INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Kôlňa nie je vežiak

Kôlňa nie je vežiak

Pred časom ste napísali o spoločnom pozemku, ktorý si chcel jeden majiteľ oddeliť len pre seba. Mám podobný problém, nechcem nič deliť, ale na vlastnom pozemku by som si potreboval postaviť murovanú kôlňu na záhradné náradie a podobné veci. Bol som upozornený, že pokiaľ takáto stavba nie je postavená z dreva, musím na ňu mať povolenie od miestneho úradu. Je to tak? Keď áno, aké tlačivo potrebujem vyplniť a kde ho dostanem? Za vysvetlenie ďakujem.                                                                                           Z.S. (zoznam.sk)

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov rozoznáva viac druhov stavieb, z ktorých každá z pohľadu účastníkov konania i samotného stavebného konania a vydávania stavebných povolení podlieha inému režimu.

Zákonodarca v danom prípade neobmedzuje stavebníka materiálom, ktorý použije na zhotovenie drobnej stavby, ktorá bude plniť doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, napríklad pre stavbu na bývanie a ktorá podstatne neovplyvní životné prostredie. Zo zákona sa za stavbu považuje stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je so zemou pevne spojená alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Tieto prízemné stavby zaraďuje zákon medzi drobné, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a výšku 5 m. Aby mohla byť stavba považovaná za drobnú stavbu a podliehať iba ohlasovacej povinnosti, musí spĺňať zákonom stanovené, vyššie uvedené podmienky, teda zastavaná plocha nesmie presiahnuť 25 m², výšku päť metrov, stavba musí byť súčasťou hlavnej stavby a tvoriť jej doplnkovú funkciu. Pri drobných stavbách, z hľadiska verejných záujmov menej významných, ide o zjednodušený proces. Drobné stavby nepodliehajú stavebnému povoleniu, stavebník má iba zákonnú povinnosť písomne ju vopred oznámiť stavebnému úradu. Ohlásenie drobnej stavby obsahuje osobné údaje, účel a miesto stavby, rozsah stavby, údaje o pozemku podľa katastra nehnuteľností, pri svojpomocnej výstavbe vyhlásenie osoby, ktorá bude kvalifikovane zabezpečovať výstavbu, atď. K ohláseniu drobnej stavby je potrebné pripojiť doklad potvrdzujúci vlastnícke, resp. iné právo k dotknutému pozemku, technickú dokumentáciu, alebo iné, doplňujúce dokumenty. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu je možné uskutočniť len na základe stavebného povolenia a to z rôznych dôvodov (ochrana verejných alebo súkromných záujmov, vlastníckych práv alebo rozpor s príslušným ustanovením stavebného zákona či iného právneho predpisu). Ak sa tak nestane, stavebník po doručení písomného oznámenia od stavebného úradu, že proti drobnej stavbe nemá námietky, môže začať s výstavbou.

 

Daň za prenájom bytu?

V našom dome je spoločenstvo vlastníkov bytov. Správa domu vraj zisťuje počet ľudí, ktorí svoj byt prenajali. My sme s manželkou odišli bývať do zdedeného domu pri Senici a takýto oznam sme dostali písomne. Správa domu chce vedieť, koľko máme podnájomníkov. Nie je to dôverná informácia? Chcem sa ešte spýtať, ako je to s ohlasovaním o prenajatí bytu. Je to potrebné?    

Igor (gmail.com)

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov – Zákon č. 182/1993 Z. z. v platnom znení zreteľne uvádza povinnosť vlastníka bytu oznámiť spoločenstvu bez zbytočného odkladu zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov.

Pokiaľ ide o vašu druhú otázku, z § 6 ods. 3. zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení (ďalej len „zákon“) vyplýva, že príjmami z prenájmu, ak nejde o príjmy z podnikania alebo príjmy zo závislej činnosti, sú príjmy z prenájmu nehnuteľností vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti. V prípade, keď ste svoj byt prenajali na základe písomne dohodnutej nájomnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a nejde o prenájom na základe živnostenského oprávnenia, príjem z prenájmu podlieha dani, ktorý je potrebné priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb. Fyzická osoba, ktorá prenajíma byt, je povinná v zmysle ustanovenia § 49a ods.2 zákona požiadať daňový úrad o registráciu do konca mesiaca po mesiaci, v ktorom začala dotknutú nehnuteľnosť prenajímať. Splnenie registračnej povinnosti preukazuje prenajímateľ nájomcovi. Príjem z prenájmu nehnuteľností je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur za príslušné zdaňovacie obdobie. Keď máte byt v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, registračná povinnosť sa vzťahuje na manžela, ktorý zmluvu uzatvoril. V prípade, ak sú pod zmluvou podpísaní obaja manželia, vzniká povinnosť registrácie obom.

Poradenstvo na tejto strane poskytujeme bezplatne, osobné konzultácie či už bezplatné alebo ako platené právne služby neposkytujeme. Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok. 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky