INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Problémy po rozvode – odpovedá právnik

Problémy po rozvode – odpovedá právnik

Sme rozvedení viac ako dva roky, o rozdelení spoločného majetku sme sa s bývalým manželom nedokázali dohodnúť. Počas manželstva sme získali dom, ktorý bývalý partner  začal využívať na podnikanie. Ako živnostník má aj v súčasnosti sídlo na starej adrese, aj keď v dome už takmer tri roky nežije. Môžem ešte požiadať súd o rozdelenie nášho spoločného majetku? A čo má byť v takom návrhu? Existuje nejaká premlčacia doba? Ak áno, koľko mesiacov či rokov? Ďakujem.

Bc. Ivana (gmail.com)

Váš problém neobsahuje informácie, ktoré sú základom na korektnú odpoveď, takže sa môžeme pohybovať len vo všeobecnej rovine. Základným predpokladom riešenia vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je predchádzajúci zánik manželstva. Napriek tomuto frekventovanému slovnému spojeniu používanému v súvislosti s rozvodom, často nevieme, čo tvorí predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré je viazané, ako sme si povedali, na trvanie manželstva.

Inštitút bezpodielového spoluvlastníctva manželov je jedinečný, predstavuje po ekonomickej stránke úpravu majetkových vzťahov medzi manželmi, pričom jeho základom je rovnaké právne postavenie oboch manželov. Ako vyplýva zo zákona, patrí sem všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom. Napríklad, vo vašom prípade nie je známy vlastnícky vzťah k domu, ktorý ste síce nadobudli počas manželstva, ale absentuje informácia, za aké prostriedky ste ho získali. V danom prípade môže isť o bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, vlastníctvo jedného z bývalých manželov alebo o podielové spoluvlastníctvo, pri ktorom výška podielov nemusí byť rovnaká.

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželstva nepatria veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jednému z manželov. Nepatria sem ani veci, vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva, alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. Pod vysporiadaním rozumieme rozdelenie nielen vecí, ktoré tvoria predmet bezpodielového spoluvlastníctva, ale aj celkové riešenie majetkových vzťahov medzi bývalými spoluvlastníkmi. Patria sem aj pohľadávky a dlhy, ktoré vznikli za trvania manželstva. K vysporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov môže dôjsť tromi spôsobmi, a to dohodou, súdnym rozhodnutím alebo uplynutím doby. Najschodnejšia je cesta dohody o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva, pri ktorej sú manželia povinní navzájom si na požiadanie vydať písomné potvrdenie, ako sa vysporiadali.

Ak sa manželia nedohodnú na tejto forme vysporiadania, koná vo veci na návrh niektorého z nich súd. V prípade, ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedôjde k jeho vysporiadaniu dohodou, alebo ak v rámci tejto lehoty nebol podaný návrh na jeho vysporiadanie rozhodnutím súdu, platí právna domnienka, že hnuteľné veci si manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich tieto veci užíval pre svoju potrebu a rodinu. O hnuteľných veciach, ktoré výlučne neužíval ani jeden zo spoluvlastníkov a nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké.

Primerane to isté platí aj o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. Trojročná lehota začína plynúť zánikom bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ide o hmotnoprávnu a zároveň prekluzívnu (prepadnú) lehotu. Pokiaľ ide o adresu firmy, pri premiestnení sídla alebo bydliska je podnikateľ podľa živnostenského zákona povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu zmenu a to do 15 dní od vzniku tejto zmeny. Odporúčam cestou advokátskej kancelárie podať na súd návrh na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov v zmysle ustanovenia §149 ods. 3 Občianskeho zákonníka.

Jednou vetou

 T. (gmail.com): Áno, pochopili ste to správne. Podľa našej právnej úpravy vzniká osvojením (adopciou) medzi osvojiteľom a osvojencom rovnaký pomer, aký je medzi rodičmi a deťmi a medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa pomer príbuzenský. Odpovedať na vašu otázku – pokiaľ ide o práva a povinnosti osvojiteľov (adoptívnych rodičov) je jednoduché – osvojitelia nadobúdajú rovnaké práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z práv a povinností aké majú rodičia. Ide teda o taký právny vzťah, aký je medzi biologickými rodičmi a ich deťmi.

Zákony v každodennom živote

(dnes o manželstve)

Snúbenci a čo ďalej? 

Nie každý má vedomosť o akurátne potrebnom zákone a nie každý sa dokáže pohybovať v spleti paragrafov. Na tomto priestore prinášame základné informácie o tom – ktorom právnom predpise. V prípade nejasností alebo praktickej potreby radi odpovieme na vaše konkrétne otázky.

  • Dvaja bez tajností o sebe

Manželstvo je zväzkom muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo po splnení podmienok ustanovených zákonom č. 36/2005 Z. z. – zákon o rodine v platnom znení (ďalej len „zákon“). Muž a žena, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo (ďalej len „snúbenci“), majú vopred poznať navzájom svoje charakterové vlastnosti a svoj zdravotný stav. Pri uzatváraní manželstva majú povinnosť súhlasne vyhlásiť, že im nie sú známe okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva a že poznajú svoj zdravotný stav. Zároveň pred matričným úradom alebo orgánom cirkvi súhlasne vyhlásia, aké priezvisko v zmysle zákona budú používať oni, ako aj ktoré z ich dohodnutých priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Snúbenci musia súhlasne vyhlásiť, že im nie sú známe okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva.

  • Kedy manželstvo nemožno uzavrieť

Manželstvo nemožno uzavrieť so ženatým mužom alebo s vydatou ženou, medzi predkami a potomkami a medzi súrodencami (platí to aj v prípade príbuzenstva založenom osvojením). Manželstvo nemôže uzavrieť ani maloletý, súd však smie v súlade s účelom manželstva výnimočne povoliť uzavretie manželstva maloletému staršiemu ako 16 rokov. Zákon nekonkretizuje príčiny, ktoré môžu odôvodniť rozhodnutie súdu, zvyčajným dôvodom na podanie návrhu uzavrieť manželstvo je tehotenstvo snúbenice. Manželstvo nemôže uzavrieť osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony, pri obmedzenej spôsobilosti na právne úkony iba s povolením súdu. Manželstvo nemôže uzavrieť osoba postihnutá duševnou poruchou, súd však uzavretie manželstva takej osobe povolí, ak je jej zdravotný stav zlučiteľný s účelom manželstva.

  • Slobodne a zrozumiteľne

Keď bez povolenia súdu uzavrie manželstvo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo osoba postihnutá duševnou poruchou, ktorá by mala za následok obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, rozhodne súd o neplatnosti tohto manželstva na návrh ktoréhokoľvek z manželov. Manželstvo je neplatné, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva nebolo urobené slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, o čom súd rozhodne na návrh ktoréhokoľvek manžela. Podať návrh na začatie konania o neplatnosti manželstva zanikne uplynutím jedného roka odo dňa, keď sa o dôvodoch neplatnosti manželstva dozvedel. Manželstvo, o ktorom súd rozhodol, že je neplatné, sa považuje za neuzavreté.

  • Spoločne v právach i povinnostiach   

Manželia sú si v manželstve rovní v právach a povinnostiach, sú povinní vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť a pomáhať si. O uspokojovanie potrieb rodiny sú povinní starať sa a rozhodovať obidvaja manželia spoločne. Ak sa nedohodnú o podstatných veciach, rozhodne na návrh jedného z nich súd. Na výkon povolania a na pracovné uplatnenie nepotrebuje žiadny z manželov súhlas druhého manžela. Každý z manželov je oprávnený zastupovať druhého manžela v bežných veciach, najmä prijímať za neho bežné plnenia. Konanie jedného z manželov pri obstarávaní bežných vecí rodiny zaväzuje obidvoch manželov spoločne a nerozdielne.

  • Koniec rodinného šťastia

K zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch. Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok. 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky