INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Regionálne združenie starostov predovšetkým o audite kompetencií

Regionálne združenie starostov predovšetkým o audite kompetencií

Jednou z najdlhšie diskutovaných tém nedávneho rokovania Regionálneho združenia starostov mestských častí hl. mesta SR Bratislavy bol audit kompetencií a toku finančných prostriedkov medzi hlavným mestom a jeho mestskými časťami.

Audit sa má venovať nielen zisteniu skutočného stavu všetkých úloh a úkonov, ktoré vykonávajú jednotlivé mestské časti a hlavné mesto Bratislava, ale rovnako aj ich financovaniu. Výsledky auditu budú slúžiť na nastavenie vyváženého systému kompetencií a ich optimálnemu prerozdeleniu medzi mesto a mestské časti.

Členovia regionálneho združenia bratislavských mestských častí sa zhodli na tom, že nie je vhodné čakať, kým ministerstvo pripraví celoslovenský audit výkonu kompetencií štátnej správy a územnej samosprávy. „Urobme v Bratislave konečne poriadok, lebo ho za nás nikto nevykoná. Je dôležitý aj do budúcnosti, či už tu budeme my alebo niekto iný“ povedal predseda regionálneho združenia Vladimír Bajan a dodal, že by bolo vhodné, aby audit bol známy do konca júna tohto roka.

Starosta Vajnôr Jozef Mrva podporil názor predsedu regionálneho združenia V. Bajana a navrhol spracovať komplexný audit kompetencií hlavného mesta a mestských častí aj vo vzťahu k financiám, ktoré Bratislava dostáva na výkon funkcií od štátu. Viacerí starostovia sa zdôverili so skúsenosťami, ktoré majú s finančným poddimenzovaním preneseného výkonu štátnej správy a označili to za protiústavné. Podľa primátora Bratislavy Milana Ftáčnika, auditom kompetencií a finančných potrieb by samospráva slovenskej metropoly mala sledovať ciele na trojlínii hlavné mesto – mestské časti – Bratislavský samosprávny kraj.

Členovia regionálneho združenia sa dohodli na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá bude participovať na tvorbe auditu a jeho kritérií. V tejto pracovnej skupine budú mať svojich zástupcov malé, stredné a veľké mestské časti a hlavné mesto.

Starostovia na svojom februárovom rokovaní Regionálneho združenia starostov bratislavských mestských častí rozoberali okrem iného aj návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zásadne zamietli návrh, ktorý by preniesol kompetenciu ministerstva financií v oblasti nútenej správy na samosprávu, v tomto prípade na hlavné mesto SR Bratislavu, resp. na Košice. Pripomienky zašlú kancelárii Združenia miest a obcí Slovenska.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky