INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Domino – vyhlásenie obyvateľov Jasovskej ulice

Domino – vyhlásenie obyvateľov Jasovskej ulice

VYHLÁSENIE -vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Jasovskej ulici č. 2 – 12 v Bratislave, ktorí nesúhlasia s realizáciou stavby Polyfunkčné objekty DOMINO v Petržalke.

Vyzývame:

– Stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, aby bezodkladne vydal rozhodnutie o zastavení stavby DOMINO.

Stavebníci nerešpektujú výzvu z decembra 2013 na zastavenie stavby v tej časti, ktorá je v rozpore so stavebným povolením a stavajú ďalej. Stavba je podľa zistení Slovenskej stavebnej inšpekcie – Inšpektorát Bratislava posunutá približne o dva metre bližšie smerom k fasáde nášho bytového domu. Stavba je v rozpore s právoplatným územným rozhodnutím a stavebným povolením. Začatie konaní nebolo oznámené verejnou vyhláškou, čím bolo obyvateľom nášho bytového domu upreté právo byť účastníkmi konania, čo je porušením stavebného zákona.

– Nadriadené orgány

mestskej časti Bratislava-Petržalka, oddelenia územného konania a stavebného poriadku, ktorým je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, aby bez zbytočných prieťahov rozhodol o Podnete vlastníkov bytov a nebytových priestorov na preskúmanie rozhodnutí o povolení stavby, o zmene stavby pred jej dokončením a o zastavení stavebných prác predbežným opatrením. Podnet sme podali na Okresný úrad ešte 14. októbra 2013 a úrad ho doteraz preskúmava, t. j. 3,5 mesiaca od podania a doteraz nerozhodol. Vlastníkom bytov a nebytových priestorov nebolo doručené žiadne vyrozumenie.

– Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava, odbor štátnej stavebnej správy ministerstva

na zabezpečenie vybavenia nášho podnetu, ktorý im bol odstúpený odborom kontroly, štátneho dozoru a dohľadu ministerstva v decembri 2013 a zatiaľ nám nebolo doručené vyrozumenie.

– Vyzývame správne orgány, aby dodržiavali zákonné lehoty.

Bratislavské mestské zastupiteľstvo prijalo 30. 1. 2014 uznesenie k stavbe obytného súboru Domino, v ktorom žiada primátora, aby podnikol všetky dostupné kroky k dočasnému prerušeniu stavebných prác na stavbe polyfunkčné objekty Domino. Keďže hlavné mesto Bratislava je účastníkom konania k tejto stavbe, veríme, že primátor a mestskí poslanci budú konať v záujme občanov, ktorí si ich zvolili.

Bratislava, 1. februára 2014

domino protest -  Kosirer

 

Stavebný úrad konal z úradnej povinnosti

Redakcia PN požiadala o stanovisko Miestny úrad Petržalka. Do ďalšieho čísla PN sa pokúsime priniesť odpovede od všetkých oslovených kompetentných úradov.

– Stavebný úrad na základe vykonaného štátneho stavebného dohľadu vyzval v decembri 2013 stavebníka na zastavenie stavebných prác, ktoré sú realizované v rozpore so stavebným povolením. V tejto súvislosti zároveň oznámil začatie konania o odstránení stavby uskutočňovanej v rozpore so stavebným povolením a zároveň stavebníkov vyzval, aby v určenej lehote požiadali stavebný úrad o dodatočné povolenie stavby, predložili dôkazy o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom. Tento postup označila ako zákonný aj okresná prokurátorka, na ktorú sa obrátili v danej veci obyvatelia Jasovskej ulice a potvrdila, že stavebný úrad tak konal z úradnej povinnosti, inak povedané, stavebný úrad musí preskúmať možnosť dodatočnej legalizácie stavby, či sa nám to páči alebo nie – taký je, žiaľ, zákon.

Postup stavebného úradu však namietal ešte v decembri aj stavebník a podal podnet v mimoodvolacom konaní na okresný úrad, v ktorom žiada zrušiť konanie o odstránení stavby ako nezákonné a naďalej tvrdí, že stavba je rozostavaná v súlade s právoplatným stavebným povolením. Konanie sa začína na základe žiadosti, ktorú však z tohto dôvodu stavebník dosiaľ nepodal, takže v tomto prípade obyvatelia Jasovskej ulice zatiaľ nemohli byť prizvaní za účastníkov konania. Ak sa konanie začne, budú aj oni oslovení. Otázkou ostáva, prečo boli vynechaní, resp. prečo neboli prizvaní za účastníkov v územnom konaní, ale to je skôr otázka na vtedajšieho starostu M. Ftáčnika, pretože územné rozhodnutie bolo vydané ešte v roku 2009.

Kosirer Jasovska ul domino

Tak samotní obyvatelia, ako aj stavebník sa so svojimi podnetmi ohľadom stavby DOMINO obrátili na okresný úrad, ako nadriadený orgán tunajšieho stavebného úradu, ktorý si ešte v minulom roku vyžiadal celý spis so všetkou dokumentáciou. Výsledky rozhodnutia nadriadeného orgánu v obidvoch konaniach, s ktorými úzko súvisí aj výzva na zastavenie prác, majú zásadný význam pre ďalší postup prvostupňového stavebného úradu, ktorý musí pri rozhodovaní vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a umožniť stavebníkovi a ostatným účastníkom konania, aby mohli zákonným spôsobom ochraňovať svoje práva a právom chránené záujmy.

Nezákonným rozhodnutím a postupom môžu byť spôsobené škody, preto mestská časť Bratislava-Petržalka ako stavebný úrad bude v konaní pokračovať až po rozhodnutí nadriadeného orgánu a umožní všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom uplatniť ich zákonné práva a povinnosti zaručené Ústavou Slovenskej republiky a príslušnými zákonmi. Aj preto zatiaľ mestská časť nemôže zákonne potvrdiť, či stavba je, alebo nie je v rozpore so stavebným či územným rozhodnutím, alebo či stavebné povolenie bolo vydané v súlade s územným rozhodnutím.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky