INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Druhá etapa sa pripravuje

Druhá etapa sa pripravuje

Hádam už aj najväčší skeptici veria, že električka v Petržalke bude. Po rôznych variantoch električka je tu definitíva. Najprv ťažké sovietske metro, rýchlodráha, potom pneumatikové systému VAL, cez Tram – train, rýchlu električku až po modernú nízkopodlažnú  klasickú električku. Ale len pamätníci z minulého storočia vedia prečo je to inak a máme tu po štyridsiatich rokoch príprav električkovú trať. V marci roku 1973 schválili územné rozhodnutie, v apríli spustili výstavbu Petržalky. Hoci najväčšie sídlisko v strednej Európe začalo na pravom brehu Dunaja vyrastať už viac než pred štyridsiatimi rokmi, dodnes nie je dostavaná jeho centrálna časť. Žiaľ naprojektovalo sa sídlisko miesto mesta. Bol tu plánovaný dopravný koridor v strede s električkou v duchu mestského bulváru ako, Karloveská , Ružinovská  alebo Dúbravka s občianskou vybavenosťou. A pritom to bolo tak jednoduché: voľný koridor, žiadna zástavba, na zelenej lúke.

chorvatske oproti TPD NDS, elektricka

Keďže stále sa nevedelo,  čo to bude,  zaužíval sa názov Nosný dopravný systém ( NDS ). Dokonca územný plán mesta bol takto spracovaný s jasnou trasou. Dva poloblúky navrhované v podzemí sa križovali v dvoch prestupných staniciach v centre mesta. Napojenie na centrum malo byť riešené tunelom pod Dunajom. Z nedostatku finančných prostriedkov bolo rozhodnuté v roku 2003  zapojiť petržalskú radiálu dočasne cez Starý most prostredníctvom povrchovej električky.

V tomto duchu sa začala v roku 2013 príprava II. etapy. Lenže názory verejnosti, sídliskových starousadlíkov sa časom výrazne  zmenili a slabá komunikácia mesta s obyvateľmi zdvihli veľký odpor verejnosti proti tomuto riešeniu dopravného koridoru.  Dokonca sa vyskytli hlasy za centrálny park bez dopravného koridoru. Našťastie EK cestou Operačného programu Doprava financovať takúto možnosť neumožňovala.

NDS, Električka, kolajnice, bosákova, starý most

Mesto práce na projekte zastavilo a vypísalo Architektonicko – urbanistickú štúdiu: „ Severo – južná rozvojová os Petržalky „. Zatiaľ je, aj nie je známy víťaz tejto súťaže. Medzinárodná porota ale vyhodnotila všetky projekty a oznámila zásadné podmienky , ktoré by mal projekt v jednotlivých stupňov akceptovať:

  • Rešpektovať dopravný koridor a počet zastávok
  • Chápať električku ako nosný prvok verejnej dopravy, schopný iniciovať ďalší územný rozvoj, s možným následným smerovým vetvením
  • Električkovú trať poňať ako základ koľajového systému mestskej aj regionálnej verejnej hromadnej dopravy
  • Preferovať úrovňové riešenie v teréne, pričom električka je iniciátorom revitalizácie verejných priestorov
  • Električka má byť v priamom kontakte s novo navrhnutými verejnými priestormi ( námestia, parky, ulice ) cez ktoré má prechádzať a nie míňať
  • Fenomén vody a zelene nechápať ako kontinuálny park, ale ako rozdielne komponované plochy medzi novými polyfunkčnými centrami, viazanými na zastávky
  • Zastávky navrhnúť v miestach možných polyfunkčných centier s optimálnou pešou dostupnosťou a možnosťou prestupných uzlov na autobusy
  • Priebežným prvkom pozdĺž celej električkovej trate majú byť pešie trasy s ponukou rôznych spoločensko- rekreačných aktivít, ako aj cyklotrasy. Prípadné komunikácie pre motorové vozidlá nemajú tvoriť súbežné kontinuálne trasy, ale len prístup do novovytvorených polyfunkčných centier.

Také sú závery štúdie, ale nepokračovalo sa v príprave. Konzultačná spoločnosť  EK JASPERS na rokovaní s MDVaRR SR a hl. mestom koncom roku 2015 s počudovaním okomentovala nečinnosť a určila pre druhú etapu výstavby jasné mantinely: električka v úrovni terénu, žiadne súbežné a obslužné cestné komunikácie, úrovňové križovanie ( okrem križovatky električky s Pajštúnskou, kde sa posudzuje  aj variant mimoúrovňová ). Depo na konečnej  projektovať len ako halu pre ľahkú údržbu max. pre 12 električiek. Bude doplnená zastávka Gessayova, čo je v súlade so štúdiou Petržalka City. Pri každej zastávke budú odstavné plochy pre bicykle. Riešenie križovania električky s Rusovskou a Nám. Hraničiarov si vyžaduje aj preložku Chorvátskeho ramena.

Podmienky sú dane na výrazne sparťanské riešenie, čo však neznamená, že by projekt nemal predpokladať  súvislosti do budúcnosti. Finančná čiastka poskytnutá pre plánovacie obdobie   2014 –  2020 je pre max. sumu  II. etapy 70 mil. €. Dňa 29.1.2016 bol odovzdaný koncept zámeru EIA – posudzovanie na vplyvy na životné prostredie. Okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie posúdi a rozhodne  na aké vplyvy  sa bude posudzovať. Hlavné mesto po negatívnych skúsenostiach pri nedostatočnej komunikácií s obyvateľmi v minulosti     sa rozhodlo iniciatívne  už v priebehu prerokovávania EIA uskutočniť stretnutia s občanmi, aj keď mu to zákon v tejto fáze neukladá.

električka

Záverečná správa by mala byť na jeseň. Potom bude možné projektovať jednotlivé stupne projektovej dokumentácie. Následne bude vypísané výberové konanie pre výber zhotoviteľa a ak bude úspešné, samotná realizácia by mohla začať v máji 2018. Je reálne, že stavba bude ukončená do konca roku 2020.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky