INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Plán rozvoja Petržalky je pripravený na schválenie zastupiteľstvom

Plán rozvoja Petržalky je pripravený na schválenie zastupiteľstvom

Petržalka v týchto dňoch ukončila pripomienkovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2016 až 2023 s výhľadom do roku 2040. Ide o základný dokument mestskej časti, ktorá na 140 stranách popisuje chod Petržalky a určuje základné priority, na ktoré sa má zamerať v najbližších rokoch. Jeho tvorba trvala deväť mesiacov. V pondelok sa v CikCak Centre konalo verejné pripomienkovanie programu. Zúčastnilo sa ho 40 ľudí, ktorí prezentovali svoje návrhy na doplnenie materiálu. Napríklad o doplnenie projektov pre Vodácky klub Dunajčík, dostavbu kanalizácie v Starej Petržalke, či o bývalé verejné kúpalisko Lido.

publiku, cik cak

Tvorbe PHSR predchádzal vlaňajší prieskum medzi takmer 400 obyvateľmi. Na základe zozbieraných informácií definuje 57 kľúčových investícií do rozvoja Petržalky do roku 2023, ktoré si vyžiadajú zhruba 26 miliónov eur. Program pred verejnosťou predstavili Eduard Donauer a Tamás Szöke zo spoločnosti Centire, ktorá ho pre mestskú časť spracovala. Projekty, ktoré sa v programe nachádzajú, má riešiť priamo mestská časť zo svojich zdrojov a prípadných získaných dotácii a eurofondov. Je medzi nimi rekonštrukcia ciest v správe mestskej časti, obnova verejných priestranstiev a námestí. vyriešenie dlhodobého problému s terasami, dobudovanie kapacít v materských a základných školách, rozvoj športovísk a podpora voľnočasových aktivít. Materiál uvádza, že Petržalka má pokračovať v tom, aby sa stala plnohodnotnou a modernou mestskou časťou s kvalitnou infraštruktúrou s prihliadnutím na ochranu a rozvoj zelene. Po spracovaní pripomienok program v marci poputuje na schválenie poslancami miestneho zastupiteľstva.

publikum, cik cak

PHSR sa delí na dve základné časti. V tej prvej odborníci popisujú prítomnosť, teda reálny stav, ako mestská časť funguje. V tej druhej nastavujú priority mestskej časti na roky dopredu, pričom musia myslieť na socio-demografický vývoj (PHSR obsahuje aj štruktúru obyvateľstva a to, ako sa na základe doterajších dát bude vyvíjať priemerný vek obyvateľstva, ale aj vznikajúce sociálne potreby) a ďalšie atribúty, s ktorými sa musí mestská časť do budúcnosti vysporiadať. Preto je súčasťou dokumentu aj analýza, ktorá má definovať to, čo má mestská časť urobiť a čomu sa vyvarovať, aby bola ešte lepším miestom na život v našom hlavnom meste. V dokumente sú zahrnuté aj kompetencie alebo „úlohy“, ktoré má mestská časť na starosti. Tie vyplývajú zo zákonov a tým, že Petržalka je súčasťou Bratislavy, aj štatútu hlavného mesta, ktorý jednotlivé kompetencie prerozdeľuje. Nielen úlohy, ale aj spôsob ich riešenia sú súčasťou dokumentu. Či už ide o správu ciest, starostlivosť o zeleň, vytváranie možností na voľnočasové aktivity, kultúru, ale aj rozsah starostlivosti o seniorov, či ďalšie kompetencie vo verejnom záujme obyvateľov Petržalky. Tiež sa tu obyvatelia dočítajú, aké športové kluby, kultúrne zariadenia, rôznorodé združenia a ďalšie komunity v mestskej časti pôsobia a ako ich samospráva podporuje.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky