INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Čože je to za parcelu?

Čože je to za parcelu?

Platným Územným plánom hl. mesta SR Bratislavy má tento pozemok určený druh urbanistickej funkcie, kód 501- Zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti. Tieto sú určené na umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej vybavenosti v zónach celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach, s dôrazom na vytváranie mestského prostredia a zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú komplexitu prostredia centier a mestských tried. Podľa polohy v organizme mesta je to v Petržalke prevažne viacpodlažná zástavba (podiel bývania je v rozmedzí do 70 % celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy). Zariadenia občianskej vybavenosti sú situované predovšetkým ako vstavané zariadenia v polyfunkčných objektoch.

Informácie k umiestneniu plavárne: Parcela  č. 3264/24 so spôsobom využitia – uličná a sídlisková zeleň, na ktorej sa nachádza aj parkovisko s výmerou 5 264 m2. Jej vlastníkom je hl. mesto SR Bratislava, to ju vlani zverilo do správy mestskej časti Petržalka.

plavaren pozemok

Z hľadiska regulácie ide o rozvojové územie s nasledujúcim kódom intenzity zástavby: prevládajúce – polyfunkčné objekty bývania a občianskej vybavenosti; prípustné najmä – bytové domy a zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú komplexnosť prostredia centier a mestských tried (napr. zariadenia administratívy, správy a riadenia, kultúry a zábavy, zariadenia cirkví a na vykonávanie obradov, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, verejného stravovania, obchodu a služieb, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, školstva, vedy a výskumu, zeleň líniovú a plošnú a i. V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä rodinné domy, zariadenia športu, účelové zariadenia verejnej a štátnej správy a i.

Na vysvetlenie: Územný plán rozlišuje plaváreň na tréningy športovcov a športové podujatia ako zariadenie na šport mestského a nadmestského významu, ktoré sú nevhodné pre zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti. Potom je plaváreň s wellness pre verejnosť, ktoré sú vhodné do tohto územia, čo je aj prípad uvažovanej plavárne v lokalite ulíc Tupolevova 7 – Jiráskova 2.

Urban 1

  • PotPalo

    Len niekoľko faktov: Momentálne tvorí trávnik 78% parcely, po výstavbe bude len 27%. Momentálne je tam 42 parkovacích miest, obsadenosť vo večerných hodinách 100%. Plánovaných je 53 miest, potreba plavárne je 24 miest (určite aj viac), takže občanom ostáva 29 miest, čo je o 13 parkovacích miest menej, ako teraz.
    Prečo sa plaváreň nepostaví v Ovsišti na voľnej parcele na rohu Mamateyova-Dolnozemská cesta, kde je momentálne pozostatok skládky stavebného odpadu?

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky