, čo ešte viac prispeje k posilňovaniu dôvery obyvateľov k práci volených zástupcov.
Etickým kódexom sa okrem iného volení predstavitelia mestskej časti Petržalka zaväzujú zverejniť majetkové pomery, funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré vykonávajú súbežne s výkonom volenej funkcie. Znamená to, že po starostovi, ktorý tieto informácie zverejňoval na webovej stránke mestskej časti www.petrzalka.sk aj dosiaľ, takéto údaje širokej verejnosti sprístupní aj 35 poslancov zastupiteľstva.
Volení predstavitelia petržalskej samosprávy sa kódexom zaväzujú spraviť všetko na zamedzenie konfliktu záujmov najmä pri nakladaní s majetkom mestskej časti a hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami.
Z Etického kódexu ďalej vyplýva, že ak má volený predstaviteľ priamy alebo nepriamy osobný záujem vo veciach, ktoré sú predmetom rokovania orgánov mestskej časti, oznámi túto skutočnosť miestnemu zastupiteľstvu, zdrží sa diskusie a nezúčastní sa na príslušných rozhodnutiach tak, že nebude o nich hlasovať.
„Zahlasovaním za etický kódex poslanci aj takouto formou potvrdili, že svoj mandát chcú aj naďalej vykonávať s najväčšou vážnosťou a zodpovednosťou a za každých okolností rozhodovať so zreteľom na verejný záujem,“ zhodnotil starosta V. Bajan a dodal, že mestská časť zároveň zriadila e-mailovú adresu kodex@petrzalka.sk, na ktorú môžu obyvatelia zasielať svoje sťažnosti či podnety v súvislosti s porušovaním Etického kódexu. Rovnako je uvedená e-mailová adresa k dispozícii pre sťažnosti na porušovanie Etického kódexu zamestnancov mestskej časti, ktorý vošiel do platnosti v prvej polovici februára 2013.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky